Samfunnsviterne i Rogaland ønsker aller medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Det ekstraordinære årsmøtet skal velge delegater for landsmøtet for Samfunnsviternes medlemmer i Rogaland.

Tid: Torsdag 25. august 2022, kl. 19:00-20:00
Sted: Digital plattform (Teams)
Deltakelse: Meld deg på i påmeldingsskjema.
Påloggingslenke og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: 24. august

Ønsker du å være delegat for fylkesavdelingen i Rogaland på landsmøtet?

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste besluttende organ og sammenkalles hvert tredje år. Landsmøtet består av delegater som velges av medlemmene i hver fylkesavdeling. Landsmøtet avholdes 16.-18. november 2022 i Oslo.

Som delegat på landsmøtet får du være med og bestemme blant annet:

  • hva Samfunnsviterne skal arbeide med de neste tre årene, f.eks. overordnede mål, strategier, politikk og satsingsområder for foreningen
  • hvordan foreningen skal styrke medlemmenes mulighet til å påvirke foreningens arbeid
  • hvilke rammebetingelser Samfunnsviterne skal arbeide innenfor i den kommende perioden, slik som vedtekter og budsjett mv.
  • hvem som skal sitte i hovedstyret for å representere medlemmenes interesser og foreslå strategiske føringer for videreutvikling av foreningen fram til neste landsmøte
  • hvem som skal sitte i foreningens kontrollkomite og valgkomite fram til neste landsmøte


Det er årsmøtet i fylkesavdelingene som velger delegater og varadelegater. Din fylkesavdeling har allerede avholdt årsmøte, men vil avholde et ekstraordinært årsmøte for å velge delegater til landsmøtet. Delegatene i den enkelte fylkesavdeling skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat (jf. § 4 i vedtektene).

Fylkesavdelingen i Rogaland kan i 2022 sende fem delegater til landsmøtet. Oversikt over delegatfordelingen finner du HER.

Alle medlemmene i Rogaland kan melde sin interesse til fylkesstyret for å være delegat. 

Hvis du ønsker å stille som delegat, kan du melde din interesse på følgende måter:

1) Du kan sende en e-post til din fylkesleder Torben Dyhr-Nielsen innen 16. august og si at du er interessert i å være delegat. Det er ønskelig at du i e-posten gir følgende info om deg selv:

  • Hvilken sektor du arbeider i, navn på din arbeidsplass, utdanning
    (hvilket fag du har hovedfag/master eller tilsvarende i)
  • Alder
  • Eventuelt tidligere verv i Samfunnsviterne

Din fylkesleder nås på: Fylkesleder-rogaland@samfunnsviter-tillitsvalgt.no

2) Du kan delta på ekstraordinært årsmøte for delegatvalg i Rogaland, 25. august og melde din interesse for å være delegat i forbindelse med behandling av sak om «Valg av delegater til landsmøtet».

For å stemme på de du ønsker skal være delegater for din fylkesavdeling, må du delta digitalt på årsmøtet. En oversikt over hvem som har meldt seg som kandidat til å være delegat for fylkesavdelingen vil sendes ut sammen med sakspapirene syv dager før årsmøtet. Dette legges også ut på Samfunnsviternes nettsider.

Informasjon om ulike ordninger for valg av delegater til landsmøtet i 2022
Hovedstyret har besluttet at det i 2022 skal gjennomføres pilot på direkte digitale valg i tre fylkesavdelinger, og ordinært valg på årsmøtet i de øvrige fylkesavdelingene (på ekstraordinære årsmøter i fylkesavdelinger som har avholdt årsmøte tidlig på året).

I din fylkesavdeling, Samfunnsviterne i Rogaland, vil det bli gjennomført valg av delegater til landsmøtet på digitalt ekstraordinært årsmøte.

De ulike valgordningene vil bli evaluert med hensyn til oppslutning mv. fram til landsmøtet.

Saker til landsmøtet og kandidater til hovedstyret

Har du forslag til saker som du mener fylkesavdelingen skal fremme for landsmøtet, sender du det til e-postadresse Fylkesleder-rogaland@samfunnsviter-tillitsvalgt.no, senest 14. september. Siste frist for å spille inn landsmøtesaker til hovedstyret er 21. september, åtte uker før landsmøtet som avholdes 16.-18. november 2022.

Landsmøtet skal velge nytt hovedstyre, og kandidater kan melde seg til valgkomiteen. Se info her: https://www.samfunnsviterne.no/Om-oss/Landsmotet/Valg-pa-landsmotet-2022-Har-du-forslag-til-kandidater