Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

vedtekter og retningslinjer

Vedtekter for Samfunnsviterne

Medlemmer plikter å orientere seg om og forholde seg til foreningens vedtekter. Gjeldende vedtekter ble vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte i 2022.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

§ 1 Formål og verdigrunnlag

Samfunnsviterne har til formål å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Samfunnsviterne skal også fremme medlemmenes arbeidshelse, økonomiske og faglige interesser.

Samfunnsviterne skal bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Samfunnsviterne skal bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas.

Samfunnsviterne skal i all aktivitet være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet.

Samfunnsviterne er partipolitisk uavhengig og er tilsluttet Akademikerne.

§ 2 Medlemskap

§ 2.1 Medlemskap

I foreningen kan opptas:

a.    Ordinære medlemmer:
Personer med mastergrad eller tilsvarende fra universitet eller høgskole innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.
b.    Studentmedlemmer:
Studenter med påbegynt bachelorgrad fra universitetet eller høgskole innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.
c.    Medlemskap på særlige vilkår:
Personer med minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høgskole kan tas opp på særskilt grunnlag dersom de etter en helhetsvurdering av utdanningslengde, fagkombinasjon og arbeidserfaring har tilegnet seg kompetanse som kan sidestilles med opptakskriteriene for ordinært medlemskap.


§ 2.2 Rettigheter og plikter

a.    Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer
b.    Individuell juridisk assistanse ved arbeidskonflikt er tilgjengelig etter tre måneders ordinært medlemskap
c.    Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter
d.    Utmelding skal skje skriftlig med en måneds varsel, som løper fra og med første dag i måneden etter at utmeldingen fant sted.


§ 2.3 Eksklusjon

Hovedstyret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med foreningens vedtekter. 

§ 3 Organisasjon

Samfunnsviterne har følgende organ:

Landsmøtet
Hovedstyret
Fylkesledermøtet
Fylkesavdelinger
Lokallag
Studentlag
Studentutvalg
Arbeidslivsutvalget
Valgkomité
Kontrollkomité
Sekretariatet

§ 4 Landsmøtet 

Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret hvert tredje år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel.

Dersom minst fire hovedstyremedlemmer, eller mer enn halvparten av fylkesavdelingene eller minst 20 prosent av medlemmene ber om det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.

Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet. Sakene fra hovedstyret sendes ut senest fire uker før møtet med hovedstyrets innstilling.

Landsmøtet vedtar sin egen forretningsorden.

Landsmøtet består av følgende:

Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett:

        a.  Hovedstyrets faste medlemmer
        b.  Valgte delegater
        c.  Inntil fem studentdelegater, inkludert studentobservatøren

Delegater etter punkt a, b og c har én stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avholdes omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap og annet som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets ordinære medlemmer og varamedlemmer kan ikke stille som valgte delegater.

Hovedstyrets varamedlemmer har møterett, men ikke tale- eller stemmerett.

Landsmøtedeltakere med tale- og forslagsrett:

      a.  Kandidater til hovedstyret
      b.  Medlemmer av kontrollkomiteen

Landsmøtedeltakere med talerett:

      a.  Generalsekretæren i foreningen
      b.  Landsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt

Landsmøtet er vedtaksdyktig når over 50 prosent av delegatene er til stede.

Antallet delegater til landsmøtet fordeles på følgende måte:


Delegatene til landsmøtet fordeles forholdsmessig mellom fylkesavdelingene. Fylkesavdelingene tilsvarer den til enhver tid gjeldende fylkesstruktur.

Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingen pr. 01.01. det år landsmøtet avholdes.

Antallet delegater fra en fylkesavdeling kan ikke overstige 30 prosent av det samlede antallet delegater til landsmøtet.

Det kan maksimum utnevnes til sammen 90 delegater utenom studentdelegatene.

Det utnevnes minimum to delegater fra hver fylkesavdeling.

Medlemstallet i fylkesavdelingene er basert på medlemmenes bostedstilhørighet.

Delegatene i den enkelte fylkesavdeling skal være representative i forhold til antall medlemmer i sektorene stat, kommune, helse og privat.

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver:

a. Behandle hovedstyrets årsberetning og godkjenne regnskap med eventuelle avsetninger.
b. Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden.
c. Fastsette medlemskontingent for landsmøteperioden.
d. Vedta overordnede mål, strategier og satsingsområder for Samfunnsviternes virksomhet.
e. Velge leder, nestleder, seks styremedlemmer og fem varamedlemmer til hovedstyret. Funksjonstiden er tre år. Alle arbeidslivsområder bør være representert blant hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer.
f. Velge statsautorisert revisor og tre medlemmer og ett varamedlem til kontrollkomité. Funksjonstiden er tre år.
g. Velge fire medlemmer og ett varamedlem til valgkomité. Funksjonstiden er tre år.
h. Vedta vedtektsendringer.
i. Behandle og fatte vedtak i saker som fremmes for landsmøtet.
j. Fastsette satser for godtgjøring av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av foreningens ledelse.
k. Føre protokoll over landsmøtets vedtak. Protokollen skal signeres av to protokollunderskrivere som velges av landsmøtet.

Ingen kan velges til mer enn ett fast verv på landsmøtet.

§ 5 Hovedstyret 

Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform.

Hovedstyret består av:
    a.  leder
    b.  nestleder
    c.  seks styremedlemmer
    d.  én studentobservatør
    e.  fem varamedlemmer  
 
Første vara har møte-, tale- og forslagsrett.

Studentobservatøren velges for ett år av gangen av studentutvalget.

Studentobservatøren har møte- og talerett.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Hovedstyret sammenkalles minimum fire ganger pr. år, eller hvis minst to av styrets medlemmer ønsker det.

Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke samtidig være fylkesledere.

Hovedstyrets medlemmer bør ikke sitte mer enn seks år sammenhengene i samme verv.

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver:

a. Ledelse av Samfunnsviterne mellom landsmøtene.
b. Følge opp vedtak fattet av landsmøtet.
c. Vedta styringsdokumenter og handlingsplan.
d. Nedsette arbeidsgrupper, komiteer, råd og utvalg.
e. Føre protokoll over styremøtene.
f. Vedta ekstraordinær kontingentøkning i forbindelse med streik og lockout.
g. Overordnet ansvar for foreningens arbeidsgiverpolitikk, herunder ansette foreningens generalsekretær. Hovedstyret utarbeider instruks og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretæren.
h. Vedta budsjett innenfor rammer fastsatt av landsmøtet.
i. Motivere til rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte.
j. I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak.
k. Forberede alle saker til landsmøtet.
l. Avgjøre søknader om medlemskap på særlige vilkår.
m. Ekskludere medlemmer fra Samfunnsviterne som opptrer i strid med vedtektene.
n. Fastsette retningslinjer for Samfunnsviterne.
o. Vedta frikjøp og godtgjøring av tillitsvalgte ved behov innenfor rammer satt på landsmøtet.
p. Hovedstyret innehar rollen som styre for magasinet Tendens.

§ 6 Fylkesledermøte  

Fylkesledermøte avholdes minst to ganger i året og er et rådgivende organ for hovedstyret i saker som angår strategi og organisasjonsbygging.

Fylkesledermøtet kan selv ta opp alle typer saker som kan oversendes hovedstyret til videre behandling.

Fylkesledermøtet innkalles av hovedstyret, eller når en fjerdedel av fylkeslederne krever det. 

§ 7 Fylkesavdelinger

En fylkesavdeling består av medlemmer av Samfunnsviterne innenfor en geografisk enhet, avgrenset til et fylke eller en region.

Flere fylker kan, etter godkjenning av hovedstyret, slå seg sammen til en region.

Fylkesavdelingene skal arbeide innenfor foreningens vedtekter, mål og retningslinjer, med hovedfokus på:

    a.  Organisasjonsbygging.
    b.  Rekruttering.
    c.  Nettverksbygging.
    d.  Faglige aktiviteter.
    e.  Organisering av delegatsmøter i forkant av landsmøtet.

Fylkesavdelingene skal holde seg innenfor årlige økonomiske rammer fastsatt av landsmøtet/hovedstyret og kan utover dette ikke pådra Samfunnsviterne økonomisk ansvar.

Fylkesavdelingene avholder årsmøte hvert år. I landsmøteåret må det avholdes årsmøte minst ti uker før landsmøtet. Innkalling skjer med seks ukers varsel. Sakene sendes ut senest syv dager før årsmøtet.

Fylkesavdelingene kan søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter, samt årsmøter.

På årsmøtet behandles:

    a.  Årsberetning.
    b.  Regnskap.
    c.  Handlingsprogram med budsjett.
    d.  Valg av styre.
    e.  I landsmøteår behandles saker som ønskes behandlet av landsmøtet.
    f.  I landsmøteår velges delegater til landsmøtet.

Det skal i en fylkesavdeling velges et fylkesstyre.

Fylkesstyret skal minst bestå av en leder, en nestleder og ett styremedlem.

Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemsmassen i fylket. Kriterier som sektor, kjønn og geografi bør vektlegges.

Medlemmer av fylkesstyrene bør ikke sitte sammenhengende i mer enn seks år i samme verv.

Fylkesstyret bør benytte digitale møteplasser for å muliggjøre styresammensetning og aktivitet fra hele fylket. 

§ 8 Lokallag

Lokallag bør etableres i virksomheter der Samfunnsviterne har tre eller flere medlemmer. Lokallagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.

