Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Høringsnotat - endringer i lov om Innovasjon Norge

Samfunnsviterne avga i november 2014 høringsinnspill til Akademikerne sammen med Naturviterne og Econa i forbindelse med forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Naturviterne, Econa og Samfunnsviterne viser til høring datert 24. oktober 2014 fra Nærings- og fiskeridepartementet om forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge. Det er frist for innspill til Akademikerne 24. november d.å.

Vi har følgende merknad knyttet til forslaget om endring i lov om Innovasjon Norge § 9 Eiernes ansvar:

Bestemmelsens første ledd har i dag følgende ordlyd:

«Eierne er ansvarlige for selskapets forpliktelser.

Dette foreslås endret til:

«Eierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser. Eierne plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet eller i tilfelle dets konkursbo ut over det som følger av stiftelsesdokumentet eller vedtak om å forhøye innskuddskapitalen».

På side 8 i høringsnotatet om endringene i § 9 står følgende:

«Selskapet er ellers pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Når det gjelder regnskapsføringen av pensjonsforpliktelsene legger Innovasjon Norge norsk regnskapsstandard til grunn. En endring i ansvarsbestemmelsen vil medføre at egenkapitalen må vurderes på nytt. Dagens eiere i Innovasjon Norge vil fremdeles i siste omgang måtte garantere for de forpliktelser som selskapet har pådratt før de foreslåtte endringene trer i kraft. Men det legges til grunn at også historiske forpliktelser fortrinnsvis dekkes gjennom Innovasjon Norges egenkapital».

De ansatte i Innovasjon Norge er i dag tilknyttet pensjonsordningen til Statens pensjonskasse (SPK). Denne ordningen er garantert av staten.

Naturviterne, Econa og Samfunnsviterne forutsetter at dagens pensjonsordning videreføres også etter lovendringen og at eventuelle endringer i Innovasjon Norges eierstruktur ikke medfører svekkelse i de ansattes påløpte og fremtidige pensjonsrettigheter eller garantiordningene knyttet til disse.

For øvrig viser vi til uttalelse fra de tillitsvalgte i Innovasjon Norge.

Naturviterne
Econa
Samfunnsviterne

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom