Placeholder: ArticlePage : Article Top
En person har en bunke bøker på skrivebordet. personen peker på deler av teksten i boken. En mann sitter ved siden av personen og holder en blyant samtidig som han ser på hvor personen peker i boken.
Vi jobber for økt studiestøtte, praksis under utdanningen og sterkere fagmiljøer. Foto: Shutterstock/Indypendenz.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviternes standpunkter

Vår kunnskapspolitikk

Samfunnsviternes jobber for økt studiestøtte, praksis under utdanning og sterkere fagmiljøer.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Om Samfunnsviternes kunnskapspolitikk

Vi arbeider for et samfunn der alle gis like muligheter til utdanning. Vi mener gratisprinsippet må bestå, og at studiestøtten må økes slik at det er mulig å leve som fulltidsstudent.

De humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene er sentrale for å forstå framtidens utfordringer og for å skape god samfunnsutvikling. Vi mener at utdannings- og forskningsinstitusjonene har et ansvar for å bevare et helhetlig utdanningstilbud basert på samfunnets langsiktige behov for kunnskap.

Våre fagretninger må sikres en fortsatt sterk og tydelig profil som klassiske universitetsfag. Vi mener også at det er fordeler med en viss minstestørrelse for et fagmiljø.

Utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet må samarbeide tett for å sikre relevans og kvalitet i studiene, både på studieprogram- og institusjonsnivå. Vi jobber for relevant studieoppbygning, som både ruster deg for å fortsette i akademia, og som gjør deg attraktiv og klar for arbeidslivet.

Universitets- og høgskolesektoren skal bygge på prinsippet om full akademisk frihet. Vi mener internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning må styrkes. Det må sikres stabile rammevilkår med tilstrekkelig ressurser til humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning og formidling. Forskningspolitikken må i større grad samordnes med utdannings- og næringspolitikken.

Samfunnsviterne har lenge jobbet for arbeidslivsrelevante tiltak under utdanning. Vi jobber for at alle studenter skal ha mulighet for praksis som en integrert del av studiene, fortrinnsvis både på bachelor- og masternivå. Det vil bidra til å møte næringslivets kompetansebehov og styrke kandidatenes muligheter for raskt å komme i relevant arbeid.

Samfunnsviterne mener at det må være en ambisjon å gjøre best mulig utdanning tilgjengelig for flest mulig. At flest mulig finner sin plass og at færrest mulig faller fra underveis, forutsetter at flest mulig tar veloverveide valg og at alle får den oppfølgingen og veiledningen de trenger. Vi mener det må settes inn flere ressurser på å gi studentene mer og bedre informasjon før de tar sine studievalg.

Samfunnsviternes skolepolitiske standpunkter

I "Samfunnsviternes kunnskapspolitikk", vedtatt av landsmøtet 2013, heter det bl.a. at "Samfunnsviterne skal arbeide for et likeverdig samfunn der alle mennesker gis like muligheter til utdanning". Hovedstyret vedtok i sak 40-14 "Samfunnsviternes skolepolitiske standpunkter" som en utdyping av Samfunnsviternes kunnskapspolitikk.

Les standpunktene her.

Samfunnsviternes standpunkter om struktur i universitets- og høyskolesektoren

Samfunnsviterne vil bidra til et faktabasert og nyansert bilde av kvaliteten, dimensjoneringen og relevansen av samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning i arbeidslivet og i samfunnet. Hovedstyret vedtok foreningens standpunkter om struktur i universitet- og høyskolesektoren i sak 6-15.

Les standpunktene her. 

Samfunnsviternes vedtatte kunnskapspolitikk

Samfunnsviterne skal arbeide for et likeverdig samfunn der alle mennesker gis like muligheter til utdanning. Universitets- og høgskolesektorens samfunnsbyggende rolle skal bygge på prinsippet om full akademisk frihet. Vår kunnskapspolitikk ble vedtatt av vårt landsmøtet i 2013.

Les vår vedtatte kunnskapspolitikk her.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Mer om våre standpunkter:

Seks hender som holder hverandre over et grønt verdenskart

Vår bærekraftspolitikk

Bærekraft for oss kombinerer økonomisk vekst med redusert sosial ulikhet. Slik sikrer vi sunn vekst.

Fire kollegaer smiler og snakker på sammen på kontoret.

Vår arbeidslivspolitikk

Vi ønsker et fleksibelt arbeidsliv der den enkelte får brukt fagkompetansen sin til det beste for seg selv, arbeidsplassen og verdiskaping.