Lokallagene har ansvar for følgende oppgaver:

     a.  Gjennomføre lokale forhandlinger.
     b.  Søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter.
     c.  Sette lokale saker på dagsorden.
     d.  Foreslå kandidater til fylkesstyret.
     e.  Rekruttering av nye medlemmer og tillitsvalgte.

Lokallagene kan avholde årsmøte som da velger leder og styre. Leder av lokallaget opptrer som hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt for medlemmene i lokallaget. 

§ 9 Studentlag 

Ved landets universiteter og høgskoler kan det opprettes studentlag for studenter som har studentmedlemskap i Samfunnsviterne. Studentlagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer og har ansvar for faglige aktiviteter og rekruttering av nye medlemmer på sine studiesteder.

Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter universitetet/høgskolen hvor studentlaget er etablert.

Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder. 

§ 10 Studentutvalg 

Det avholdes minst én årlig samling for studentlagenes ledere, kalt studentutvalg.

Studentutvalget har følgende oppgaver:

      a.  Arbeide med studentpolitiske spørsmål.
      b.  Rådgi hovedstyret i studentpolitiske spørsmål.
      c.  Velge en studentleder som er studentenes talsperson i foreningen.
      d.  Velge studentdelegater til landsmøtet.
      e.  Velge studentobservatør til hovedstyret. 

§ 11 Arbeidslivsutvalg

Hovedstyret nedsetter for hver styreperiode et arbeidslivsutvalg som er et rådgivende organ for hovedstyret innen lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidslivsutvalget skal ha en sammensetning som er representativ for arbeidslivet. 

§ 12 Valgkomité 

Valgkomiteen består av en leder, tre medlemmer og ett varamedlem, som velges for landsmøteperioden på tre år. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Medlemmer av valgkomiteen bør ikke sitte mer enn seks år sammenhengende i samme verv.

Valgkomiteen skal jobbe i henhold til vedtatt instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet, samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest fire uker
før landsmøtet.

Valgkomiteen skal organisere valg og utnevnelse av delegater dersom det ikke er opprettet fylkesstyre i en fylkesavdeling. 

§ 13 Kontrollkomité 

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan og er kun ansvarlig overfor landsmøtet. Komiteen består av en leder, to medlemmer og ett varamedlem, som velges for landsmøteperioden på tre år. Komiteen konstituerer seg selv.

Medlemmer i kontrollkomiteen bør ikke sitte mer enn seks år i samme verv.

Bare medlemmer av foreningen kan velges som medlemmer til komiteen. Medlemmene av kontrollkomiteen kan ikke samtidig være medlem av hovedstyret, fylkesstyrer eller andre utvalg i foreningen.

Kontrollkomiteen skal få tilsendt alle relevante dokumenter, herunder:
     
      a.  Innkallinger og saksdokumenter til hovedstyrets møter.
      b.  Hovedstyrets møteprotokoller med alle vedlegg.
      c.  Møteinnkallinger og saksdokumenter til landsmøtet.

Dersom kontrollkomiteen mener å ha behov for informasjon utover det som er nevnt over, kan den kreve ytterligere informasjon fra hovedstyret.

Kontrollkomiteens oppgaver:

a. Kontrollkomiteen skal etter eget skjønn vurdere om hovedstyret styrer foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens vedtekter og overordnede politikkdokumenter.
b. Kontrollkomiteen skal vurdere om hovedstyret gjennomfører landsmøtets vedtak og følger opp dets henstillinger.
c. Kontrollkomiteen skal vurdere om hovedstyret forvalter foreningens midler og øvrige ressurser forsvarlig og i samsvar med anerkjent forretningsskikk.
d. Kontrollkomiteen skal fastsette foreningens regnskap endelig for hvert kalenderår etter avsluttet gjennomgang av hovedstyret. Hvis kontrollkomiteen avdekker vesentlige uregelmessigheter, kan den la være å fastsette regnskapet som endelig. Kontrollkomiteen skal i slike tilfeller umiddelbart og skriftlig underrette hovedstyret, foreningens revisor og generalsekretæren om sin konklusjon.
e. Kontrollkomiteen skal avgi en skriftlig rapport til hvert ordinære landsmøte og en egen melding til hovedstyret og generalsekretæren i årene mellom to ordinære landsmøter, senest 1. mai. 

§ 14 Sekretariatet

Samfunnsviterne skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær. 

§ 15 Vedtektsendringer

Endringer eller dispensasjoner fra disse vedtektene kan vedtas av landsmøtet med to tredjedels flertall, eller med simpelt flertall to landsmøter på rad. Endringsforslag må være hovedstyret i hende senest åtte uker før landsmøtet. 

§ 16 Oppløsning

Eventuell oppløsning av Samfunnsviterne kan besluttes av landsmøtet med minst 3/4 flertall i to påfølgende møter. Landsmøtet bestemmer hvordan foreningens midler skal disponeres.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom