om oss

Arbeidslivsutvalget

Hovedstyret har nedsatt et arbeidslivsutvalg.

Publisert: | Sist endret:

Arbeidslivsutvalget har følgende mandat, vedtatt av hovedstyret:

 • Arbeidslivsutvalget skal være et rådgivende organ for hovedstyret innen lønn -og arbeidsvilkår i tråd med vedtektens § 11 Arbeidslivsutvalg.
 • Arbeidslivsutvalget skal arbeid i tråd med foreningens formålsparagraf og foreningens vedtatte politiske føringer og styringsdokumenter.
 • Arbeidslivsutvalget har beslutningsmyndighet til å vedta foreningens tariffkrav
 • Arbeidslivsutvalget skal bestå av 5-7 medlemmer, hvorav utvalgets leder velges av hovedstyret.
 • Arbeidslivsutvalget skal bestå av medlemmer som representere foreningens fag- og arbeidslivsområder. Geografiske og kjønnsmessige vurderinger skal vektlegges.
 • Arbeidslivsutvalget velger selv sin arbeidsform og rollefordeling.
 • Det avsettes et rammebudsjett til arbeidslivsutvalget.
 • Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen og avsetter tid til utføring av arbeidet.
 • Arbeidslivsutvalget rapporterer til generalsekretæren.

Arbeidslivsutvalget består av følgende medlemmer:

 • John Kenneth Ludvigsen, leder av arbeidslivsutvalget
 • Frode Svartvatn
 • Einar Søberg
 • Torunn Eskedal

Arbeidslivsutvalget kan kontaktes via sekretariatet på e-post: job@samfunnsviterne.no.