Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Høring om endringer i opplæringsloven

Samfunnsviterne avga 2. januar 2017 sitt høringsinnspill til Akademikerne vedrørende Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i opplæringsloven.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Kunnskapsdepartementet la den 14. november 2016 frem forslag om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Høringsnotatet inneholder forslag om rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet, men ikke får utdanningen anerkjent som generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge. Høringsnotatet inneholder også forslag om å utvide ungdomsretten til videregående opplæring slik at det blir en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring. Begge forslagene ble omtalt i Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse.

Samfunnsviterne støtter forslaget om å innføre rett til videregående opplæring for dem som har fullført opplæring i utlandet, som ikke godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge. Utdanning er av avgjørende betydning for inkludering, likeverd og folks mulighet til å skape seg en god tilværelse i Norge.

Departementet ber særlig om høringsinstansens syn på om de som er under 25 år, og som har fullført videregående opplæring i andre land som ikke godkjennes i Norge, skal få rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 eller § 4A-3. Samfunnsviterne mener denne retten må hjemles i opplæringslovens § 3-1. Ved å legge en slik bestemmelse til § 3-1 vil man likestille ungdommer som er nye i landet med andre norske ungdommer og man vil gi dem rett til spesialundervisning dersom de har behov for dette for å fullføre utdanning som er godkjent i Norge. Legges denne bestemmelsen til § 4A-3 vil de som har behov for spesialundervisning ikke få like gode muligheter til å fullføre godkjent utdanning som andre ungdommer, da de i henhold til § 4A-3 ikke vil få rett til spesialundervisning.

Samtidig med vår støtte til departementenes forslag, ønsker vi å presisere at det må jobbes videre med gode løsninger for å godkjenne utdanninger fra utlandet på en effektiv måte slik at eksisterende kompetanse kan tas i bruk eller bygges videre på så raskt som mulig.

Samfunnsviterne støtter også forsalget om å utvide ungdomsretten til videregående opplæring for å få en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring. Det er viktig å rydde unna alle unødvendige hindringer for skolegang slik at frafallet fra videregående opplæring reduseres så langt det lar seg gjøre.

Gunn Elisabeth Myhren

Generalsekretær

Samfunnsviterne

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom