Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

- Bruk krisen til å tenke langsiktig

- Hvis vi ikke lykkes med å redusere de negative virkningene etter korona, får vi et mer polarisert samfunn og økt utenforskap, sier Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson. Samfunnsviterne mener at fire områder må prioriteres ekstra høyt i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Sikre arbeidsplasser for å stå styrket i omstillingen

- Om Norge skal styrke vår internasjonale konkurransekraft er vi avhengige av gründere og selvstendig næringsdrivende gis muligheten til å satse, mislykkes og satse igjen, påpeker Samfunnsviternes leder, som er opptatt av at regjeringen opprettholder tiltakspakkene for næringslivet videreføres når mer normale tider inntreffer.  

Blant annet foreslår Samfunnsviterne at det bør bli en utvidet bruk av lønnssubsidier rettet mot arbeidsgivere for å holde folk i arbeid som ellers ville blitt permittert.

- Det vil øke muligheten for at bedriftene overlever og at de ansatte forblir ansatte og ikke går over i rollen som permittert eller oppsagt, sier Nilsson.

Stram økonomi i kommunene vil ramme de svakeste gruppene

I Norges rapportering til FN på status for bærekraftsarbeidet fremgår det at om lag ti prosent av befolkningen i Norge bor i lavinntektshusholdninger og 10 prosent av barn regnes som fattige. Dette bekreftes av levekårsundersøkelsen SSB publiserte i april.

- Fattigdom har store negative konsekvenser for livskvalitet, helse, evne til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og for barns muligheter til deltakelse og utvikling. Det er avgjørende at kommunene gis rammer til å jobbe systematisk med inkludering, understreker Nilsson.

 

Kompetansehevende tiltak for arbeidssøkere

- Det er helt sentralt at de som er permitterte og arbeidsledige har mulighet til å ruste seg for framtiden gjennom mulighet til å gjennomføre kompetansehevende tiltak i perioden de er arbeidssøkere, fremhever Nilsson.
 
Samfunnsviterne mener også at alle arbeidstakergrupper må likestilles, også studenter, med tanke på dagpenger under permittering.

- Det er ikke rettferdig at studenter og andre som permitteres fra samme virksomhet skal behandles forskjellig.

 

Opprette praksisplasser for nyutdannede

Samfunnsviterne har tidligere påpekt behovet for at alle studenter gis anledning til praksis som en del av utdanningen. Tidligere kriser viser at de som blir hardest rammet av kriser er sårbare grupper og de unge, ofte nyutdannede, som forsøker å ta seg inn i arbeidslivet i tider hvor bedrifter og organisasjoner nedbemanner.

- Vi oppfordrer regjeringen til å gi rammer i revidert nasjonalbudsjett som ikke bare gjør det mulig å skalere opp undervisningstilbudet, men også at det tilbys praksisplasser til studenter på bachelor og masternivå, sier Nilsson.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom