Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Høringsuttalelse: Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Samfunnsviterne avgav i februar 2015 høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet om ekspertutvalgets anbefalinger til nytt finansieringssystem for universitets- og og høgskolesektoren.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev sendt ut 8.1.15.

Samfunnsviterne stiller seg bak flere av ekspertutvalgets anbefalinger til nytt finansieringssystem for UH-sektoren, herunder å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringssystem.

I hovedsak konkluderer ekspertutvalget med at dimensjoneringen av norsk høyere utdanning stort sett fungerer godt. Det er lav arbeidsledighet og lav mistilpasning blant ferdige kandidater. Studentene velger i hovedsak i tråd med arbeidsmarkedets behov, men det finnes samtidig utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft til viktige yrker for samfunnet (ingeniører, lærere, helsepersonell).

Det er ikke grunnlag for å gjøre store endringer i måten utdanningstilbudet dimensjoneres på, men det bør satses mer på bedre informasjon om utdanningsvalg. Studiepoengproduksjonen har økt betraktelig, hovedsakelig grunnet økende opptak, og ikke som følge av bedre gjennomstrømming. Mye tyder på at dagens system gjør det mer attraktivt å satse på økt produksjon av studiepoeng framfor bedre oppfølging og veiledning av studenter. Det er et forbedringspotensial når det gjelder å få flere studenter til å fullføre.

Samfunnsviterne mener at det må være en ambisjon å gjøre best mulig utdanning tilgjengelig for flest mulig. At flest mulig finner sin plass og at færrest mulig faller fra underveis, forutsetter at flest mulig tar veloverveide valg og at alle får den oppfølgingen og veiledningen de trenger. Vi mener det må settes inn flere ressurser på gi studentene mer og bedre informasjon før de tar sine studievalg, enten det dreier seg om å velge fordypningsfag på videregående eller å velge mellom praktiske fagbrev og håndverksutdanninger eller universitetsutdannelser.

I gruppens forslag er en like stor andel (30 prosent) av institusjonenes bevilgning avhengig av resultater som i dag. Det foreslås noen endringer i hva det gis økonomisk uttelling for, deriblant at det skal gis uttelling for ferdig utdannede kandidater, og det foreslås en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskning.

Samfunnsviterne stiller seg positive til en økt basisbevilgning med forpliktende avtaler mellom departementet og institusjonene. Samfunnsviterne anbefaler institusjonene å bruke det økte handlingsrommet på økt studiekvalitet og bedre oppfølging og veiledning av studentene, som er det flest studenter er misfornøyde med i dag

Samfunnsviterne mener forslaget fra ekspertutvalget om å gi institusjonene uttelling for gradsgjennomføring, som et tillegg til dagens premiering av studiepoengproduksjon, er et godt grep som vil minske insentivene til overbooking på populære studier og øke institusjonenes insentiver til å få studentene til å fullføre. Med hensyn til å minske frafall underveis, mener Samfunnsviterne at ekspertutvalgets tilrådning med å gi institusjonene insentiver for gradsgjennomføring imøtekommer dette på en tilfredsstillende måte.

Med vennlig hilsen

Gunn Elisabeth Myhren
generalsekretær i Samfunnsviterne

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom