Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviterne etterlever åpenhetsloven

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Samfunnsviterne vurderer løpende om vårt arbeid og våre leverandører imøtekommer lovverket.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne hadde i 2022 en salgsinntekt som oversteg 70 millioner kroner og en balansesum over 35 millioner kroner. Vi plikter dermed å gi en årlig rapport etter åpenhetsloven.

Lovens formål

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester og produksjon av varer. Dette innebærer at Samfunnsviterne skal arbeide aktivt for å innhente informasjon fra våre leverandører og gjøre rapportering fra vårt arbeid tilgjengelig.

Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger blant annet virksomhetene en plikt til å informere om hvordan vi bruker leverandører og tjenester, og å gjøre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport.

Informasjonsplikten gjelder fra loven trådte i kraft 1. juli 2022. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentligjøres senest 30. juni hvert år.

Aktiv kartlegging av leverandørkjeder

Samfunnsviternes aktivitet tilsier liten risiko for brudd på åpenhetsloven, ettersom foreningens formål er å yte tjenester til medlemmene. Samfunnsviternes tjenesteyting utføres hovedsakelig av sekretariatets ansatte. Ansatte advokater er underlagt og følger etiske retningslinjer for advokattjenester. Foreningens bruk av eksterne aktører består i hovedsak av tjenesteyting ved konsulenter i Norge. 

Samfunnsviterne har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter. Vi har henvendt oss til enkelte leverandører for å få informasjon. Det er ikke avdekket faktiske negative konsekvenser av Samfunnsviternes samarbeidspartnere. Arbeidet med kartlegging av leverandørkjeder er en pågående prosess, hvor vi vil avdekke potensiell risiko, og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.

Rapporter og vedlegg

Henvendelser angående åpenhetsloven

Avvik og spørsmål vedrørende Samfunnsviternes rapport og etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til: [email protected]

Generalsekretæren er ansvarlig for videre oppfølging, og rapporterer til hovedstyret i tråd med foreningens rutiner.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom