Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

politikkdokumenter

Samfunnsviternes standpunkter om læring i arbeidslivet

Her finner du våre standpunkter for læring i arbeidslivet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vedtatt av hovedstyret i sak 62-18, 6. september 2018.

  • Etter- og videreutdanning bør inngå som en viktig del av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, som det kan forhandles om på sentralt, lokalt og individuelt nivå på samme måte som det kan forhandles om lønn og andre rettigheter og plikter.

  • Det er behov for forskjellige finansieringsordninger for etter- og videreutdanning, slik at ulike grupper og virksomheter i arbeidslivet skal kunne få like muligheter til deltagelse og investering i kompetanseutvikling.

  • Etter- og videreutdanning må i størst mulig grad gi ordinær lønn, med full opptjening av feriepenger, folketrygdpensjon og tjenestepensjon og uten tap av sosiale rettigheter, som sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og uføreytelser. I den grad det gis kompetansepermisjon uten lønn, eller med delvis lønn, må sosiale rettigheter fortsatt være i behold.

  • Eventuell utvidelse av lånerammene i Statens lånekasse for utdanning etter fylte 45 år må kun være et ekstra tilbud og må ikke innebære at finansieringsansvaret for nødvendig etter- og videreutdanning pålegges den enkelte gjennom økt gjeldsbyrde.

  • Det er behov for både tariffbestemmelser og lovfestede, universelle modeller for finansiering og deltakelse i etter- og videreutdanning.

  • Partene i arbeidslivet bør ha en aktiv rolle i utforming, forvaltning og finansiering av etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

  • Etter- og videreutdanning må være tilgjengelig for langtidsledige uten tap av dagpengerettigheter.

  • NAVs virkemiddelapparat bør videreutvikles for å være treffsikkert også for akademikere.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom