Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviterne overtar rolle som forslagsstiller av nemndsmedlemmer til UNE

Regjeringen foreslår at Samfunnsviterne overtar Utenriksdepartementets rolle som forslagsstiller av nemndsmedlemmer til Utlendingsnemnda

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

- Det er gledelig at regjeringen har vedtatt å foreslå for Stortinget at Utenriksdepartementets rolle som forslagstiller av nemndsmedlemmer til UNE overtas av Samfunnsviterne, sier Samfunnsviternes leder Merete Nilsson.

 

- Justis- og beredskapsdepartementet legger i sin begrunnelse vekt på at våre faggrupper vil gi en god balanse mellom lekmannselementet, interesse for vervet og faglighet. I dette ligger en stor anerkjennelse av våre faggrupper, sier Nilsson.

 

Departementet sier følgende i Prop. 50 L (2019 – 2020) Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndsmedlemmer i Utlendingsnemnda):

«Departementet mener at det, i tillegg til jus, er samfunnsvitenskap og humaniora som er særlig relevant fagbakgrunn, og har derfor hatt dialog med Samfunnsviterne og avklart at de er interesserte i å påta seg oppgaven. Til sammen vil Samfunnsviterne og Norges Juristforbund bidra til at et relevant og bredt spekter av faggrupper er representert blant nemndmedlemmene i UNE. Det fremmes følgelig forslag om å fastsette i utlendingsloven § 77 fjerde ledd at Samfunnsviterne trer inn som forslagsstiller i stedet for Utenriksdepartementet».

 

Dagens nemndmedlemmer er oppnevnt for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020. Med forbehold om Stortingets tilslutning i løpet av våren 2020, vil den nye ordningen  gjelde for kandidatene som høsten 2020 skal foreslås for neste periode, 1. januar 2021 til 31. desember 2024. 

 

Samfunnsviterne vil komme med nærmere informasjon til medlemmene om hvordan de kan søke foreningen om å bli nemndsmedlemmer, etter at Stortinget har behandlet saken.

 

Proposisjonen som er godkjent i statsråd: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-50-l-20192020/id2693089/

 

 

 

Fakta:

  • UNE er klageinstans for saker avgjort av Utlendingsdirektoratet (UDI). UNE behandler klager på vedtak etter utlendingsloven eller statsborgerloven. UNE er organisert slik at saker som byr på vesentlige tvilsspørsmål skal avgjøres i nemndmøte med én nemndleder og to nemndmedlemmer som er lekfolk. Et lite antall saker (i 2018 gjaldt det tre saker) behandles i stornemnd. Tall fra 2018 viser at 70 % av sakene som ble behandlet i nemndmøte det året var asylsaker. Andre sakstyper er blant annet familieinnvandring, utvisning og statsborgerskap.

 

  • Nemndmedlemmene til UNE oppnevnes for en periode på fire år. Gjenoppnevning kan foretas én gang. For inneværende periode ble hvert organ med forslagsmyndighet oppfordret til å foreslå 65-90 kandidater, samt fire kandidater til utvalget med stornemndmedlemmer. Et nemndmedlem møter vanligvis i UNE 6 - 12 dager årlig, det vil si 2 - 4 samlinger. Nemndmedlemmene får godtgjørelse for hver dag som går med til arbeid i UNE. For nye nemndmedlemmer arrangerer UNE en informasjonsdag der det gis både praktisk og faglig informasjon om UNE og rollen som nemndmedlem.» 
    Lenke: 
    https://www.une.no/nemndmote/for-nemndmedlemmer/

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom