Placeholder: ArticlePage : Article Top
Illustrasjon av en kvinne som holder en megafon mens to menn ser på.
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lønnsoppgjøret 2024

Spørsmål og svar om streik

Lurer du på hva som skjer nå som det er streik i staten? Vi svarer ut noen av de vanligste spørsmålene til våre medlemmer.

Publisert: | Sist endret:

Hva er streik?

Hvis partene i et tariffoppgjør ikke kommer til enighet i forhandlingene, kan de gå til streik for å søke å få gjennomslag for sine krav. Men ikke før mekling er forsøkt. Streik er arbeidsnedleggelse og arbeidstakernes kampmiddel for å få gjennomslag for sine krav.

Hva betyr en streik for våre medlemmer?

Hovedregelen er at ikke alle medlemmer av Akademikerne i ett tariffområde er i streik samtidig. En streik i Akademikerne betyr at deler av medlemsmassen streiker på vegne av Akademiker-fellesskapet.

For de medlemmer og/eller virksomheter som ikke er direkte berørt ved å være en del av et streikeuttak, er det derfor viktig å understreke at Akademikerne som sammenslutning er i streik – hvis det blir streik.

Alle medlemmer i Akademiker-foreningene og samtlige virksomheter i ditt tariffområde, er dermed omfattet av konfliktsituasjonen og berørt av streiken.

Det forventes at felleskapet viser respekt og solidaritet med de streikende og på alle måter gir dem den støtte de trenger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer som ikke er i streik til å støtte opp om streiken og de medlemmer som er tatt ut i streik. Skal vi lykkes, er vi avhengig av at alle i Akademikerne stiller seg bak de medlemmene som er i streik.

Hvordan vet jeg om jeg skal streike – får jeg beskjed?

Ja, du får beskjed. Alle medlemmer som omfattes av plassfratredelsen og som er på uttakslisten til Akademikerne, får beskjed om dette minst fire dager før de tas ut i en eventuell streik.

De som tas ut i første fase hvis det blir streik, får en e-post fra det sentrale konfliktberedskapsutvalget i Akademikerne så snart plassfratredelsen er overlevert. Der får de informasjon om blant annet hva dette betyr, når første mulige streikedag er, hvem som er lokal streikeleder.

Får jeg beskjed også om jeg ikke tas ut i streik?

Ja, du får beskjed. Alle medlemmer som ikke omfattes av den første plassfratredelsen til Akademikerne, og som ikke tas ut i første fase av en eventuell streik, får e-post fra Samfunnsviterne så snart plassfratredelsen er overlevert. Der får de informasjon om at de ikke står på uttakslisten og at de ikke skal streike fra streikens første dag.

Hvordan vet jeg om jeg skal streike på et senere tidspunkt?

Hvis det blir streik, kan det bli aktuelt med opptrapping, det vil si at Akademikerne tar flere virksomheter og medlemmer ut i streik.

Hvis Akademikerne beslutter å trappe opp streiken, vil alle medlemmer som omfattes av nye plassfratredelser få e-post fra det sentrale konfliktberedskapsutvalget i Akademikerne så snart plassfratredelsen er overlevert. Medlemmene som omfattes av det nye uttaket får beskjed minst fire dager før de skal streike. Der får de blant annet informasjon om hva dette betyr, når første mulige streikedag er, hvem som er lokal streikeleder.

Hvordan vet jeg når jeg skal legge ned arbeidet og starte å streike?

Gå på jobb som normalt frem til du får beskjed om noe annet. Hvis det blir streik, får alle medlemmer på uttakslisten – og som allerede har fått beskjed om at de står på uttakslisten – en SMS fra det sentrale konfliktberedskapsutvalget i Akademikerne så snart en streik er et faktum.

Hva skal vi som streiker gjøre mens streiken pågår?

Sørg for å holde deg orientert om streiken, på Akademikernes og Samfunnsviternes nettsider, og via nyhetsbrev og annet du får sendt til din private e-postadresse.

I tillegg skal du følge instrukser fra den lokale streikekomiteen på din arbeidsplass, og ta de oppgavene du får tildelt – som å stå streikevakt, delta på sosiale aktiviteter og markeringer, eller delta på streikemøter.

Kan jeg slippe å streike, selv om jeg blir tatt ut i streik?

Nei. Det er ikke frivillig å streike. Alle som blir tatt ut i streik – som omfattes av streiken – må streike.

Det er heller ikke anledning til å melde seg ut av sin primærforening, i henhold til Tjenestetvistloven og Arbeidstvistloven. Et medlem av en fagforening blir ikke ved utmelding fri for sine forpliktelser.

Hva skjer med arbeidsforholdet mitt ved en streik?

Når du er tatt ut i streik, blir arbeidsforholdet ditt midlertidig suspendert, så lenge streiken pågår. Det betyr ikke at arbeidsforholdet ditt opphører, det blir kun midlertidig suspendert. Du har ingen arbeidsplikt overfor din arbeidsgiver så lenge en streik pågår.

Akademikerne tar ved en eventuell streik over arbeidsgiveransvaret for deg i perioden du er i streik.

Hva skjer med lønnen min når jeg er i streik?

Fordi arbeidsforholdet ditt blir midlertidig suspendert ved en streik, har du ikke rett på ordinær lønn fra din arbeidsgiver for de dagene en streik pågår. Du får i stedet streikebidrag fra Samfunnsviterne som kompensasjon for tapt lønn.

Hva er streikebidraget, og når får jeg det?

Du vil i praksis få utbetalt et streikebidrag fra Samfunnsviterne som er tilnærmet lik din nettolønn, samt et beløp tilsvarende feriepenger for streikeperioden. Streikebidrag er ikke skattepliktig.

Får jeg informasjon om streikebidrag hvis jeg tas ut i streik?

Ja, det får du. Så snart du har fått en e-post fra det sentrale konfliktberedskapsutvalget i Akademikerne om at du står på en uttaksliste og skal streike hvis det blir streik, får du en egen e-post fra Samfunnsviterne med informasjon om lønnskompensasjon og streikebidrag.

Lønnstrekket fra arbeidsgiver vil mest sannsynlig skje på lønnsutbetalingen i juli – i etterkant av streiken – og streikebidraget fra Samfunnsviterne utbetales rett i etterkant av det fysiske lønnstrekket etter en eventuell streik. Se e-post som du får fra Samfunnsviterne med informasjon om blant annet  utbetaling av streikebidrag og innsending av lønnsslipper.

Hva hvis lønnstrekket skjer midt i sommerferien?

Hvis det blir streik, har Samfunnsviterne ekstra beredskap på utbetaling av streikebidrag i juli, og vi vil effektuere utbetalinger til medlemmene våre så fort som mulig.

Hva skjer med pensjon og forsikring under en streik?

Ettersom arbeidsforholdet bare er midlertidig suspendert under en streik, vil ikke medlemskap i aktuelle pensjonsordninger falle bort under en streik. Pensjonsrettigheter og lignende vil ikke bli berørt av streiken.

Akademikerne har tegnet kollektiv yrkesskadeforsikring for alle medlemmer som tas ut i streik, så øvrige forsikringsordninger den enkelte har etter avtaleverket, blir ivaretatt av Akademikerne.

Hva om jeg har avtalt ferie eller avspasering under streiken?

Ferie som er fastsatt før navnelistene er overlevert, avvikles etter oppsatt plan. Det samme gjelder de arbeidstakere som er på ferie når streiken iverksettes. Når ferien er avviklet, går disse arbeidstakerne ut i streik, dersom denne fremdeles pågår. Ferie skal normalt ikke fastsettes mens streiken pågår.

Avspasering av opparbeidet fleksitid/reisetid/overtid Partene er enige om at de som er tatt ut i streik ikke kan ta avspaserings-/fleksidager i den tid streiken varer, selv om dette er avtalt på forhånd. Er det inngått avtale om avspasering av flere fleksidager i sammenheng, f.eks. i forbindelse med en lengre reise eller lignende, kan det inngås avtale om at disse dagene i stedet avvikles som ordinære feriedager.

Kan jeg reise bort under streiken?

Nei, du kan ikke reise bort så lenge du ikke har avtalt ferie eller avspasering før plassfratredelsen. Du skal være tilgjengelig for den lokale streikekomiteen på din arbeidsplass, og du har plikt til å påta deg streikerelaterte oppgaver.

Hva gjør jeg hvis jeg får syke barn eller selv blir syk under streiken?

Hvis du har syke barn, gjør du som ellers ville gjort i ditt vanlige arbeidsforhold: du varsler din lokale streikeleder om at du har sykt barn og må holde deg hjemme, slik at de får gjort om på eventuelle streikevaktlister.

Hvis du selv blir syk: du varsler din lokale streikeleder om at du er syk og må holde deg hjemme, slik at de får gjort om på eventuelle streikevaktlister

Har du sykemelding, ber vi om at denne sendes til [email protected] i etterkant av streiken.

Kan jeg si opp stillingen min hvis jeg er i streik?

Nei. De som er i streik, kan ikke individuelt si opp stillingen sin så lenge en streik pågår. Oppsigelse kan først skje når streiken er avsluttet.

Dispensasjon fra streik – hva er det, og hvem søker om dette?

Hvis arbeidsgiver mener det som følge av streiken oppstår situasjoner som truer liv og helse el, er det arbeidsgivers ansvar å søke om dispensasjon for enkelte personer, funksjoner eller oppgaver. Det samme gjelder ved oppgaver arbeidsgiver anser det som svært viktig å få utført.

Alle søknader om unntak/dispensasjoner skal fremmes av arbeidsgiver og behandles av Akademikerne sentralt.

Det er kun arbeidsgiver som har anledning til å søke unntak/dispensasjon fra streiken, ikke tillitsvalgte eller den enkelte ansatte/medlem.

Hva er streikebryteri – for en som er i streik?

Streikebryteri er når en arbeidstaker som er tatt ut i streik, likevel utfører sitt arbeid, helt eller delvis. Det er fra streikens begynnelse ikke adgang for deg til å utføre de arbeidsoppgaver du normalt skulle utført. Dette gjelder også arbeid du har mulighet til å utføre hjemme fra eller via din mobiltelefon.

Du skal ikke ha noen kontakt med arbeidsgiver eller arbeidsplassen mens du er i streik dersom dette ikke er initiert eller godkjent av lokal streikekomité.

Hva er streikebryteri – for en som ikke er i streik?

Arbeidstakere som ikke tas ut i streik, skal arbeide som normalt i henhold til arbeidsavtalen og den allerede avtalte arbeidsplan eller tjenesteplan. Arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik skal i utgangspunktet kun utføre de arbeidsoppgaver som normalt hører til stillingen.

Det er streikebryteri når de som ikke er i streik – i eller utenfor virksomheten – utfører arbeid som de som er tatt ut i streik, ellers ville ha gjort. Streik påvirker ikke arbeidsplikten til de som ikke streiker. Under en streik skal ikke flere oppgaver pålegges ikke-streikende, slik det er vanlig å gjøre ved sykdom, ferie eller annet ordinært fravær.

Arbeidstakere som ikke er i streik kan settes til overtidsarbeid i vanlig omfang. De kan imidlertid motsette seg overtidsarbeid som skal kompensere for det bortfallet av arbeidskraft som følger av streiken.

Streikebryteri – finnes det ingen unntak?

Jo, det finnes noen få unntak. Det er ikke streikebryteri hvis øverste leder av hele virksomheten eller etaten, eller øverste leder av HR-avdelingen, utfører arbeid som de streikende eller andre skulle ha gjort.

Arbeidsgiver vil at jeg skal jobbe litt hjemmefra under streiken, for eksempel svare på e-post. Er det ok?

Nei, det er ikke ok. Når du er i streik, skal du ikke utføre noe slags arbeid. Dette gjelder også å svare på e-post, være tilgjengelig på telefon eller delta på fysiske eller digitale møter.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager streikebryteri?

Opplever du at det begås streikebryteri, si fra til din lokale tillitsvalgt eller til den streikende organisasjonens tillitsvalgte, slik at de kan ta det videre. Er du i tvil, ta kontakt med din lokale tillitsvalgte, eller med Samfunnsviternes sekretariat.

Det er den streikende organisasjon, dvs. Akademikerne, i samarbeid med den aktuelle medlemsforening, som i de enkelte tilfeller vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri.

Hva gjør jeg når streiken er over?

Så snart streiken avblåses og er over, vil alle streikende medlemmer få beskjed om dette fra det sentrale konfliktberedskapsutvalget i Akademikerne. Du plikter da å møte på jobb så snart streiken er avsluttet, etter oppsatt arbeidsplan.

Du har rett og plikt til å komme tilbake i din stilling og få tilbake dine rettigheter knyttet til arbeidsforholdet ditt.

Må jeg jobbe overtid for å ta igjen det tapte?

Arbeidsgiver har ikke anledning til å kreve at arbeid som ikke er blitt utført under streiken, skal tas igjen gjennom arbeid utover normal arbeidstid når streiken avsluttes. Dersom grunnlaget for overtidsarbeid likevel er til stede, kan dette skje, og da med vanlig overtidskompensasjon.

Kan jeg bidra med noe hvis det blir streik og jeg ikke tas ut i streik?

Ja, det kan du! Hvis det blir streik, oppfordrer vi alle våre medlemmer til å støtte opp om streiken og de medlemmene som er tatt ut. Skal vi lykkes er vi avhengig av at alle i Akademikerne stiller seg bak de som er i streik.

Du kan slutte opp om de streikende ved for eksempel deltakelse på markeringer og appeller, deltakelse i streikekaféer og kulturelle markeringer, eller innlegg i sosiale media og nettaviser.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Mer om lønnsforhandlingene

Illustrasjon av en hånd som holder en megafon.

Akademikerne er i streik i staten

Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten, og vil ikke akseptere en tariffavtale som er dårligere for våre medlemmer enn avtalen vi har i dag. Vi streiker for å beholde en avtale som sikrer at utdanning gir uttelling på lønnsslippen, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat, smiler mot kamera med grå bakgrunn.

Slik vil en Akademikerne-streik ramme staten

Dersom meklingen i staten ikke fører frem, vil om lag 1240 medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger gå ut i streik. - Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge frem nye politiske forslag forsinkes, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Illustrasjon av en kvinne og en mann som deler et håndtrykk. Over dem henger en pengesekk og to avtaleverk

Lønnsoppgjøret 2024

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør.  I et hovedoppgjør er alle tariffavtalens bestemmelser oppe til forhandling. Lønn, arbeidstid, velferdspermisjoner, overtidsbetaling, pensjon og annet kan endres. Akademikerne var i streik i staten etter at meklingen ikke førte frem, men streiken ble avbrutt ved tvungen lønnsnemd.