Placeholder: CategoryPage : Header

om oss

Samfunnsviternes samfunnsansvar

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å tydeliggjøre foreningens samfunnsrolle. Samfunnsrollen defineres utfra organisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og politikk. Samfunnsviternes samfunnsansvar kopler sammen og synliggjør sosiale- og miljømessige tiltak, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av foreningen.

Placeholder: CategoryPage : Content

Samfunnsansvar nasjonalt og internasjonalt er en viktig del av Samfunnsviternes verdigrunnlag. Det ble derfor uttrykt ønske på landsmøtet i 2016 om at arbeidet med samfunnsansvar skulle integreres tettere i foreningens øvrige arbeid.

Dette ble fulgt opp høsten 2017 med en ny strategi for samfunnsansvar. Denne ble lettere revidert i etterkant av landsmøtet i 2019.

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å tydeliggjøre foreningens samfunnsrolle. Samfunnsrollen defineres utfra organisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og politikk.

Samfunnsviternes samfunnsansvar kopler sammen og synliggjør sosiale og miljømessige tiltak, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av foreningen. Denne helhetlige tilnærmingen til samfunnsansvar bygger på FNs bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015, og som skal fungere som en felles retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge for framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene handler imidlertid ikke bare om klima og miljø, men også om temaer som blant annet livslang læring, likestilling, bekjempelse av ulikhet, bærekraftig arbeidsliv og sosiale rettigheter.

Placeholder: CategoryPage : Bottom