Koronaviruset: råd og informasjon til medlemmer

Samfunnsviterne følger utviklingen av koronaviruset og følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger. Samfunnsviternes planlagte kurs og arrangement i mars og april avlyses/flyttes. Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Les mer om vår beredskap i forbindelse med koronaviruset (COVID-19) og hvordan dette kan påvirke arbeidshverdagen din.

Publisert: | Sist endret:

Oppdatert per 16. mars 2020

Samfunnsviternes sekretariat

Sekretariatet opprettholder normal bemanning på telefon og e-post. Det kan påløpe noe behandlingstid ved stor pågang. Det legges ikke opp til møter på sekretariatet.

Kontakt oss på telefon 22 03 19 00, post@samfunnsviterne.no | bistand@samfunnsviterne.no

 

Arrangementer og reiser i foreningens regi

Samfunnsviternes planlagte kurs og arrangement i mars og april avlyses/flyttes. De som er påmeldt våre kurs i denne perioden har mottatt e-post fra oss i løpet av torsdag 12. mars. Vi følger situasjonen videre og vil ta fortløpende vurderinger for kurs og arrangementer som arrangeres utover våren.

Hvordan forebygge smitte?  

Viruset smitter på samme måte som ved forkjølelse og influensa. Viruset overføres fra luftveien hos en syk person til en annen person. God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

Kan arbeidsgiver nekte meg å arbeide hjemmefra?

Du har ikke et ubetinget krav på å jobbe hjemmefra i frykt for å bli smittet på jobb, eventuelt begrense smittefare. Du kan be om avspasering eller ferie, men ellers har du få muligheter til å nekte å gå på jobb. Dersom du uten avtale med arbeidsgiver pålegger deg selv hjemmekontor eller karantene kan dette bli sett på som ureglementert fravær. Dersom det er en åpenbar fare for smitte, og du er i faresonen for livstruende sykdom, stiller dette seg imidlertid annerledes. Da bør du selvsagt kontakte lege for å få råd om hvordan du håndterer situasjonen.

Permitteringer som følge av coronaviruset

Permittering betyr at du opprettholder ansettelsesforholdet ditt til virksomheten, men at du er fritatt for arbeidsplikten. Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne på forhånd om forestående permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager.

Kilde: Nav. Les mer her om arbeidsgivers rettigheter på NAV. 
Hvis du blir permittert, har du krav på dagpenger fra Nav, på samme måte som når du er arbeidsledig. Dagpenger utgjør 62,4% av lønnen opp til 6 G. Dette betyr at du maksimalt kan få kr. 7 190 per uke.

Kilde: NAV https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

Dersom du blir permittert har du krav på redusert kontingent i Samfunnsviterne. Ta kontakt på post@samfunnsviterne.no

Stortingets strakstiltak pr 16. mars 2020

  • Permitterte arbeidstakere får full lønn (inntil 6 G) i 20 dager. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene
  • Inntektsgrensen senkes slik at flere enn før kan få dagpenger. Kravet om inntekt over 150.000 kroner siste tolv måneder senkes midlertidig til 74.894 (0,75 G)
  • Kravet til arbeidstidsreduksjon reduseres fra 50% til 40% for rett til dagpenger under permittering
  • Lavtlønnede som blir permitterte sikres en inntekt på minimum 80% av inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter at lønnen faller bort.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen opprettholder lønnen

Øvrige grupper:

  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil etter 17 dager uten inntekt få 80 % av inntekten sin fra NAV. Inntektssikringen skal tilsvare 80% av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Tiltakene vil bidra til å redusere inntektstapet for de berørte. Tiltakene er midlertidige inntil videre.

Kilde: Regjeringens pressemelding.

 

Stortingets strakstiltak pr 16. mars 2020

  • Permitterte arbeidstakere får full lønn (inntil 6G) i 20 dager. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene

Kan jeg reise?

Arbeidsgiver kan regulere reisevirksomheten i regi av arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver kan ikke nekte deg å reise på fritiden, men om du velger å reise til et smitteutsatt land, kan reisen medføre konsekvenser. Som f.eks. hjemmekarantene. Samfunnsviterne råder medlemmer til å følge Folkeinstituttet og deres anbefalinger for reise. Her finner du områder med utbredt spredning av covid-19 og informasjon om hvor du ikke bør reise.

Om du likevel velger å reise bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen. Forsikringspartneren til Samfunnsviterne er Storebrand. Samfunnsviterne har et eget forsikringskontor du kan kontakte ved alle spørsmål. Informasjon om forsikringen finner du her.

Ferieavvikling under Coronautbruddet


Normalt fastsettes tiden for ferie etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men ved uenighet er det arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet. Arbeidstaker har krav på at minst tre uker (18 virkedager) legges til tiden for hovedferie, mellom 1. juni og 30. september. Arbeidstakere over 60 bestemmer når ekstraferie skal avvikles.

Tiden for ferie kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, og ferieavviklingen vil skape vesentlige driftsproblemer. Dette kan for eksempel være tilfellet der det blir nødvendig å omdisponere arbeidsstokken som følge av at mange blir syke. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet med arbeidstaker, og arbeidstaker kan kreve erstatning for merutgifter som følger av omleggingen.   

Arbeidstaker som ønsker å endre fastsatt tid for ferieavvikling på grunn av Coronautbruddet, har ikke krav på det etter loven, men kan avtale dette med arbeidsgiver. Arbeidstakere som blir syke før eller under ferien, kan kreve at ferien utsettes.

Du kan lese mer om reglene om ferie i ferieloven her.

Jeg er smittet av Coronaviruset  

Om du har vært i kontakt med en lege og fått bekreftet at du er smittet av coronaviruset, så skal du isoleres hjemme. Dersom du blir oppfordret til å være i hjemmekarantene, er det viktig at du tar kontakt med legen for å få vurdert rett til sykemelding.

Har jeg rett til sykepenger?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om du faktisk er smittebærer. NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer om sykemelding i forbindelse med koronavirus her. Velger du på eget initiativ å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du ikke rett til sykepenger.


Rettigheter ved stengte skoler og barnehager

Som arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du bruke omsorgsdager når du må være hjemme med barn fordi skole eller barnehage har stengt.
Omsorgspenger gis i 10 dager pr foreldre hvis barna er under 12 år. Hvis du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du gjøre en avtale med arbeidsgiveren din.
Myndighetene ser på mulige endringer i regelverket, herunder en mulig utvidelse av antall dager siden lovens utgangspunkt om hhv 10/20 dager åpenbart ikke tilstrekkelig for alle de som ikke har mulighet til hjemmekontor. Forhåpentligvis endrer dette seg i nær fremtid, når vi vet mer om hvor lenge dette kommer til å vare.
Vi anbefaler å følge utviklingen på dette området på nav.no og regjeringen.no.

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende – ingen endringer i regelverket

Selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden har ikke rett til sykepenger fra folketrygden de 16 første kalenderdagene, regnet fra og med den dag arbeidsuførheten oppstod. Fra og med dag 17 kan selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ha rett til sykepenger fra trygden, forutsatt at man fyller vilkårene for sykepenger. Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Dette følger av folketrygdloven § 8-34 andre ledd

Samfunnsviterne anbefaler at du holder deg oppdatert på utviklingen av koronaviruset.

Samfunnsviterne har et eget forsikringskontor du kan kontakte ved alle spørsmål.

Les også: