Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Høringsinnspill til Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høring av 28. oktober 2019 med foreslåtte endringer i Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån. Frist 9. desember 2019.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne takker for anledningen til å spille inn på endringsforslagene.

Vi har også noen synspunkter på punktene nedenfor som ikke er direkte berørt i endringsforslagene.

Samfunnsviterne oppfatter at de foreslåtte endringene i de tre siste kulepunktene handler om ulike former for tilpasninger til hhv ny kommunestruktur fra 1.1.2020, hensiktsmessig forskriftsstruktur og justerte aldersgrenser i arbeidslivet. Samfunnsviterne har ikke merknader til dette. Vi er imidlertid opptatt av at en utvidelse av lånerammene i Statens lånekasse for utdanning etter fylte 45 år kun må være et ekstra tilbud. Dette må ikke innebære at finansieringsansvaret for nødvendig etter- og videreutdanning pålegges den enkelte gjennom økt gjeldsbyrde.

Når det gjelder punkt en om justering av tidspunkt for når lånet blir rentebærende, forstår vi forslaget om å fjerne den rentefrie perioden på omlag 15 dager som i dag, kun som et innsparingstiltak. Kostnaden ved dette legges over på studentene. Siden dette gjelder ved avslutning av studier som gir lån og stipend i Lånekassen, må det finnes ordninger som gir fortsatt rentefritak for studenter som bytter over til studier som ikke gir slik støtte.

Det er viktig at ordningen med helt eller delvis sletting av gjeld videreføres dersom låntakeren blir arbeidsufør. Her legges det så vidt vi skjønner heller ikke opp til endringer. Samfunnsviterne er også opptatt av at terskelen ikke skal være for høy for å ta i bruk ordningene som er etablert for å lette nedbetalingen ved økonomiske og sosiale problemer i kortere eller lenger perioder. Slik kan man unngå ytterligere problemer som følge av at gjelden blir uforholdsmessig høy. Ordningen med rett til betalingsutsetting inntil 36 ganger uten, noen særlig årsak, er også viktig som et sosialt sikkerhetsnett ved midlertidig arbeidsledighet mv.

Vi ber om at våre synspunkter tas med i det videre arbeid med forskriftene.

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom