Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Om lokale forhandlinger for deg som jobber i staten

Årets lønnsoppgjør i staten er enda ikke avklart. Akademikerne og Unio gikk i år til streik, og streiken ble avbrutt ved tvungen lønnsnemd. Det er fortsatt uklart hvordan situasjonen påvirker høstens lokale lønnsforhandlinger.

Publisert:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Medlemmer og tillitsvalgte må ha tålmodighet med tanke på lokale lønnsforhandlinger i år.

Ettersom streiken ble avblåst ved tvungen lønnsnemd, må saken behandles i Rikslønnsnemnda i høst. Det er foreløpig uklart hvilke konsekvenser dette vil få for avtalen vår og hvordan det vil påvirke lokale lønnsforhandlinger i virksomhetene til høsten.

Samfunnsviterne vil informere tillitsvalgte og medlemmer så snart kjennelsen fra nemnda foreligger, og spørsmålene rundt gjennomføring av årets oppgjør er avklart. 

Hvem kan fremme krav?

Alle Samfunnsviternes medlemmer kan fremme krav i de lokale forhandlingene, uavhengig av om du er fast, midlertidig eller deltidsansatt. Arbeidstakere som har permisjon med lønn, omfattes også av forhandlingene, og lønnen deres skal vurderes. Dette gjelder også for arbeidstakere som har kommet tilbake på jobb etter ulønnet permisjon før virkningsdatoen 1. mai.

Frist for å fremme krav

Fristen for å gjennomføre de lokale forhandlingene avtales av tillitsvalgte og arbeidsgiver i de ulike virksomhetene. Vanligvis vil medlemmer motta informasjon fra sin lokale tillitsvalgt om hvilke frister som er satt for å sende inn lønnskrav, hvor kravet skal sendes og når forhandlingene finner sted. Ettersom de lokale forhandlingene skal være avsluttet 31. oktober, skal lønnskravet leveres i god tid før dette.

Den praktiske gjennomføringen av de lokale forhandlingene avtales lokalt og vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet. Dersom du har spørsmål om de lokale forhandlingene der du jobber, så ta kontakt med din tillitsvalgt eller med din nærmeste leder.

Hvordan levere et lønnskrav?

Vi i Samfunnsviterne råder deg til å følge godt med på den informasjonen du mottar fra oss og lokale tillitsvalgte. De lokale tillitsvalgte vil gi deg informasjon om hvordan du leverer kravet ditt. Du har ansvaret for å skrive lønnskravet, og å overholde de fristene som gjelder. Et godt og velbegrunnet lønnskrav er det viktigste du kan bidra med i lønnsforhandlingene, ettersom det brukes som hjelpemiddel hos de tillitsvalgte.

Dette bør lønnskravet inneholde

  • Argumenter og begrunnelse for hvorfor akkurat du bør få regulert lønnen din.
  • Få frem de viktigste forholdene knyttet til ansvar, innsats, resultater, arbeidsoppgaver og utdanning som gjelder for deg i din stilling.
  • Du bør også gjøre deg kjent med den lokale lønnspolitikken der du jobber, og knytte begrunnelsen din til de andre kriteriene på denne listen.
  • Dersom du nylig har hatt en lønnssamtale med din leder, kan det også være lurt å knytte begrunnelser i kravet ditt til denne samtalen.

Det kan i noen tilfeller være klokt å gi noe mer utfyllende informasjon til tillitsvalgte enn det du oppgir i kravet dersom kravet ditt skal leveres videre til arbeidsgiver. Praksis på dette området kan selvsagt variere, så det er lurt å avklare med din tillitsvalgt om hva det er behov for å skrive i et lønnskrav. Dette bør gjøres i god tid før fristen for å sende inn kravet.

Vær klar over at du ikke får fremføre kravet selv, og de argumentene som er selvfølgelige for deg er ikke nødvendigvis selvfølgelig for den tillitsvalgte og arbeidsgiver. Vær derfor tydelig og forklarende i argumentasjonen.

Lønnssamtalen

Ansatte har krav på en årlig lønnssamtale med sin nærmeste leder. Lønnssamtalen bør handle om forventninger knyttet til lønn, karrieremuligheter og lønnsutvikling. I samtalen skal den ansatte og leder diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal kunne oppnå bedre lønnsutvikling. Lønnssamtalen gir begge parter en mulighet til å ha en dialog om forventninger og ambisjoner knyttet til lønn og lønnsutvikling i stillingen.

Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvar og lønn. Lønnssamtalen er et sentralt verktøy for å sikre en god lønnsprogresjon, for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Vi i Samfunnsviterne er opptatt av at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver. En slik samtale vil knytte virksomhetens utvikling og den enkeltes bidrag tettere sammen, og vil kunne gi et godt grunnlag for å vurdere den enkeltes lønnsnivå og lønnsutvikling. Lønn er betaling for utført arbeid og en inspirasjon til videre innsats. Lønn er også en anerkjennelse og belønning for den jobben man gjør. For at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kravskjema

Dersom det ikke har utarbeidet egne lønnskravskjemaer der du jobber, kan Samfunnsviternes kravskjema benyttes.

Last ned Samfunnsviternes kravskjema her.

Hva gjør du dersom Samfunnsviterne ikke har egen tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Jeg ønsker å få på plass lokal tillitsvalgt fra Samfunnsviterne

Dersom det er et ønske om å få på plass en tillitsvalgt der du jobber før de lokale forhandlingene, må valget av lokal tillitsvalgt finne sted i god tid i forkant.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i sekretariatet for å få informasjon om hvordan dere kan avholde et medlemsmøte for å velge en tillitsvalgt.

Jeg har ikke lokal tillitsvalgt fra Samfunnsviterne

Dersom det ikke lar seg gjøre å få valgt en tillitsvalgt før forhandlingene, må det undersøkes om tillitsvalgte fra andre akademikerforeninger på arbeidsplassen kan ivareta deg og øvrige Samfunnsvitere.

En oversikt over akademikerforeningene finner du på Akademikernes nettsider. Ved å kontakte arbeidsgiver kan be om en oversikt over hvem som er tillitsvalgte fra andre akademikerforeninger slik at du kan undersøke selv hvem som kan kontaktes.

Jeg har ingen fra Akademikerne som kan representere meg

Dersom det verken er mulig å få på plass en egen tillitsvalgt, eller få en tillitsvalgt fra en av de øvrige akademikerforeningene til å ivareta Samfunnsviterne, må du kontakte sekretariatet og melde fra om at det vil være behov for bistand i forhandlingene.

Hvor får du hjelp?

Du kan få råd og hjelp av din lokale tillitsvalgt eller ved å henvende deg til sekretariatet dersom du ikke har en egen tillitsvalgt.

For råd og hjelp fra sekretariatet, tar du kontakt per e-post på [email protected] eller ring vår bistandstelefon på telefon 22 03 19 05.

Om lønnssamtalen og lønnskrav på 24 minutter

Vi har to korte filmer om lønnssamtalen og lønnskrav som gir deg en rask og effektiv introduksjon til emnet.

Se ofte stilte spørsmål om lokale forhandlinger

Har du spørsmål om gjennomføringen av forhandlingene eller hvordan du skal forholde deg til endelig resultat, eller andre spørsmål som ikke besvares via lenkene over, sjekk ofte stilte spørsmål om lokale forhandlinger i vårt forum.

Til deg som er tillitsvalgt

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Mer om å forhandle lønn: