Placeholder: CategoryPage : Header

Fylkesledermøtet

Fylkesledermøtet er et rådgivende organ for hovedstyret i saker som angår strategi og organisasjonsbygging.

 

Fylkesledermøtet er regulert i vedtektenes § 6 Fylkesledermøtet.

Hovedstyret innkaller til minimum to fylkesledermøter i året. De siste landsmøteperiodene har hovedstyret avholdt dette som et felles møte med de rådgivende organene, dvs. at både fylkeslederne og arbeidslivsutvalget deltar.

 

Det kan også innkalles til fylkesledermøte når en fjerdedel av fylkeslederne krever det. Fylkesledermøtet kan selv ta opp saker som kan oversendes hovedstyret til videre behandling. 

Vanligvis avholdes fylkesledermøtet som en samling over to - tre dager i februar/mars/april, samt som et dagsmøte i august/september. Datoer for fylkesledermøtene fremkommer av hovedstyrets møteplan, som vedtas av hovedstyret for hvert år.

Hvem innkalles til fylkesledermøtene? 

På fylkesledermøtet møter fylkesleder, eventuelt nestleder/et annet medlem av fylkesstyret, dersom fylkesleder er forhindret fra å delta. Fylkesleder er ansvarlig for å videresende innkallingen og tilhørende saksdokumenter. Arbeidslivsutvalgets varamedlemmer møter dersom arbeidslivsutvalgets ordinære medlemmer ikke kan delta.  

 

Hvordan sendes innkalling til fylkesledermøtene?

Alle innkallinger og saksdokumenter til fylkesledermøtet gjøres tilgjengelig, se dokumentene i egen mappe. Ev. lenke.   

 

Fylkesstyrene kan foreslå punkter til programmet i forkant av møtet.  

Det kan også settes av tid i programmet for å diskutere saker uten at hovedstyret er til stede. 

 

Senest fire uker før et oppsatt fylkesledermøte sender sekretariatet en e-post til fylkeslederne med foreløpig innkalling, foreløpig informasjon om tid/sted og reiseinformasjon.  

 

Senest 14 dager før fylkesledermøtet sender sekretariatet e-post til fylkeslederne med endelig innkalling og saksliste.

Placeholder: CategoryPage : Content
Placeholder: CategoryPage : Bottom