Placeholder: CoursePage : Content

Kurs om omstillinger i kommunal sektor

Samfunnsviterne inviterer, sammen med Juristforbundet, tillitsvalgte i kommunal sektor til kurs i håndtering av omstillings- og endringsprosesser 23. januar. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

23.jan 2024, kl. 09.45-16.00

Sted:

JUS Lab, Juristenes Hus, Kr. Augusts gate 9, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i KS, Samfunnsbedriftene og Oslo kommune

Antall plasser:

6

Påmeldingsfrist:

17. januar

Offentlig sektor er i utvikling, og det kommer stadig nye politiske krav om effektivitet og høyere avkastning. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir som følge av dette omfattet av interne endringer i egen kommune, fylkeskommune el, eller større endringsprosesser som berører flere kommuner, fylkeskommuner el.

Kort om kursets innhold

Håndtering av større og mindre omstillingsprosesser vil kunne stille lokale tillitsvalgte overfor til dels store utfordringer. Som tillitsvalgt er det viktig å kunne finne sin posisjon, kjenne til regelverket og ha kunnskap om sin rolle i lokale omstillingsprosesser.

Kurset tar for seg utviklingstendenser i offentlig forvaltning generelt og behov for endringer og omstillinger i kommunal sektor spesielt. Videre vil vi gjennomgå aktuelt lov- og avtaleverk og omstillinger i et juridisk perspektiv, medbestemmelse og tillitsvalgtes rolle, arbeidsmiljø i forbindelse med omstillinger og karrieremuligheter.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

- Hvordan ivareta både medlemmenes og virksomhetens interesser
- Aktuelt lov- og avtaleverk
- Tillitsvalgtes rolle og Akademikersamarbeid i omstillingsprosesser
- Hvordan omstillinger påvirker arbeidsmiljøet
- Omstilling og karriereutvikling

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Last ned program (med forbehold om mindre endringer)

Placeholder: CoursePage : Social Media