Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

vedtekter og retningslinjer

Retningslinjer for økonomiske tildelinger til lokallag og fylkesavdelinger

Her finner du våre retningslinjer for økonomiske tildelinger til lokallag og fylkesavdelinger.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vedtatt av hovedstyret 13. desember 2023

1. Tildeling av økonomisk midler til lokallag og fylkesavdelinger

1.1 Formålet med økonomiske tildelinger

Samfunnsviterne har etter vedtektene til formål å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Samfunnsviterne skal fremme medlemmenes arbeidshelse, økonomiske og faglige interesser. Økonomiske tildelinger legger til rette for medlemsaktivitet, identitetsbygging og en forening som er medlemsstyrt.

1.2 Økonomiske midler til drift

1.2.1 Dette omfatter for lokallag: 

 • Styre- medlems- og årsmøte
 • Gjennomføre lokale forhandlinger
 • Søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter (medlemsmøter o.l.)
 • Sette lokale saker på dagsorden
 • Foreslå kandidater til fylkesstyret
 • Rekruttering av nye medlemmer og tillitsvalgte
 • Profileringsprodukter til egne medlemmer  

1.2.2 Dette omfatter for fylkesavdelinger:

 • Styre-, medlems- og årsmøte
 • Organisasjonsbygging
 • Rekruttering
 • Nettverksbygging
 • Faglige aktiviteter
 • Organisering av delegatsmøter i forkant av landsmøtet
 • Profileringsprodukter til egne medlemmer 

1.3 Økonomiske midler til faglige aktiviteter

Dette gjelder faglige og sosiale aktiviteter som er relevante for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, samt fremme medlemmenes arbeidshelse, økonomiske og faglige interesser.

1.4 Økonomiske midler til særskilte utgifter 

Dette omfatter for lokallag og fylkesavdelinger:  

 • Påskjønnelse/oppmerksomhet til tillitsvalgt eller medlem for særskilt frivillig innsats for foreningen 
 • Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samarbeid/felles prosjekter med andre aktører i foreningen etter en konkret vurdering

1.5 Øvrige bestemmelser 

1.5.1 Bevertning

Der midler benyttes til bevertning, forutsettes det at bevertningen er enkel. For lokallagsstyre/fylkesstyre kan midler benyttes til en årlig styremiddag. Ved alkoholservering på slike årlige middager, kan det serveres inntil tre enheter øl og/eller vin. 

Måteholden alkoholservering på arrangementer for medlemmer kan dekkes så lenge det er knyttet til enkel bevertning. Med måteholden alkoholservering menes her inntil én enhet øl eller vin.

Det skal alltid tilbys alkoholfrie alternativer.

1.5.2 Reiseutgifter

Styremøter for tillitsvalgte i lokallag og fylkesavdelinger
Reiseutgifter dekkes i forbindelse med styremøter etter billettprisen til billigste rutegående transportmidler, evt. overnatting og kost på stedet. Kost på reise m.m. dekkes av den enkelte.

Refusjon av bilgodtgjørelse etter statens satser gjøres der bil er nødvendig. Refusjon for drosje gjøres der det med rimelighet ikke kan benyttes rutegående transport.

Faglige aktiviteter for tillitsvalgte i lokallag og fylkesavdelinger
Reiseutgifter dekkes i forbindelse med faglige aktiviteter etter billettprisen til billigste rutegående transportmidler, evt. overnatting og kost på stedet. Kost på reise m.m. dekkes av
den enkelte.

Refusjon av bilgodtgjørelse etter statens satser gjøres der bil er nødvendig. Refusjon for drosje gjøres der det med rimelighet ikke kan benyttes rutegående transport.

Virksomhetstillitsvalgte tilhørende egen OU-ordning omfattes i tillegg av egne retningslinjer, se pkt. 2.

Faglige aktiviteter for medlemmer i lokallag og fylkesavdelinger
Reiseutgifter i sin alminnelighet dekkes ikke for medlemmer. Unntak kan vurderes særskilt etter pkt. 1.4.

