Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Troms og Finnmark.

Til medlemmer i Samfunnsviternes fylkesavdeling i Troms og Finnmark.

Det varsles herved at det avholdes årsmøte i Samfunnsviterne i Troms og Finnmark:

Tid: Onsdag 15. juni 2022, fra kl. 18:00
Sted: Møtelokale i Tromsø (mer info kommer) / Digital plattform (Teams)
Deltakelse: Meld deg på i påmeldingsskjema, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 13. juni

Årsmøte i Samfunnsviterne Troms og Finnmark – delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle og eventuelt foreslå at hovedstyret fremmer på landsmøtet i 16.-18. november i år.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av fylkesstyre
5. Saker som ønskes behandlet av landsmøtet 2022
6. Valg av delegater til landsmøtet 2022

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til fylkesleder i Troms og Finnmark på e-postadresse samfunnsviterne.tromsfinnmark@gmail.com, innen 7. juni. Dette gjelder også forslag til saker som du mener fylkesavdelingen bør fremme for landsmøtet, jf. pkt. 5. Det vil bli anledning til å spille inn saker til landsmøtet senere også. Saker som ønskes fremmet gjennom fylkesavdelingen må være fylkesstyret i hende senest 14. september, siden siste frist for å spille inn landsmøtesaker til hovedstyret er 21. september.

Landsmøtet skal velge nytt hovedstyre, og kandidater kan melde seg til valgkomiteen. Se info her.

Årsmøtet skal velge flere nye medlemmer til fylkesstyret, og fylkesstyret ønsker forslag til kandidater. Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Troms og Finnmark eller har forslag til kandidater til fylkesstyret (jf. pkt. 4), vennligst send en melding til fylkesleder på samme e-postadresse, innen 7. juni. Du kan også melde din interesse på årsmøtet.

Ønsker du å være delegat for fylkesavdelingen i Troms og Finnmark på landsmøtet?

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste besluttende organ og sammenkalles hvert tredje år. Landsmøtet består av delegater som velges av medlemmene i hver fylkesavdeling. Landsmøtet avholdes 16.-18. november i Oslo.

Som delegat på landsmøtet får du være med og bestemme blant annet:
• hva Samfunnsviterne skal arbeide med de neste tre årene, f.eks. overordnede mål, strategier, politikk og satsingsområder for foreningen
• hvordan foreningen skal styrke medlemmenes mulighet til å påvirke foreningens arbeid
• hvilke rammebetingelser Samfunnsviterne skal arbeide innenfor i den kommende perioden, slik som vedtekter og budsjett mv.
• hvem som skal sitte i hovedstyret for å representere medlemmenes interesser og foreslå strategiske føringer for videreutvikling av foreningen fram til neste landsmøte
• hvem som skal sitte i foreningens kontrollkomite og valgkomite fram til neste landsmøte

Det er årsmøtet i fylkesavdelingene som velger delegater og varadelegater, jf. pkt. 6. Delegatene i den enkelte fylkesavdeling skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat (jf. § 4 i vedtektene). Fylkesavdelingen i Troms og Finnmark kan i 2022 sende fire delegater til landsmøtet. (Se oversikt over delegatfordelingen her

Alle medlemmene i Troms og Finnmark kan melde sin interesse til fylkesstyret for å være delegat. 

Hvis du ønsker å stille som delegat, kan du melde din interesse på følgende måter:

1) Du kan sende en e-post til din fylkesleder Andreas Holm Bakke innen 7. juni og si at du er interessert i å være delegat. Det er ønskelig at du i e-posten gir følgende info om deg selv:

  • Hvilken sektor du arbeider i, navn på din arbeidsplass, utdanning (hvilket fag du har hovedfag/master eller tilsvarende i)
  • Alder
  • Eventuelt tidligere verv i Samfunnsviterne

Din fylkesleder nås på: samfunnsviterne.tromsfinnmark@gmail.com.

2) Du kan delta på årsmøtet i Troms og Finnmark 15. juni og melde din interesse for å være delegat i forbindelse med behandling av sak 6 «Valg av delegater til landsmøtet». (Se informasjon og påmelding til årsmøtet lenger opp).

For å stemme på de du ønsker skal være delegater for din fylkesavdeling, må du delta digitalt på årsmøtet eller møte opp der møtet avholdes. En oversikt over hvem som har meldt seg som kandidat til å være delegat for fylkesavdelingen vil sendes ut sammen med sakspapirene syv dager før årsmøtet.

Informasjon om ulike ordninger for valg av delegater i foreningen i 2022
Hovedstyret har besluttet at det i 2022 skal gjennomføres pilot på direkte digitale valg i tre fylkesavdelinger, og ordinært valg på årsmøtet i de øvrige fylkesavdelingene (på ekstraordinære årsmøter i fylkesavdelinger som har avholdt årsmøte tidlig på året).

I din fylkesavdeling, Troms og Finnmark, vil det bli gjennomført valg av delegater til landsmøtet på ordinær måte i en kombinasjon av fysisk og digitalt årsmøte.

De ulike valgordningene vil bli evaluert med hensyn til oppslutning mv. fram til landsmøtet.

 

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut på Samfunnsviternes nettsider senest syv dager før årsmøtet finner sted. Det informeres om dette i innkalling til årsmøtet.