Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Samfunnsviterne sendte i oktober 2017 innspill til Arbeids- og sosialkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2018.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
Statsbudsjettet for 2018, høringsnotat til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Samfunnsviterne er Akademiker-foreningen for humanister og samfunnsvitere, med 12.500 medlemmer.

Når arbeidslivet endres, må det sosiale sikkerhetsnettet tilpasses slik at det favner alle grupper og legger til rette for omstilling, mobilitet, større endringstakt og nye tilknytningsformer. Økonomisk sikkerhet, rask og effektiv bistand for å komme i jobb og mulighet til å bruke perioder med ledighet til skolering og kompetansebygging er viktig for at arbeidskraftsressursene tas i bruk på best mulig måte for samfunnet og den enkelte.
 
Midlertidige stillinger, fleksible arbeidsformer og oppsigelser som følge av omstruktureringer er økende, og Samfunnsviterne vil advare mot avvikling av opptjeningsperioden på tre år. Endringen vil blant annet ramme nyutdannede og andre som sliter med å finne relevant arbeid eller fast tilsetting.
 
Arbeidsledige er mest sårbare for å ikke holde tritt med arbeidslivets krav når det gjelder kompetanseutvikling, og i påvente av en helhetlig kompetansereform bør arbeidsledige prioriteres.
 
Samfunnsviterne mener at NAV er et godt forvaltningsorgan til å forvalte disse endringene allerede nå, men at det må satses på en større oppmykning i lovverket, endring i kultur og tilnærminger til akademikeres behov, slik at de ledige gis anledning til kompetanseheving og annen oppfølging som er målrettet, relevant og i tråd med arbeidslivets utvikling. Samfunnsviterne foreslår at:
  1. Opptjeningsperioden på tre år opprettholdes.
  2. Det innføres mer fleksible ordninger for høyt utdannede arbeidsledige som har behov for å ta relevante kurs og emner som gir studiepoeng uten av de mister dagpenger.
  3. Navs virkemiddelapparat for arbeidsledige akademikere må tilpasses og utvikles slik at man får rask, relevant og nyttig hjelp til å komme i arbeid.
 
Samfunnsviterne støtter regjeringens forslag om å oppheve skillet mellom utviklings- og oppstartsfasen av dagpenger til gründere, men savner flere tiltak for gründere og selvstendig næringsdrivende, blant annet:
  1. Utredning av behovet for endringer i trygdeordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere med sikte på å bedre velferdsordningene for disse gruppene.
  2. Selvstendig næringsdrivende, som går fra å drive eget til å bli arbeidstaker, får rett til dagpenger i overgangen (exit-strategi).
 

 

Med vennlig hilsen
Samfunnsviterne
 
Gunn Elisabeth Myhren
Generalsekretær

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom