Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

politikkdokumenter

Samfunnsviternes skolepolitiske standpunkt

Her finner du våre standpunkter om skolepolitikken.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

I "Samfunnsviternes kunnskapspolitikk", vedtatt av landsmøtet 2013, heter det bl.a. at "Samfunnsviterne skal arbeide for et likeverdig samfunn der alle mennesker gis like muligheter til utdanning". Hovedstyret vedtok i sak 40-14 "Samfunnsviternes skolepolitiske standpunkter" som en utdyping av Samfunnsviternes kunnskapspolitikk.

Hovedstyret vedtar følgende standpunkter som grunnlag for deltakelse i debatt og videre arbeid med en helhetlig utdanningspolitikk:

1. Lærerne må gis mulighet til å skape god undervisning og gode læringsmiljø.

2. Lærerutdanningen bør være femårig. Det må fokuseres mer på metodikk og klasseledelse. Relasjonskompetanse må styrkes i lærerutdanningen og kvalitetssikres gjennom praksisperioden.

3. Det må sikres flere lektorer, også i ungdomsskolen.

4. Opplæring og utdanning styrker muligheten for å få innpass i yrkeslivet. Det må legges spesielt til rette for at barn og unge med nedsatt funksjonsevne får nødvendig hjelp og støtte for å sikre et forsvarlig opplæringstilbud og en best mulig utdanning.

5. Skoledagen utvides til heldagsskole fra første skoleår. Det gis rom for daglig fysisk aktivitet. Skolemat innføres mot egenandel.

6. Når skoledagen organiseres, må det i større grad tas hensyn til evner, forutsetninger for læring og behov for tilrettelegging innenfor den ordinære opplæringen.

7. Ensidig fokus på kartlegging og testing er uheldig. Kartleggingsredskaper må brukes for at skoler og barnehager skal få økt forståelse for barns læringsprosesser og utvikling. En integrert forståelse av utvikling og læring vil i større grad ta høyde for barns individuelle forutsetninger og behov.

8. Samarbeidet mellom barnehage, grunn- og videregående skole og lokalt hjelpeapparat må styrkes. Forebyggende psykisk helsearbeid må ses i sterkere sammenheng med barns opplæring.

9. Frafall i den videregående skolen må forebygges ved tidlig innsats og en bedre systematisk og tilpasset opplæring i grunnskolen. Unge som faller ut av videregående skole må gis mulighet til å fullføre videregående opplæring via nettbasert undervisning.

10. Det må tenkes alternativt om muligheter for likeverdig læring i arbeidslivet gjennom ulike former for praktisk arbeid og yrkesrettet undervisning.

11. Det må på alle stadier av utdanningsløpet gis mulighet for å endre kurs, bygge på med studiekvalifiserende kurs og kompensere for manglende fag.

12. Alle skoler må være universelt utformet.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom