Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Høringsinnspill om reservasjonsordning for fastleger

Samfunnsviterne støtter ikke forslaget om å gi kommunene adgang til å inngi fastleger reservasjonsrett for henvisning til selvbestemt abort. Les hele høringsinnspillet fra mars 2014 her.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne begrunner dette ut fra følgende forhold:

Retten til selvbestemt abort gjør at kvinner som ønsker å avbryte et svangerskap i løpet av de første 12 ukene har en selvstendig og lovbeskyttet rett til det. At en fastlege, som blant annet er pasientens døråpner til det øvrige helsevesen, skal kunne reservere seg mot å henvise til en lovbestemt rettighet, bryter med grunnleggende pasientrettighetsbetraktninger. At legens henvisning strengt tatt ikke er nødvendig for å få utført et abortinngrep ved landets sykehus endrer ikke på dette. Fastlegen kan ha viktige informasjons-, og noen ganger også viktige prøvetakingsoppgaver i forkant av et eventuelt abortinngrep. En generell reservasjonsadgang for enkeltleger kan følgelig ikke forsvares.

Dersom fastleger skal kunne reservere seg mot henvisningsplikten til selvbestemt abort reiser dette en rekke avgrensingsspørsmål, både for fastleger, og rimeligvis også for en lang rekke andre yrkesgrupper i samfunnet. Reservasjonsadgang basert på samvittighetsgrunner må derfor begrenses til helt konkrete handlinger, som for eksempel adgangen for helsepersonell til å reservere seg mot å utføre eller være med på selve abortinngrepet. En generell utvidelse av reservasjonsadgangen, slik høringsforslaget åpner for at kommunene skal kunne gi, gir uklare grenser for hva utøvere av helt sentrale samfunnsoppgaver vil kunne påberope seg av innsigelser mot oppdraget. At kommunene også må forventes å falle ned på ulik praksis i spørsmålet er også uheldig, da retten til selvbestemt abort er generell, uavhengig av hvor man bor. En kvinne som vil benytte retten til selvbestemt abort må derfor kunne være sikker på at legen henviser henne, uavhengig av hvilken fastlege hun har og hvor hun bor.

Selv om høringsforslaget legger opp til adgang til å bytte fastlege dersom fastlegen inngis reservasjonsrett mot henvisning, endrer ikke dette det prinsipielt betenkelige i forslaget. Det kan være mange grunner til at man ønsker å beholde sitt pasientforhold til en bestemt fastlege. Reservasjonsrett for henvisning til abort vil derfor også kunne ødelegge gode og langvarige lege-pasientforhold.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom