Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

landsmøtet

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver er (vedtektenes § 4 Landsmøtet):

a. Behandle hovedstyrets årsberetning og godkjenne regnskap med eventuelle avsetninger

b. Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden

c. Fastsette medlemskontingent for landsmøteperioden

d. Vedta overordnede mål, strategier og satsingsområder for Samfunnsviternes virksomhet 

e. Velge leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer til hovedstyret. Funksjonstiden er tre år. Alle arbeidslivsområder bør være representert blant hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer

f. Velge statsautorisert revisor og kontrollkomité. Funksjonstiden er tre år

g. Velge fire medlemmer til valgkomité. Funksjonstiden er tre år

h. Vedta vedtektsendringer

i. Behandle og fatte vedtak i saker som fremmes for landsmøtet

j. Fastsette satser for godtgjøring av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av foreningens ledelse

k. Føre protokoll over landsmøtets vedtak. Protokollen skal signeres av to protokollunderskrivere som velges av landsmøtet

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom