Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Politikkdokumenter

Samfunnsviternes standpunkter om kunnskapspolitikk

Her finner du våre standpunkter om kunnskapspolitikk.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviternes kunnskapspolitikk ble vedtatt av landsmøtet i 2013.

Samfunnsviterne skal arbeide for et likeverdig samfunn der alle mennesker gis like muligheter til utdanning. Universitets- og høgskolesektorens samfunnsbyggende rolle skal bygge på prinsippet om full akademisk frihet.

Universitets- og høgskolesektoren

Samfunnsviterne mener at:

 • Utdannings- og forskningsinstitusjonene har et samfunnsansvar for å bevare et helhetlig utdanningstilbud innen human- og samfunnsvitenskapene basert på samfunnets langsiktige behov for kunnskap.
 • Det må være en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom universitetene og høgskolene som sikrer sterke fag- og forskningsmiljøer innen samfunnsfag og humaniora.
 • Internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning må styrkes.
 • Høyere utdanning og forskning må organiseres slik at det frigjøres mer ressurser til forskning, utdanning og formidling.

Utdanning

Samfunnsviterne mener at:

 • Gratisprinsippet må være et grunnleggende prinsipp for norsk høyere utdanning.
 • Studieprogrammene må samarbeide med arbeidslivet for å lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv for nyutdannede samfunnsvitere og humanister på både master- og ph.d.-nivå.
 • Det må være en tettere og tidligere kobling mellom forskning og undervisning.
 • Studiefinansieringen må styrkes.

Forskning

Samfunnsviterne mener at:

 • Det må sikres stabile rammevilkår med tilstrekkelige ressurser til humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Forskningspolitikken i større grad må samordnes med utdannings- og næringspolitikken.
 • Formidlingen av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning må styrkes.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom