Samfunnsviterne inviterer til PREMISS 2017, en konferanse om kampen om sannheten. Hva kan vi stole på i 2017?

Tilliten til fagpersoner, politikere og institusjoner er under press i det som ofte betegnes som det postfaktuelle samfunnet. Dette påvirker samfunnsdebatten og utfordrer beslutningsgrunnlaget for å fatte politiske beslutninger. Samtidig er det viktigere enn noen gang å føre en kunnskapsbasert politikk for å løse de store samfunnsutfordringene.

Hvordan styrker vi kritisk og analytisk tenkning i et samfunn som kjennetegnes av informasjonsoverflod og der det ikke lenger finnes noen enighet om hva som er fakta? Dette er ett av spørsmålene vi ønsker svar på i PREMISS 2017.

Meld deg på!

Tid og sted: kl 09.00-12.00, Kulturhuset, Oslo.

Premiss er Samfunnsviternes debattarena der vi ønsker å stille de store spørsmålene i vår tid.


Foreløpige innledere:

Kari Steen-Johnsen

Hun er sosiolog og forskningsleder for gruppa Politikk, Demokrati og Sivilsamfunn. Hennes forskning er sentrert rundt endringer i sivilsamfunnet i bred forstand. Hennes interesser inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltagelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun har også forsket på endringer i lokale frivillige fellesskap og hvordan frivillige organisasjoner utvikler seg i lys av samfunnsendring.

Steen-Johnsen har vært knyttet til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor siden 2009, hvor hun blant annet har forsket på frivillige organisasjoner og digitalisering, og på sivilsamfunnets rolle i integrering i lokalsamfunn. Blant de siste årenes publikasjoner i norsk kontekst er boken Liker-liker ikke.

For tiden jobber hun blant annet med et komparativt prosjekt som undersøker de samfunnsmessige konsekvensene av terrorisme i Norge, Frankrike, Spania, USA og Finland (Disruption, Social Capital and Resilience). Hun har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og doktorgrad fra Norges idrettshøgskole.

Norunn Kosberg

Norunn Kosberg er filosof og ansatt i Feltprestkorpset i Forsvaret. Hun har skrevet flere bøker om etikk. Kosberg er opptatt av sammenhengen mellom etterrettelighet og moral. I en «postfakta-verden» der mektige personer kommer med utsagn som beviselig er løgn, er verden også blitt post-moral. Når det er over og ut med sannhet og etterrettelighet, er det også ute med moralen.

Kosberg maner til at vi alle må være redelige, etterrettelige og sannhetssøkende. Derfor må vi være bevisst på at vi alle er mer eller mindre utsatt for «bekreftelsesskjevhet» (på engelsk: confirmation bias) – det at vi søker informasjon som bekrefter antakelser vi allerede har. Sosiale medier, som for mange er den primære nyhetskilden, fungerer som ekkokammer av mennesker lik oss selv som forer oss med informasjon som gjør at vi føler oss bedre, uavhengig av om det er sant eller ikke.

Kristoffer Egeberg/faktisk-redaksjonen

Faktisk skal faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter som sprer seg i det norske samfunnet. Målsetningen er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge. Faktisk skal bidra til å utvikle den faktasøkende og kildekritiske journalistikken i en tid der teknologi blir stadig viktigere. Verktøyene vi utvikler vil publiseres som åpen kildekode. Organisasjonen skal være åpen om kilder, metode og finansiering.

Faktisk.no markerte seg allerede i løpet av de første ukene etter lansering ved å gå inn i en rekke kontroversielle saker. Dette viste også at det er vanskelig å trekke et klart skille mellom hva som er fakta og hva som er verdier.

Nancy Herz  

Nancy Herz er blogger og samfunnsdebattant og kjent fra «de skamløse jentene». Hun er født i Libanon, men har vokst opp i Haugesund. Nå bor hun i Oslo der hun studerer juss.

Herz har gjort seg bemerket i samfunnsdebatten, og engasjert seg i saker som skam, æreskultur og sosial kontroll. Hun har mottatt Fritt Ords honnørpris og Skamløsprisen. I tillegg er hun styremedlem i Amnesty.