Samfunnsviterne i Oslo ønsker alle medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til årsmøte og fagkveld!

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Oslo.

Tid: Onsdag 7. september 2022, kl. 17:30-19:30
Sted: Kristian Augusts gate 9, Oslo / Digital plattform (Teams)
Servering: Det blir enkel servering i møtelokalet fra kl. 17:00.
Deltakelse: Meld deg på i påmeldingsskjema. Skriv i kommentarfeltet i påmeldingsskjema om du vil delta fysisk eller digitalt.
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 5. september
Antall fysiske plasser: 30

Faglig innlegg: Det blir et faglig innlegg i tilknytning til årsmøtet. Tema og foredragsholder kommer vi tilbake til.

Årsmøte i Samfunnsviterne Oslo – delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle og eventuelt fremme til landsmøtet i 16.-18. november i år.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.  

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre
5. I landsmøteår behandles saker som ønskes behandlet av landsmøtet
6. I landsmøteår velges delegater til landsmøtet

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse samfunnsviterne.oslo@gmail.com, innen 26. august. Dette gjelder også forslag til saker som du mener fylkesavdelingen skal fremme for landsmøtet, jf. pkt. 5.

Det vil bli anledning til å spille inn saker til landsmøtet senere også. Saker som ønskes fremmet gjennom fylkesavdelingen må være fylkesstyret i hende senest 14. september, siden siste frist for å spille inn landsmøtesaker til hovedstyret er 21. september, åtte uker før landsmøtet som avholdes 16.-18. november 2022.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Oslo eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til leder av valgkomiteen, Hedvig Senstad, på epost hsenstad@gmail.com, innen 26. august. 

 

Landsmøtet skal velge nytt hovedstyre, og kandidater kan melde seg til valgkomiteen. Se info HER.

 

Ønsker du å være delegat for fylkesavdelingen i Oslo på landsmøtet?

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste besluttende organ og sammenkalles hvert tredje år. Landsmøtet består av delegater som velges av medlemmene i hver fylkesavdeling. Landsmøtet avholdes 16.-18. november 2022 i Oslo.

Som delegat på landsmøtet får du være med og bestemme blant annet:

  • hva Samfunnsviterne skal arbeide med de neste tre årene, f.eks. overordnede mål, strategier, politikk og satsingsområder for foreningen
  • hvordan foreningen skal styrke medlemmenes mulighet til å påvirke foreningens arbeid
  • hvilke rammebetingelser Samfunnsviterne skal arbeide innenfor i den kommende perioden, slik som vedtekter og budsjett mv.
  • hvem som skal sitte i hovedstyret for å representere medlemmenes interesser og foreslå strategiske føringer for videreutvikling av foreningen fram til neste landsmøte
  • hvem som skal sitte i foreningens kontrollkomite og valgkomite fram til neste landsmøte


Det er årsmøtet i fylkesavdelingene som velger delegater og varadelegater. Delegatene i den enkelte fylkesavdeling skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat (jf. § 4 i vedtektene).

Fylkesavdelingen i Oslo kan i 2022 sende 27 delegater til landsmøtet. Oversikt over delegatfordelingen finner du HER.

Alle medlemmene i Oslo kan melde sin interesse til fylkesstyret for å være delegat. 

Hvis du ønsker å stille som delegat, kan du melde din interesse på følgende måter:

1) Du kan sende en e-post til din fylkesleder Line Næstby Tidemann innen 26. august og si at du er interessert i å være delegat. Det er ønskelig at du i e-posten gir følgende info om deg selv:

  • Hvilken sektor du arbeider i, navn på din arbeidsplass, utdanning
    (hvilket fag du har hovedfag/master eller tilsvarende i)
  • Alder
  • Eventuelt tidligere verv i Samfunnsviterne

Din fylkesleder nås på: samfunnsviterne.oslo@gmail.com

2) Du kan delta på årsmøtet i Oslo, onsdag 7. september og melde din interesse for å være delegat i forbindelse med behandling av sak om «Valg av delegater til landsmøtet».

For å stemme på de du ønsker skal være delegater for din fylkesavdeling, må du delta digitalt på årsmøtet eller møte opp der årsmøtet avholdes. En oversikt over hvem som har meldt seg som kandidat til å være delegat for fylkesavdelingen vil sendes ut sammen med sakspapirene syv dager før årsmøtet.

Informasjon om ulike ordninger for valg av delegater til landsmøtet i 2022
Hovedstyret har besluttet at det i 2022 skal gjennomføres pilot på direkte digitale valg i tre fylkesavdelinger, og ordinært valg på årsmøtet i de øvrige fylkesavdelingene (på ekstraordinære årsmøter i fylkesavdelinger som har avholdt årsmøte tidlig på året).

I din fylkesavdeling, Samfunnsviterne i Oslo, vil det bli gjennomført valg av delegater til landsmøtet på ordinær måte i en kombinasjon av fysisk og digitalt årsmøte.

De ulike valgordningene vil bli evaluert med hensyn til oppslutning mv. fram til landsmøtet.

 

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut på Samfunnsviternes nettsider senest syv dager før årsmøtet finner sted. Det informeres om dette i innkalling til årsmøtet.