Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Tre forslag for tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Samfunnsviterne deltok i juni på Kunnskapsdepartementets innspillsmøte vedrørende arbeidet med ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

 

Kunnskapsdepartementet: oversendelse av tre konkrete forslag som er avgjørende for å få et inkluderende og tilpasset tilbud til alle barn og unge i barnehage og skole

Viser til innspillsmøte i Kunnskapsdepartementet mandag 17.06.19 og oversender som avtalt innspill gitt i møtet.

Tre konkrete innspill:

1) Høy kvalitet på det ordinære opplæringstilbudet og tilpasset opplæring innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jfr opplæringslovens §1-3

 • Høy kvalitet på lærerutdanninger/lektorutdanninger. Utdanningsløpene bør inneholde kunnskap om lærevansker hos elever. Pr i dag er det for stor variasjon over den tilpassede opplæringen som gis.
 • Målet om tidlig innsats jfr opplæringslovens §1-4 bør beholdes og forsterkes til å omfatte ALLE elever uavhengig når de er i opplæringsløpet.
 • Alle tiltak som iverksettes innenfor den ordinære opplæringstilbudet må være begrunnet i forskningsbaserte tiltak og kartlegginger gjennomført av lærere i skolen.

2) Retten til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp bør beholdes

 • Det er positivt at denne retten ikke er knyttet til diagnose, men til utbytte av opplæringstilbudet og til barnets funksjonsnivå. Dette bør derfor videreføres.
 • Den juridiske retten gir både barn og foreldre viktige rettigheter, som for eksempel retten til nødvendige undersøkelser og muligheten til informasjon, innsyn og klageadgang etter forvaltningsloven.
 • Retten sier imidlertid ingenting om hvordan opplæringen skal gis og kompetansen til den som skal gjennomføre opplæringen. Dette bør endres.
 • Opplæringslovens §10-11 bør endres slik at den ikke gir anledning til at assistenter kan gjennomføre spesialundervisning.

3) Det spesialpedagogiske støttesystemet bør ha som mål at kompetansen kommer nærmere barn/ungdom

Det bør være et tredelt nivå:

Spesialpedagogisk kompetanse bør være en del av grunnbemanningen i både barnehager, grunnskolen og videregående opplæring.

PP-tjenesten bør bestå som en kompetansegiver for barnehager og skoler. Det bør likevel sees på mandatet i opplæringslovens §5-6:

 • Mandatet må omfatte alle elever og ikke bare de med spesielle behov.
 • Det bør innføres en bemanningsnorm slik at PP-tjenesten er bemannet slik at tjenesten står i forhold til de oppgaven loven pålegger den.
 • Det bør sees på arbeidsmåter: Kan noen arbeidsoppgaver forenkles? Bør oppfølgingsansvaret etter enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning styrkes?

Statped bør opprettholdes som tjenesteyter på det spesialpedagogiske feltet overfor PP-tjenesten, barnet selv og foreldre, og skolen/barnehagen:

 • Fagområdene syn, hørsel og sammensatte lærevansker bør ivaretas særskilt.
 • Oppdragsbrevet bør sees på både med tanke på arbeidsmåter og ansvarsområder. Målet må være at Statpeds kompetanse er mer tilgjengelig for barnet og brukerne forøvrig.

 

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom