Placeholder: ArticlePage : Article Top
Frode Svartvatn smiler mot kamera med en beige vegg i bakgrunnen. Foto.
Frode Svartvatn representerte Samfunnsviterne i meklingen. Bilde: Samfunnsviterne.
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lønnsoppgjøret 2024

Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Akademikerne brøt forhandlingene 1. mai etter at det ikke lyktes å komme frem til et omforent resultat. Etter mekling på overtid, kom de fire arbeidstakerpartene og arbeidsgiver til enighet på formiddagen den 24. mai. 

Publisert:

Meklingsresultatet tilsvarer en økonomisk ramme på 5,2%. Dette er på linje med frontfagsoppgjøret, noe som var et av hovedkravene fra Samfunnsviterne og Akademikerne.

Samfunnsviternes representant i meklingen, Frode Svartvatn, konstaterer at et svært krevende hovedoppgjør nå er i havn. Det gledelige med årets oppgjør er at våre medlemmer får reallønnsvekst og at vi i år i tillegg har tatt viktige skritt i retning av lokale forhandlinger.

– Vi står overfor store utfordringer i kommunesektoren fremover, med krav til høy kompetanse for å sikre effektivitet og høy kvalitet i oppgaveløsningen. Vi har ført en prinsipiell kamp for lokal handlefrihet i lønnsdannelsen, og nå ser vi at kampen begynner å gi resultater, sier Svartvatn.

Lokale forhandlinger

Ut over å legge til rette for reallønnsvekst har meklingen resultert i en økonomisk avsetning til lokale forhandlinger på 1,3 prosent. De lokale lønnstilleggene skal ha virkning fra 1. juli i år, hvor forhandlingene i den enkelte bydel og etat vil finne sted til høsten.

– Samfunnsviterne arbeider for en lønnspolitikk som fremmer kompetanse, kunnskap, innsats og ansvar. Med avsetningen til lokale forhandlinger i år gis det rom for individuelle lønnstillegg for våre medlemmer i tråd med vår lønnspolitikk og kommunens samfunnsoppdrag, fremhever Frode Svartvatn.

– Vi har jobbet hardt over tid for å få arbeidsgiver til å se behovet for lokale forhandlinger, og med meklingsresultatet i hånd ser vi at det nå tas skritt i riktig retning. Vi får lokale forhandlinger for første gang på seks år, og har også fått endringer i tariffavtalen som styrker rammevilkårene for lokale forhandlinger. Vi arbeid for å fremme uttelling for den enkelte ansattes kompetanse og arbeidsinnsats, har også resultert i at arbeidsgiver blir med på å sette lokale forhandlinger på dagsorden i et partssamarbeid fremover. Her har vi tydelige forventninger, og ser frem til at nye viktige skritt tas i retning av et forhandlingssystem som gir uttelling for våre medlemmers kompetanse, poengterer Svartvatn.

Mer om lønnstilleggene

Våre medlemmer har som nevnt fått et resultat som med sannsynlighet gis reallønnsvekst i år, lagt til grunn anslag for prisveksten konsumprisindeksen 2024 er 4,1 prosent.

Samlet sett ligger årets oppgjør på 5,2 prosent. Ansatte får et generelt tillegg på 3,7 prosent og minimum 20 000 kroner. Lønnstilleggene har virkningstidspunkt 1. mai. Det er i tillegg mulighet for lokale lønnstillegg.

– Det var på tide med en avsetning til lokale forhandlinger. Avsetningen kunne riktignok vært større, men det gir et handlingsrom. Vi er glade for å ha et dyktig tillitsvalgtkorps i Oslo kommune. Vi skal sammen bistå medlemmene med råd og veiledning og representere dem i disse forhandlingene som kan gi et fint ekstra lønnsløft, avslutter Frode Svartvatn.

Andre viktige resultater

Akademikerne løfter frem at man under meklingen har hatt en god dialog med arbeidsgiver i Oslo kommune, og opplever at partene deler synet på en del av kommunens utfordringer og muligheter. Akademikerne ser derfor positivt på det videre samarbeidet som skal finne sted om utvikling av det kollektive avtaleverket som har betydning for våre medlemmers arbeidshverdag. Dette utviklingsarbeidet omfatter tema som både er viktige for kommunen som sådan og våre gruppers lønns- og arbeidsvilkår spesielt.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom