Placeholder: LandingPage : Header

Vi viser vei for våre medlemmer

Om oss

Samfunnsviternes medlemmer skal ha det bra på arbeidsplassen sin – de skal vite at de alltid har noen «i ryggen», som støtter og gir råd. Er du medlem hos oss skal du være trygg på at vi er en pådriver for lønns- og arbeidsbetingelsene dine - at vi aktivt jobber for å heve ditt lønnsnivå og for å fremme dine økonomiske interesser og din faglige kompetanse.

Illustrasjon av en kvinne og en mann som rekker hendene i været. Over dem flyr fire utgaver av Samfunnsviternes logo (fuglen).
Placeholder: LandingPage : Content
Placeholder: 2 column 60-40
Placeholder: 2 column 60-40 : Left

Hvem er vi?

Samfunnsviterne er Norges største fagforening for deg med mastergrad i samfunnsfag eller humaniora. Samfunnsviterne er medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne, og har over 18 000 medlemmer og ca. 1000 tillitsvalgte.

Medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå, så hører du hjemme hos oss!

Vi jobber for våre medlemmers lønns- og arbeidsbetingelser og fremmer den samfunnsvitenskapelige og humanistiske kompetansen. Våre medlemmer skal ha det bra på sin arbeidsplass – de skal vite at de alltid har oss «i ryggen».

Vi tilbyr et bredt kurs- og karrieretilbud, juridisk bistand og et landsdekkende nettverk. Som medlem får du også et av landets beste bank- og forsikringsavtaler.

Placeholder: 2 column 60-40 : Right
Placeholder: 2 column 60-40
Placeholder: 2 column 60-40 : Left

Våre medlemmer

Våre medlemmer jobber innen et bredt spekter av bransjer – blant annet i offentlig forvaltning og administrasjon, kultur, politikk og næringsutvikling, forskning og utdanning, bistand og i mediebransjen.

Vi organiserer en rekke utdannelsesbakgrunner, blant annet statsvitere, sosialantropologer, medievitere, litteraturvitere, filosofer, historikere, geografer, pedagoger, språkvitere og kulturhistorikere.

Som fagforening for de samfunnsinteresserte tar vi samfunnsansvar og skal bidra til verdiskaping, innovasjon og bærekraftig utvikling. Vi mener Norge må satse på kunnskap om individ og samfunn for å løse utfordringene vi står ovenfor.

Vi er stolte over den jobben våre medlemmer gjør og den betydning deres faglige kompetanse har i samfunns- og arbeidsliv. Vi jobber for å synliggjøre deres kompetanse ved å delta på arenaer der vi kan være med på å påvirke. På den måten sikrer vi innflytelse – både i dagens og framtidens arbeidsliv.

Placeholder: 2 column 60-40 : Right
Illustrasjon av fire mennesker som står tett sammen og holder hverandre på skuldrene. De to på hver ytterside slår en ball over alle sammen.
Placeholder: 2 column 60-40
Placeholder: 2 column 60-40 : Left

Organisasjonen

Samfunnsviterne skal være en transparent og etisk aktør, og alltid ta beslutninger som tåler offentlighetens oppmerksomhet. Vi er partipolitisk uavhengig og vår politikk vedtas av vårt landsmøte som samles hvert tredje år. Det samme landsmøte vedtar også vår formålsparagraf og vårt verdigrunnlag.

(Samfunnsviternes vedtekter §1 Formål og verdigrunnlag).

Placeholder: 2 column 60-40 : Right
Placeholder: 2 column 60-40
Placeholder: 2 column 60-40 : Left

Hva skiller Samfunnsviterne fra andre fagforeninger?

Det viktige du bør vite om din fagforening er hvilken tariffpolitikk de jobber for. Tariffpolitikken på din arbeidsplass får betydning for hvordan lønn og arbeidsvilkår blir forhandlet, og hvilke muligheter du har til å påvirke din egen lønn.

Samfunnsviterne er med i hovedsammenslutningen Akademikerne. Sammen jobber vi for lokale, kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass. Det betyr at vi vil at lønnsdannelse og forhandlinger skal skje på arbeidsplassene, ikke av de sentrale partene. Vi jobber for en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn.

Som fagforening for høyere utdannede, mener vi at utdanning skal lønne seg. Det koster å ta en utdanning, både i form av studielån og i form av tapt inntekt og pensjonsopptjening de årene utdanningen gjennomføres. Det må medlemmene våre få uttelling for.

Sammen med våre tillitsvalgte jobber vi for at du som medlem skal komme best ut av lønnsoppgjørene. Vi mener det skal være en direkte sammenheng mellom din utdanning og erfaring, hvilke resultater du kan vise til, og hva du får i lønn. Da må vi ha lokale forhandlinger som benytter lønn som et personalpolitisk virkemiddel.

Når vi krever forhandlinger på den enkelte arbeidsplass betyr det at vi har tillitt til at de lokale tillitsvalgte finne de beste løsningene. Vi tror at de som vet hvor skoen trykker er best i stand til å se hva som trengs, hvem som har falt skjevt ut ved tidligere oppgjør, og hvem som bør prioriteres og løftes. Den formen for lokal fleksibilitet er ikke typisk for andre sammenslutninger og foreninger enn Akademikerne.

Medlemsutviklingen viser at Samfunnsviternes lønnspolitikk og arbeidet til våre tillitsvalgte verdsettes. Vi er i vekst og får stadig flere medlemmer.

Er du samfunnsviter eller humanist hører du hjemme hos oss!

Samisk

English

Placeholder: 2 column 60-40 : Right
Illustrasjon av en kvinne og en mann som ser på hverandre og holder en parole med symbolet til Samfunnsviterne sammen. Bak dem flyr flere fugler.
Placeholder: Full-width
En gruppe mennesker sitter i dialog på et møterom. Foto.

om oss

Samfunnsviterne 30 år

Den 9. mars har Samfunnsviterne jubileum. I tre tiår har foreningen arbeidet for å bedre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, og for å fremme betydningen av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse. Vi ser tilbake på vår historie – i korte glimt, fra 1994 og frem til i dag.

Les mer
Placeholder: Full-width

Samfunnsviternes historie

Samfunnsviterne var opprinnelig en forening for statsvitere. Statsviternes Yrkesorganisasjon (SY) ble etablert på midten av 1970-tallet. På midten av 1990-tallet utvidet foreningen sitt medlemsgrunnlag ved opprettelsen av Samfunnsviternes fagforening. Dette skjedde 9. mars 1994.

Logo og profil

Her finner du Samfunnsviternes designmanual/profilhåndbok, samt logo for nedlasting. Se også oversikt over profileringsmateriell som kan bestilles for profilering på arbeidsplasser og studiesteder.

Landsmøtet

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel.

Hovedstyret 2023-2025

Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret 2023-2025 ledes av Espen Nordgård Jakobsen.

Sekretariatet

Her finner du informasjon om sekretariatet vårt og hvem som jobber hvor.

Fylkesavdelingene

Samfunnsviternes medlemmer tilhører fylkesavdelingen i det fylket eller regionen de bor i. Fylkesavdelingen organiserer faglige aktiviteter for medlemmene. Som du ser i oversikten nedenfor skiller fylkesavdelingsstrukturen i Samfunnsviterne per 2024 seg noe fra den nye fylkesinndelingen i Norge.

Fylkesledermøtet

Fylkesledermøtet er et rådgivende organ for hovedstyret i saker som angår strategi og organisasjonsbygging.

Studentlag

Ønsker du å engasjere deg på ditt studiested? Bli med i et studentlag! Her finner du kontaktinformasjon til de ulike studentlagslederne i Samfunnsviterne.

Illustrasjon av en mann som surfer på internett. På skjermen ser han logoen til tendens.

Tendens

I magasinet Tendens kan du lese om aktuelle hendelser innenfor arbeidsliv og samfunnsutvikling, som gir deg en større forståelse for utfordringer og endringer vi står foran både med kort og lang horisont.

Samfunnsviterne etterlever åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Samfunnsviterne vurderer løpende om vårt arbeid og våre leverandører imøtekommer lovverket.

Illustrasjon av en mann som holder oppe jordkloden og et hjerte i hver sin hånd.

Samfunnsviternes samfunnsansvar

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å tydeliggjøre foreningens samfunnsrolle. Samfunnsrollen defineres utfra organisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og politikk. Samfunnsviternes samfunnsansvar kopler sammen og synliggjør sosiale- og miljømessige tiltak, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av foreningen.

Valgkomité

Valgkomiteen har fire medlemmer valgt av landsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker før landsmøtet.

Kontrollkomité

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan og er kun ansvarlig overfor landsmøtet. Komiteen består av en leder og to medlemmer som velges for landsmøteperioden på tre år. Komiteen konstituerer seg selv.

Miljøansvar

Samfunnsviterne tar miljø på alvor og er siden 2015 sertifisert som Miljøfyrtårn.

Personvern i Samfunnsviterne

Norske og europeiske regler om personvern og informasjonssikkerhet stiller krav til hvordan personopplysninger håndteres. Samfunnsviternes behandling av medlemsinformasjon må skje i samsvar med personvernreglene, og prinsippene disse bygger på.