1.5.3 Felles arrangementer med andre arbeidstakerorganisasjoner 

Når et lokallag/fylkesavdeling avholder aktiviteter med andre aktører, dekkes utgifter for foreningens medlemmer.  

1.5.4 Deltagere som ikke er medlem av Samfunnsviterne 

Det kan i rekrutteringsøyemed vurderes særskilt dekning av utgifter til ikke-medlemmer.  

2. OU-midler som lokallag og fylkesavdelinger kan søke på  

2.1 Formålet med OU-midler 

Formålet med OU-midlene er opplæringstiltak for arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte. Lokallag og fylkesavdelinger kan tildeles midler til rekruttering av tillitsvalgte og aktiviteter for tillitsvalgte innenfor gjeldende retningslinjer den enkelte OU-ordningen har.

Det tildeles normalt OU-finansiering innenfor sektorene stat, kommune, Spekter og i Virke/HUK. Retningslinjene inneholder krav til tema som:

 • Hovedavtalen 
 • Hovedtariffavtalen 
 • Lov- og avtaleverk 
 • Personalpolitikk 
 • IA/sykefravær 
 • Omstilling 
 • Kommunikasjon 

2.2 Søknad for tildeling av OU-midler 

Søknad om OU-midler til opplæring forutsetter at det sendes skjema/program/budsjett for planlagt opplæring til sekretariatet, slik at sekretariatet kan vurdere om tiltaket kvalifiserer for tildeling av OU-midler.  

2.3 Felles aktiviteter med andre arbeidstakerorganisasjoner dekket av OU

2.3.1 Når Samfunnsviterne har arrangøransvar

Når foreningen har arrangøransvaret for et fellesarrangement for tillitsvalgte som kvalifiserer for OU-finansiering, gjelder føringene i disse retningslinjene. Foreningens lokallag/ fylkesavdeling har fortrinnsvis koordineringsansvaret for søknad om økonomiske tildelinger fra andre foreninger. Sekretariatet bistår ved behov.  

2.3.2 Når Samfunnsviterne ikke har arrangøransvar 

Når foreningens tillitsvalgte deltar på et fellesarrangement der Samfunnsviterne ikke er arrangørforening, sendes innen rimelig tid søknad til sekretariatet med kopi av arrangørforeningens søknad, inkludert program og budsjett.  

3. Saksbehandling

3.1 Økonomitildeling

Økonomisk beregning og tildeling skjer per 1. januar per år. Søknad foretas på foreningens nettsider. Aktivitetsplan med budsjett sendes sekretariatet hvert halvår, hhv. innen 1. oktober og 30. mai gjeldende påfølgende halvår. Sekretariatet vurderer planer i sammenheng med avsatte midler, andre aktiviteter og styringsdokumenter for øvrig.

3.2 Oppgjørsteknisk

For fylkesavdelinger og lokallag som med søknad tildeles midler, sendes aktivitetsplan med budsjett som grunnlag for tildeling av midler. Aktiviteter innrapporteres forløpende, og regnskap føres av sekretariatet med oversikt over forbruk.

For fylkesavdelinger og lokallag som tildeles midler uten søknad, sendes aktivitetsplaner med budsjett og regnskap inn til sekretariatet etterskuddsvis hvert kvartal.

3.2.1 Regninger/faktura må minst inneholde følgende

 • Navn på lokallaget/fylkesavdeling og ansvarlig person for aktiviteten
 • Aktivitetsbeskrivelse
 • Deltagere med for- og etternavn, foreningstilhørighet (ved samarbeid), virksomhetsnavn og sektor

3.3 Brudd på forutsetninger

Dersom bruken av midler bryter med Samfunnsviternes formål og verdigrunnlag, vilkårene i disse retningslinjene eller med vilkårene for de tildelte midler etter tildeling/søknad, vil utgiften ikke bli refundert. Klage på avslag kan fremmes for foreningens hovedstyre.


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom