Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

landsmøtet

Valg på landsmøtet 2022: Har du forslag til kandidater?

Valgkomiteen i Samfunnsviterne har begynt sitt arbeid med å finne kandidater til foreningens styrende organer til valg på landsmøtet. Valgkomiteen inviterer med dette alle medlemmer av foreningen til å foreslå kandidater til hovedstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

  • Margot Vågdal, valgkomiteens leder (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS) - stat - Viken. 
  • Yngve Engkvist (Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet) - stat - Troms og Finnmark. 
  • Knut Aarbakke (NITO) - privat sektor - Oslo. 
  • Torill Monstad (Vestland fylkeskommune) - KS - Vestland.

Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling på landsmøtet 2022. 

Komiteen har som oppgave å komme med forslag til leder og nestleder i foreningen og øvrige hovedstyremedlemmer, samt kontrollkomité og valgkomité.  

  • Hovedstyret, som skal bestå av leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer. Funksjonstiden er tre år.
  • Kontrollkomiteen, som skal bestå av en leder og to medlemmer. Funksjonstiden er tre år.
  • Valgkomiteen, som skal bestå av fire medlemmer og ett varamedlem. Funksjonstiden er tre år. 

Har du lyst til å stille til valg, eller har du forslag til kandidater? 

Valgkomiteen inviterer med dette foreningens fylkesavdelinger, lokallag og enkeltmedlemmer til å komme med forslag til kandidater til de tre organene. Forslagene må være begrunnet.

Valgkomiteen inviterer fylkesavdelinger og lokallag i foreningen til å komme med innspill til kompetanse og kriterier som det nye hovedstyret samlet bør ha.

Valgkomiteen vil gjerne ha forslag så tidlig som mulig. Absolutt siste frist for å komme med forslag er 1. september 2022.

Valgkomiteen understreker at komiteen er et uavhengig organ som har sitt mandat fra landsmøtet. Valgkomiteen fatter sin beslutning på grunnlag av innspill fra foreningens ulike organisasjonsledd og vil legge frem en balansert innstilling etter innkomne ønsker fra tillitsvalgte og medlemmer.

Valgkomiteen vil ta hensyn til behovet for fortrolighet i sine kontakter med og om kandidater. 

Kontaktinfo til valgkomiteen:

Alle henvendelser til valgkomiteen rettes til valgkomiteen på e-post: [email protected] eller på telefon til valgkomiteens leder Margot Vågdal, telefon: 480 16 317.

Fremdriftsplan for valgkomiteens arbeid:

1. september: Frist for å melde inn kandidater til hovedstyret.

Mars - september: Valgkomiteen arbeider med forslag og intervjuer kandidater. 

19. oktober: Valgkomiteens innstilling offentliggjøres sammen med saksdokumenter til landsmøtet. 

16. - 18. november: Landsmøtet 2022.

Med vennlig hilsen

Margot Vågdal 

Valgkomiteens leder 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom