Placeholder: ArticlePage : Article Top
Illustrasjon av en kvinne som holder en megafon mens to menn ser på.
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lønnsoppgjøret 2024

Brudd og mekling i Kommunesektorens Organisasjon (KS)

Tirsdag 30. april og natt til 1. mai ble det brudd i tarifforhandlingene i henholdsvis staten, KS og Oslo kommune. Tariffoppgjørene går nå til mekling. Det betyr at det kan bli streik i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Publisert:

  •  Det er brudd i tarifforhandlingene for Akademikerne i kommunesektoren
  • LO, YS og Unio kom til enighet med KS og er ikke i mekling
  • Meklingsfrist er torsdag 23. mai ved midnatt.

Veien videre

Tariffoppgjørene går nå til mekling, for å søke å oppnå enighet og unngå streik. Ingen av partene kan gå til streik eller lockout før mekling er forsøkt, i henhold til gjeldende lovverk. Meklingsfrist er torsdag 23. mai ved midnatt for alle tre tariffområder.

I forbindelse med at tariffoppgjørene har gått til mekling, overleverte Akademikerne den 2. mai varsel om plassoppsigelse til staten, til KS og til Oslo kommune – og Riksmekleren.

Hva er en plassoppsigelse? 

En plassoppsigelse er et varsel om at en organisasjon – i dette tilfellet Akademikerne – kan gå til streik dersom mekling ikke lykkes og partene ikke enes om et resultat. Dette er ren rutine i forbindelse med tariffoppgjør og mekling, og i henhold til lov- og avtaleverk. Det betyr at Akademikerne kan, men ikke nødvendigvis skal, gå til streik. 

Det er ikke uvanlig at en organisasjon sier opp plassene på alle eller nesten alle virksomheter - og med det alle medlemmer - i det aktuelle tariffområdet, men det betyr likevel ikke at Akademikerne tar alle medlemmer det er varslet plassoppsigelse på ut i en eventuell streik. 

Akademikernes plassoppsigelser i KS

Akademikerne har levert plassoppsigelser i alle kommuner og fylkeskommuner i hele Norge.

Hva gjør jeg som er tillitsvalgt?

I forbindelse med plassoppsigelsene sendte Samfunnsviterne ut nyhetsbrev til alle tillitsvalgte i KS 2. mai. I nyhetsbrevet finner du informasjon om plassoppsigelsen, hva den omfatter, hvordan de tillitsvalgte skal forholde seg til dette, hva de kan få spørsmål om, med mer.

Når meklingen er i gang

Meklingen er en lukket prosess og begrenset informasjon vil bli produsert og sendt ut og lagt på Samfunnsviternes og Akademikernes nettsider når det er noe å informere om frem mot meklingsfristen. Alt konfliktberedskapsarbeid er fortrolig. Tillitsvalgte og medlemmer kan derfor ikke få svar på alt de eventuelt lurer på, men vi informerer om alt vi kan.

Har Akademikerne konfliktberedskap i KS? 

Ja. Konfliktberedskap, også kjent som streikeberedskap, planlegges i alle organisasjoner og i alle tariffområder i forkant av et hvert tariffoppgjør. Slik beredskap er en ordinær del av arbeidet i forbindelse med et hvert tariffoppgjør. 

I utgangspunktet ønsker man ikke konflikt, men vi må likevel lage konkrete planer og ha god beredskap i tilfelle man ser det nødvendig å bruke streik som et kampmiddel. Konfliktberedskapsarbeidet (streikeforberedelsene) i stat, KS og Oslo kommune ivaretas av sentrale konfliktberedskapsutvalg i Akademikerne – KBU-K for kommunesektoren. 

Hva skjer ved varsel om plassfratredelse? 

På et senere tidspunkt i meklingen leveres et konkret varsel om arbeidsnedleggelse og iverksetting av en konflikt eller streik – en plassfratredelse. Det er neste steg frem mot en eventuell streik.

En plassfratredelse angir plassoppsigelsens endelige omfang, og er det siste skrittet i den formelle prosedyren partene må gjennom før en lovlig tariffstreik kan iverksettes. Plassfratredelsen inneholder konkrete navn på virksomheter eller arbeidsplasser og ansatte som vil bli tatt ut i en eventuell streik, hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen.

Hva gjør vi i forbindelse med plassfratredelsen?

Samtlige tillitsvalgte og medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger i staten, KS og Oslo kommune får informasjon fra sin medlemsforening i forbindelse med at Akademikerne varsler plassfratredelsene. Vi vil da informere om hvilke virksomheter og hvor mange medlemmer som omfattes av plassfratredelsene. Mer konkret:

Alle medlemmer som omfattes av plassfratredelsen (uttakslisten) til Akademikerne og som tas ut i første fase hvis det blir streik, får e-post så snart plassfratredelsen er overlevert. Der får de informasjon om hva dette betyr og hvordan de skal forholde seg til dette, i tillegg til at de får informasjon om lønnskompensasjon/streikebidrag mm. 

Alle medlemmer som ikke omfattes av plassfratredelsen, og som ikke tas ut i første fase av en eventuell streik, får e-post fra Samfunnsviterne så snart plassfratredelsen er overlevert. Der får de informasjon om at de ikke står på uttakslisten og hvordan de skal forholde seg til at andre kolleger kanskje tas ut i en eventuell streik – andre kolleger i Akademikerne.

Når er første mulige streikedag, hvis det blir streik? 

Hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen, kan de tidligst gå ut i streik fredag 24. mai.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom