Det naturlige valget for alle samfunnsvitere og humanister

Vi mener

Vi ønsker et arbeidsliv som er fleksibelt og livsfaseorientert. Et arbeidsliv der du får brukt fagkompetansen din til det beste for arbeidsplassen din og samfunnets verdiskaping.

En illustrasjon av to mennesker under et samfunnsviterne banner

Arbeidslivet skal være fleksibelt og inkluderende

Samfunnsviterne jobber for et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv med plass til alle. For å skape et arbeidsliv som kan tilpasses arbeidstakere i ulike livsfaser mener vi det er behov for større fleksibilitet i når, hvor og hvordan vi løser arbeidsoppgaver.

Vi må finne en bedre balanse mellom faste og forutsigbare rammer, og rom for fleksibilitet. Derfor jobber vi for en mindre rigid arbeidsmiljølov med mer fleksible arbeidstids- og arbeidsstedsordninger. Gjennom fleksible ordninger kan man sikre tilgang til kompetent arbeidskraft i hele landet, hindre utenforskap og minske klimabelastninger som kommer av pendling og reising.

Illustrasjon av fire mennesker som står tett sammen og holder hverandre på skuldrene. De to på hver ytterside slår en ball over alle sammen.

Det skal lønne seg å studere

Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. Som fagforening for høyere utdannede, mener vi at utdanning skal lønne seg.

Det koster å ta en utdanning, både i form av studielån og i form av tapt inntekt og pensjonsopptjening de årene utdanningen gjennomføres. Dette må medlemmene våre få uttelling for. For å få til det må vi ha lokale kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass, slik at lønnsdannelse og forhandlinger skjer på arbeidsplassene, ikke av de sentrale partene.

Illustrasjon av en student som leser en bok.

Det skal være enkelt å ta etter- og videreutdanning

Samfunnsviterne mener at etter- og videreutdanning må være tilgjengelig for alle og inngå som en viktig del av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår på samme måte som det kan forhandles om lønn og andre rettigheter. Vi mener det er behov for forskjellige finansieringsordninger for å sikre like muligheter til deltagelse og investering i egen kompetanse.

Etter- og videreutdanning må i størst mulig grad gi ordinær lønn, med full opptjening av feriepenger, folketrygdpensjon og tjenestepensjon og uten tap av sosiale rettigheter.

 

Illustrasjon av en eldre kvinne som jobber på en laptop. Bak henne henger et diplom.

Samfunnsfag og humaniora løser de største utfordringene

Som fagforening for deg med master i samfunnsvitenskap og humaniora er vi stolt av fagkunnskapen til våre medlemmer. Samfunnsvitere og humanister jobber innenfor teknologi, forskning, energi og bærekraft og er med å løse de største nasjonale og internasjonale utfordringene vi står ovenfor. Dette er fordi de blant annet forstår politisk dynamikk og prosesser, krise – og beredskapshåndtering, og hvordan mennesker handler ut fra verdier, kultur og sosiale forhold.

Denne fagkompetansen er en helt avgjørende kunnskapsberedskap for bedrifter og samfunn.

Vi jobber for at samfunnsvitere og humanister skal bli stadig mer attraktive på arbeidsmarkedet, og at flere skal bidra med sin fagkompetanse i ulike deler av næringslivet.

 

Illustrasjon av en mann som jonglerer tre stresskofferter.

Politiske innspill

Vi jobber med synlighet overfor ulike målgrupper, både medlemmer, tillitsvalgte, politiske myndigheter og opinionen. Vi deltar i en rekke formelle prosesser som høringer og andre myndighetsbaserte aktiviteter. Her kan du lese våre høringsinnspill.

Rapporter og undersøkelser

Her finner du publikasjoner og rapporter bestilt fra Samfunnsviterne. I publikasjonene presenteres foreningens politikk, samt drøfting av aktuelle tema.