Placeholder: CategoryPage : Header

vi mener

Politiske innspill

Vi jobber med synlighet overfor ulike målgrupper, både medlemmer, tillitsvalgte, politiske myndigheter og opinionen. Vi deltar i en rekke formelle prosesser som høringer og andre myndighetsbaserte aktiviteter. Her kan du lese våre høringsinnspill.

Placeholder: CategoryPage : Content

Samfunnsviternes innspill til ny IA-avtale

Gjeldende avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA) gjelder ut 2024, og prosessen med å reforhandle den starter snart. IA-avtalen er et svært viktig fundament for partssamarbeidet om å skape et arbeidsliv for alle. Samfunnsviterne mener det er viktig at den videreføres og utvikles for å adressere utfordringene med utenforskap og forventet mangel på kompetanse og arbeidskraft.  

Behandling av sak om organisering av landets helseforvaltning

Fagforeningene ber Stortinget utsette beslutningen om organisering til de har vedtatt de overordnede rammene for helse- og omsorgspolitikken. Denne blir fremmet for Stortinget i stortingsmeldingen om helseberedskap og i nasjonal helse – og samhandlingsplan til høsten.

Innspill til rapport om særfinansering av små fag

Det vises til invitasjon fra Kunnskapsdepartementet til å gi høringsuttalelse til rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Under følger innspill fra Samfunnsviterne til Akademikerne vedrørende ekspertgruppens vurderinger.

Innspill til ekspertgruppen for barn og unge

Samfunnsviterne har i oktober 2017 sendt innspill til Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Ekspertgruppen skal bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Ekspertgruppen skal levere sin rapport til Kunnskapsdepartementet i mars 2018.

Høring om generell del av læreplanen

Samfunnsviterne avga 9. juni sin høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnskoleopplæringen "Overordnet del – verdier og prinsipper".

Høringsuttalelse vedrørende NOU 2016:14

Samfunnsviterne og Forening for kliniske pedagoger avgav 7. desember 2016 felles høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet vedrørende NOU 2016:14 "Mer å hente – Bedre læring for elever med stort læringspotensial".

Samfunnsviternes innspill til humaniorameldingen

Samfunnsviterne sendte 8. april 2016 sitt innspill til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om humanistisk forskning og utdanning, den såkalte humaniorameldingen, til Kunnskapsdepartementet.

Høringsinnspill til Akademikerne vedrørende femårig grunnskolelærerutdanning

Samfunnsviterne avga 29. februar 2016 høringsinnspill til Akademikerne tilknyttet rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger. Samfunnsviterne har i høringsinnspillet lagt vekt på betydningen av spesialpedagogisk kompetanse i skolen. Vi påpeker, i likhet med en rekke andre aktører, at de føringene som er lagt for masterfaget i utdanningene, vil svekke den spesialpedagogiske kompetansen.

Høring om vurdering og fraværsgrenser

Samfunnsviterne avgav 27. mars 2015 høringsinnspill til Akademikerne om forslag til endringer i bestemmelsene om vurdering i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.

Høringsinnspill om forslag til endring i tjenestemannsloven

Samfunnsviterne har avgitt høringsinnspill til Akademikerne om Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endring av § 7 nr. 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven. Bestemmelsen omhandler fortrinnsrett for undervisnings- og forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom