Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Innspill til ny regjeringsplattform

Samfunnsviternes innspill til Hurdalsplattformen

I arbeidet med utvikling av ny regjeringsplattform sendte Samfunnsviterne inn innspill knyttet til sosial bærekraft.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Et bærekraftig samfunn dreier seg ikke kun om spørsmål knyttet til økonomi og klima, men også hvordan man kan sikre alle mennesker muligheten for et godt og anstendig liv.

NAV

Samfunnsviterne mener at rettssikkerhet, menneskeverd, likeverdighet, brukermedvirkning og valgfrihet, forutsigbarhet, trygghet og bærekraftig utnyttelse av samfunnets menneskelige og økonomiske ressurser må ligge til grunn som bærende hensyn når offentlig virksomhet organiseres, effektiviseres og videreutvikles.

Effektiviseringen av NAV har vist seg å ikke være treffsikker nok gjennom ABE-reformen. NAV skal være med å sikre innbyggerne gode tjenester og utnytte kompetansen til de som jobber i organisasjonen.

For å sikre sosial bærekraft anbefaler Samfunnsviterne at det gjennomføres en helhetlig gjennomgang av NAV.

Studiefinansiering

Samfunnsviterne arbeider for et likeverdig samfunn der alle mennesker gis like muligheter til utdanning.

Slik studiefinansieringen fungerer i dag er svært mange studenter avhengige av å jobbe ved siden av studier, noe som kan påvirke både studieprogresjon, eksamensresultater og mulighet for praksis under utdanningen.

Praksis er med på å lette overgangen fra studier til jobb, men for å kunne prioritere et praksisopphold underveis i studiene må studentene ha en studiefinansiering som kompenserer for bortfall av deltidsinntekt under praksisperioden. For å sikre alle studenter like muligheter anbefaler Samfunnsviterne at studiefinansieringen styrkes.

Samfunnsviterne ønsker den nye regjeringen lykke og bidrar gjerne i arbeidet knyttet til økt sosial bærekraft.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom