Placeholder: ArticlePage : Article Top
Jente ser på et dokument og smiler. Hun sitter foran en PC.
Vi hjelper medlemmene i spørsmål om midlertidige kontrakter. Send kontrakten til oss før du signerer. Foto: Shutterstock.  
Placeholder: ArticlePage : Article Header

på arbeidsplassen

Dette er dine rettigheter som midlertidig ansatt  

For mange nyutdannede er en midlertidig stilling en inngangsbillett til arbeidslivet, men visse betingelser må være fylt for å ha ansatte på midlertidig kontrakter.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Siden fast ansettelse er hovedregelen i et arbeidsforhold, må arbeidsgiver ha hjemmel i lov eller forskrift for å kunne ansette midlertidig.

Arbeidsgiver må altså kunne vise til et reelt behov for å ansette midlertidig arbeidskraft. For mange vil en midlertidig stilling være en viktig inngangsbillett på arbeidsmarkedet.

Vi mener at fast tilsetting skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, men vi ser at det er et behov for muligheten for å ansette på kortvarige midlertidig kontrakter.

Ved å åpne opp for kortvarige tilsettinger forutsetter dette samtidig at det må strammes inn slik at ansatte ikke kan være i langvarige, midlertidige kontrakter. 

Hvilke regler gjelder?

I kommuner, helseinstitusjoner og private virksomheter er adgangen til midlertidig ansettelse regulert av arbeidsmiljøloven.

I statlig sektor er dette regulert av statsansatteloven.

Jobber man i utenrikstjenesten gjelder utenrikstjenesteloven, mens universitets- og høyskoleloven regulerer statlige og private høgskoler og universiteter i Norge.

I tillegg finnes det andre særlover som også legger rammer for blant annet midlertidig ansettelser.

Vi mener at arbeidslivsspørsmål i størst mulig grad bør reguleres i en felles lov, og fortrinnsvis i arbeidsmiljøloven, og at dette samtidig vil gi større kontroll over omfanget av midlertidige tilsettinger. 

Vi ønsker derfor en harmonisering av arbeidsmiljølovens, statsansatteloven, universitets- og høyskolelovens og eventuelt andre særlovers regler om midlertidig tilsetting.  

Det er med andre ord ikke ett enkelt svar for hvilke regler som gjelder for midlertidig ansettelser.

Det vi imidlertid kan slå fast er at de fleste spørsmål vi får fra våre medlemmer om midlertidig tilsettinger, gjelder vikariater og prosjektstillinger. 

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er altså at arbeidstakere skal ansettes fast.

Med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og uten sluttdato, at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeidet i form av reelt stillingsomfang, og at reglene om opphør av arbeidsforhold gjelder. 

Det skal stå i arbeidsavtalen hvor mye du skal arbeide, for eksempel ved at det det står i arbeidskontrakten din hva stillingsprosenten din er.

Når er det lov å ansette noen på midlertidig kontrakt? 

På visse vilkår og i visse situasjoner er det likevel mulig å ansette midlertidig eller benytte innleid arbeidskraft. Dette er såkalt unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. 

De vanligste midlertidig ansettelsene er som nevnt vikariater og prosjektstillinger, og det er regelverket for disse type stillinger vi vil gå nærmere inn på i denne artikkelen. For å ansette noen i midlertidig stilling så må arbeidsgiver vise til at:  

a) arbeidet er av midlertidig karakter, for eksempel en prosjektstilling

b) arbeidet er et vikariat der du stedfortreder for en annen eller andre  

c) arbeidet er et praksisarbeid 

d) du er deltaker i et arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV

Hovedregelen om fast ansettelse gjelder altså hvis arbeidsgiver ikke kan henvise til noen av disse nevnte unntakene. Dette betyr at dersom du er ansatt i en midlertidig stilling som er i strid med reglene, kan du kreve fast ansettelse. 

Hva er treårsregelen?

En arbeidstaker som er ansatt i en midlertidig stilling som for eksempel en prosjektstilling eller i et vikariat, skal anses som fast ansatt etter mer enn tre år sammenhengende midlertidig ansettelse.

Dersom arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt i en kombinasjon av prosjektstilling og vikariat, så gjelder også treårsregelen.

Sjekk hva som står i arbeidskontrakten din hvis du er usikker på hva som er grunnlaget for din midlertidige ansettelse.

Vi hjelper deg gjerne med å vurdere om den midlertidige kontrakten din er lovlig, og vi kan veilede deg videre i hvordan du kan kreve fast stilling.

Les også

Eksempler på midlertidige ansettelser

En midlertidig ansettelse kan avtales i tilfeller hvor det er et behov for at ansettelsen er midlertidig, for eksempel:

 • Sesongarbeid. Forutsetter at arbeidet bare kan utføres til bestemte tider av året, for eksempel frukt- og bærhøsting, arbeid i turistsesongen og servering ved utesteder om sommeren.
 • Ekstrahjelp. Forutsetter at det oppstår behov for hjelp som virksomheten ikke kan planlegge på forhånd eller ved en ekstraordinær og forbigående arbeidstopp. Et eksempel kan være ekstra serveringspersonale ved enkeltstående store arrangementer. Må ikke forveksles med deltidsansatt, da deltidsansatte som det er varig behov for skal ansettes fast. Et eksempel på deltidsarbeid er lørdagshjelp i varehandelen.
 • Prosjektarbeid. Bruk av midlertidig ansatte til prosjektarbeid forutsetter at det er et tidsavgrenset arbeid som ikke er en del av virksomhetens faste eller løpende oppgaver. Hvis virksomheten har mange lignende prosjekter etter hverandre, kan det tenkes at behovet for arbeidskraft ikke er midlertidig og at arbeidstaker skal tilsettes fast.
 • Vikar. Forutsetningen er at den midlertidige ansatte trer inn for en eller flere andre som enten er syke, har ferie eller er i permisjon.

Andre typer midlertidige stillinger:

 • Praksisarbeid.
 • Deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV.
 • Enkelte stillinger innenfor idretten - idrettsutøvere, trenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.
 • Enkelte stillinger innenfor kunstnerisk arbeid, forskning eller idrett etter tariffavtale inngått mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver.
 • Øverste leder av en virksomhet som er ansatt i en åremålsstilling.

Kilde: Arbeidstilsynet

Hva er ulovlig midlertidig ansettelse? 

Samtidig som det finnes lovlige unntak fra hovedregelen om fast ansettelse, så finnes det også grenser for når en midlertidig tilsetting ikke lenger er lovlig.

 • Du kan ikke være i en jobb av midlertidig karakter, for eksempel en prosjektstilling, i mer enn fire år. Går kontrakten utover fire år har du krav på fast stilling. Dette er den såkalte fireårsregelen.
 • I staten kan du ikke ha være sammenhengende midlertidig ansatt i en jobb av midlertidig karakter i mer enn tre år i samme statlige virksomhet. Går kontrakten utover tre år har du krav på fast ansettelse, her gjelder altså treårsregelen.
 • Du kan ikke være i et vikariat i mer enn tre år.  

Hvis du har vært ansatt midlertidig på to ulike grunnlag i kombinasjon over en periode på tre år, altså en kombinasjon av jobb av midlertidig karakter og vikariat, har du også krav på fast ansettelse.

Dette er lovpålagt for å hindre gjentatt og langvarig bruk av midlertidig ansettelser.

Dersom man går utover det som er rammene for midlertidig ansettelse, kan ikke arbeidsgiver lenger vise til et behov for midlertidig arbeidskraft. Da skal man anses som fast ansatt der reglene om oppsigelse av arbeidsforhold gjelder. 

Hvis det viser seg at vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er fylt der arbeidsgiver har ansatt deg på midlertidig kontrakt uten å ha hjemmel for dette, så kan du også kreve erstatning for mulig tap og skader som følge av dette. 

Det er også mulig å kreve fast ansettelse på langt tidligere tidspunkter enn før tre eller fire år i en midlertidig stilling.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om du kan kreve en fast stilling.

Send kontrakten til oss!

Våre rådgivere har spesialkompetanse innenfor blant annet:

 • inngåelse og tolkning av arbeidskontrakt.
 • lønnsspørsmål.
 • midlertidig ansettelse og andre ansettelsesformer.
 • arbeidstid og vaktavtaler med mer.

Send oss en e-post på [email protected]så leser vi gjennom arbeidskontrakten din før du signerer den.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også