Samfunnsviterne i Nordland ønsker alle medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til digitalt årsmøte!

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Nordland.

Tid: Mandag 5. september 2022, kl. 17:00-18:00
Sted: Digital plattform (Teams)
Deltakelse: Meld deg på i påmeldingsskjema.
Påloggingslenke og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 4. september

 

Årsmøte i Samfunnsviterne Nordland – delta for å påvirke:

 • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
 • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
 • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle og eventuelt fremme til landsmøtet i 16.-18. november i år.
 • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.  

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre
5. I landsmøteår behandles saker som ønskes behandlet av landsmøtet
6. I landsmøteår velges delegater til landsmøtet

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse fylkesavdelinger@samfunnsviterne.no, innen 25. august. Dette gjelder også forslag til saker som du mener fylkesavdelingen skal fremme for landsmøtet, jf. pkt. 5.

Det vil bli anledning til å spille inn saker til landsmøtet senere også. Saker som ønskes fremmet gjennom fylkesavdelingen må være fylkesstyret i hende senest 14. september, siden siste frist for å spille inn landsmøtesaker til hovedstyret er 21. september, åtte uker før landsmøtet som avholdes 16.-18. november 2022.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Nordland eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 25. august. 

Landsmøtet skal velge nytt hovedstyre, og kandidater kan melde seg til valgkomiteen. Se info HER.

 

Ønsker du å være delegat for fylkesavdelingen i Nordland på landsmøtet?

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste besluttende organ og sammenkalles hvert tredje år. Landsmøtet består av delegater som velges av medlemmene i hver fylkesavdeling. Landsmøtet avholdes 16.-18. november 2022 i Oslo.

Som delegat på landsmøtet får du være med og bestemme blant annet:

 • hva Samfunnsviterne skal arbeide med de neste tre årene, f.eks. overordnede mål, strategier, politikk og satsingsområder for foreningen
 • hvordan foreningen skal styrke medlemmenes mulighet til å påvirke foreningens arbeid
 • hvilke rammebetingelser Samfunnsviterne skal arbeide innenfor i den kommende perioden, slik som vedtekter og budsjett mv.
 • hvem som skal sitte i hovedstyret for å representere medlemmenes interesser og foreslå strategiske føringer for videreutvikling av foreningen fram til neste landsmøte
 • hvem som skal sitte i foreningens kontrollkomite og valgkomite fram til neste landsmøte


Det er årsmøtet i fylkesavdelingene som velger delegater og varadelegater. Delegatene i den enkelte fylkesavdeling skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat (jf. § 4 i vedtektene).

Fylkesavdelingen i Nordland kan i 2022 sende to delegater til landsmøtet. Oversikt over delegatfordelingen finner du HER.

Alle medlemmene i Nordland kan melde sin interesse til fylkesstyret for å være delegat. 

Hvis du ønsker å stille som delegat, kan du melde din interesse på følgende måter:

1) Du kan sende en e-post til sekretariatet innen 25. august og si at du er interessert i å være delegat. Det er ønskelig at du i e-posten gir følgende info om deg selv:

 • Hvilken sektor du arbeider i, navn på din arbeidsplass, utdanning
  (hvilket fag du har hovedfag/master eller tilsvarende i)
 • Alder
 • Eventuelt tidligere verv i Samfunnsviterne

E-post sekretariatet: fylkesavdelinger@samfunnsviterne.no. Hit kan du også henvende deg om du er interessert i å sitte i fylkesstyret i Nordland.

2) Du kan delta på årsmøtet i Nordland, mandag 5. september og melde din interesse for å være delegat i forbindelse med behandling av sak om «Valg av delegater til landsmøtet».

For å stemme på de du ønsker skal være delegater for din fylkesavdeling, må du delta digitalt på årsmøtet. En oversikt over hvem som har meldt seg som kandidat til å være delegat for fylkesavdelingen vil sendes ut sammen med sakspapirene syv dager før årsmøtet.

Informasjon om ulike ordninger for valg av delegater til landsmøtet i 2022
Hovedstyret har besluttet at det i 2022 skal gjennomføres pilot på direkte digitale valg i tre fylkesavdelinger, og ordinært valg på årsmøtet i de øvrige fylkesavdelingene (på ekstraordinære årsmøter i fylkesavdelinger som har avholdt årsmøte tidlig på året).

I din fylkesavdeling, Samfunnsviterne i Nordland, vil det bli gjennomført valg av delegater til landsmøtet på ordinær måte på digitalt årsmøte.

De ulike valgordningene vil bli evaluert med hensyn til oppslutning mv. fram til landsmøtet.

 

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut på Samfunnsviternes nettsider senest syv dager før årsmøtet finner sted. Det informeres om dette i innkalling til årsmøtet.