om oss

Samfunnsviternes samfunnsansvar

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å tydeliggjøre foreningens samfunnsrolle. Samfunnsrollen defineres utfra organisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og politikk. Samfunnsviternes samfunnsansvar kopler sammen og synliggjør sosiale- og miljømessige tiltak, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av foreningen.

Samfunnsansvar nasjonalt og internasjonalt er en viktig del av Samfunnsviternes verdigrunnlag. Det ble derfor uttrykt ønske på landsmøtet i 2016 om at arbeidet med samfunnsansvar skulle integreres tettere i foreningens øvrige arbeid.

Dette ble fulgt opp høsten 2017 med en ny strategi for samfunnsansvar. Denne ble lettere revidert i etterkant av landsmøtet i 2019.

Målet med Samfunnsviternes samfunnsansvar er å tydeliggjøre foreningens samfunnsrolle. Samfunnsrollen defineres utfra organisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og politikk.

Samfunnsviternes samfunnsansvar kopler sammen og synliggjør sosiale og miljømessige tiltak, prosjekter og aktiviteter som iverksettes av foreningen. Denne helhetlige tilnærmingen til samfunnsansvar bygger på FNs bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015, og som skal fungere som en felles retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge for framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene handler imidlertid ikke bare om klima og miljø, men også om temaer som blant annet livslang læring, likestilling, bekjempelse av ulikhet, bærekraftig arbeidsliv og sosiale rettigheter.

Samfunnsviterne har valgt å satse på følgende arbeidsområder:

  • Menneskerettigheter
  • Anti-korrupsjon, demokrati og ytringsfrihet
  • Bærekraftig arbeidsliv
  • Bærekraft og miljø

Samfunnsansvarsgruppa kommer jevnlig med innspill på aktuelle temaer til frokostmøter og seminarer, samt til den årlige konferansen i regi av Samfunnsviterne, «Premiss». Samfunnsansvarsgruppa velger også samarbeidspartnere som i størst mulig grad skal gjenspeile foreningens verdigrunnlag og satsingsområder. Under omtales samarbeidspartnerne for perioden 2020-2022. Denne listen vil oppdateres underveis i perioden.

Faktisk.no

Fremveksten av ekstreme miljøer, spredning av falske nyheter og «fake news» er aktuelle problemstillinger i vår tid. Demokratiet er på vikende front mange steder i verden, og tilliten mellom borgere og samfunnsinstitusjoner trues. Samfunnsviternes årskonferanse «Premiss 2017» hadde derfor kampen om sannheten som tema. Dette ble fulgt opp med et samarbeid med Faktisk.no.

Faktisk.no er en tjeneste som har som oppgave å ettergå nyhetssaker i sømmene for å avdekke usannheter og faktafeil. De har på kort tid blitt en viktig premissleverandør og har markert seg som kompromissløse i kampen for en etterrettelig samfunnsdebatt. Gjennom samarbeidet med Faktisk.no ønsker Samfunnsviterne å vise at kampen om sannheten er en av de viktigste utfordringene i vår tid. Som et synlig og praktisk resultat av samarbeidet tilbyr Faktisk.no også kurs i kildekritikk til Samfunnsviternes medlemmer. 

Norske PEN

Samfunnsviterne har i flere år støttet prosjekter gjennom Norske PEN. Spørsmål knyttet til ytringsfrihet er helt i kjernen av arbeidet med samfunnsansvar. Presset på demokrati og ytringsfrihet har de senere årene rykket nærmere våre egne grenser, og innenfor Europa er situasjonen i Tyrkia spesielt prekær.

Samfunnsviterne støttet i perioden 2017-2019 derfor organisasjonen Dokuz8News i Tyrkia. Dette er et journalistnettverk som driver kvalitetsjournalistikk under svært vanskelige forhold. Mange journalister er fengslet, og det er utfordrende å ytre seg utenfor de regimekontrollerte mediekanalene. Samfunnsviternes bidrag sørget for at Dokuz8News har kunnet organisere workshoper for grasrotjournalister rundt i landet. Foruten den finansielle biten, er dette også en viktig moralsk støtte for en yrkesgruppe som jobber under et voldsomt press.

I perioden 2020-2022 har vi valgt en annen del av verden der ytringsfriheten også er under press, nemlig Hong Kong, gjennom å støtte Hong Kong Free Press. Dette er en uavhengig nyhetsavis etablert i 2015 for å sikre ytringsfrihet og meningsmangfold i et stadig mer totalitært samfunn.

SAIH

Akademisk frihet og ytringsfrihet er viktige verdier for Samfunnsviterne. Vi har derfor siden 2008 støttet opp om SAIHs internasjonale solidaritetsarbeid. SAIH er en liten solidaritets- og bistandsorganisasjon for studenter og akademikere i Norge, hvor Samfunnsviternes bidrag utgjør en forskjell. I perioden 2017-2019 øremerket Samfunnsviterne sin støtte til «Student Activist Academy», en støtte vi valgte å videreføre for 2020-2022. Dette er et globalt nettverk som jobber med å synliggjøre overgrep og undertrykkelse mot studenter verden over.

Transparency International Norge

Samfunnsviterne meldte seg i 2017 inn i Transparency International Norge (TI). Som medlem av TI-Norge bidrar Samfunnsviterne til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt. Det gir et viktig signal at Samfunnsviterne tar utfordringene knyttet til åpenhet og transparens på alvor. I tillegg åpner medlemskapet for kurs og seminarer knyttet til TIs arbeid. 

Skravlekopp

Samfunnsviterne ønsker å bidra i kampen mot det voksende utenforskapet i samfunnet. I et år med pandemi der vi oppfordres til å holde avstand er det viktig å minne om at dette ikke betyr at vi ikke skal holde kontakten, snakke med folk, eller bare gi et smil. I 2021 inngikk Samfunnsviterne et samarbeid med Skravlekopp.

Skravlekopp er et verktøy for å komme i kontakt med andre, vise at man er åpen for en liten prat og signalisere at det er plass til flere ved bordet. Målet med Skravlekopp er å skape gode møteplasser og øke bevisstheten om hvordan vi møter hverandre og kan forebygge ensomhet i befolkningen. Les mer om Skravlekoppen.

Rethinking Economics

Samfunnsviterne ønsker å bidra inn til en mer mangfoldig debatt på økonomifeltet i Norge, og har derfor inngått et samarbeid med Rethinking Economics Norge (RE). RE arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske spørsmål, og er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Som et nettverk bestående av fagfolk, studenter og andre med interesse for økonomifaget, jobber de for å fremme kunnskap om forskjellige økonomiske perspektiver og teorier til allmennheten. RE samarbeider med flere organisasjoner og aktører fra politikk og næringsliv.

Daniel Fullman og Marie Storli som er tilknyttet Rethinking Economics, og har på oppdrag for Samfunnsviterne skrevet rapporten: «Økonomi for vanlige folk. En rapport om de økonomiske utfordringene i det 21. århundre». Les rapporten "Økonomi for vanlige folk". 

Andre prosjekter

Samfunnsviterne bidrar årlig til TV-aksjonen, og har gitt støtte til akutte kriser som etter Moria-brannen og koronakatastrofen i India.