Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviterne søker nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda!

Justis- og beredskapsdepartementet skal nå utnevne nemndmedlemmer for perioden 2021-2024, og Samfunnsviterne søker medlemmer som ønsker å påta seg dette vervet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Gjennom en endring i utlendingsloven trer Samfunnsviterne sammen med fylkesmennene inn som nytt organ som kan foreslå kandidater til vervet som nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE).Lovendringen innebærer også at ansatte i departementene ikke kan oppnevnes som nemndmedlemmer. 

Samfunnsviterne skal nominere inntil 65-90 medlemmer. Minst 40 prosent må være av hvert kjønn. Vi vil også se hen til geografisk spredning blant nemndmedlemmene som foreslås. Nemndmedlemmer kan sitte i inntil to fireårsperioder. De andre som nominerer nemndmedlemmer er fylkesmennene, Juristforbundet og utvalgte humanitære organisasjoner.

Hva gjør nemndmedlemmer i UNE?

UNE behandler klager over avslag i Utlendingsdirektoratet (UDI). UNEs avgjørelser tas vanligvis i nemndmøte med én ansatt nemndleder og to eksterne nemndmedlemmer. Nærmere informasjon om sammensetning og prosedyre finnes i brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Vervet som nemndmedlem honoreres etter faste takster (se brevet fra JD). Reise og opphold dekkes etter satsene i Statens reiseregulativ, men honoreres ikke. Tapt arbeidsfortjeneste kan delvis kompenseres.

UNE har lokaler sentralt i Oslo. Det forutsettes at nemndmedlemmene møter i UNE mellom 6 og 12 dager i året. Antall møtedager kan imidlertid variere, men det forutsettes at nemndmedlemmene har mulighet til å møte i minst to nemndsamlinger i året.

Krav til valgbarhet som nemndmedlemmer

  • Nemndmedlemmene må være norske statsborgere og bosatt i Norge.
  • Nemndmedlemmene må være mellom 18 og 70 år på oppnevningstidspunktet.
  • Nemndmedlemmene må ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.
  • Nemndmedlemmene må fylle kravene til vandel i domstolloven § 72. (Det vil si ikke være idømt betinget frihetsstraff i løpet av de siste fem år forut for oppnevningsperiodens begynnelse, eller være løslatt fra en frihetsstraff mindre enn ti år forut for oppnevningsperiodens begynnelse.)
  • Nemndmedlemmene må ha tilstrekkelige norskkunnskaper.
  • Nemndmedlemmene må være personlig egnet til oppgaven. 

Tilleggskrav: 

  • Nemndmedlemmer kan ikke være ansatt i et departement, være praktiserende advokat eller advokatfullmektig.
  •  Nemndmedlemmene må ha sagt seg villige til å påta seg vervet. 

De som foreslås som nemndmedlemmer, må selv skrive under en egenerklæring på at de fyller vilkårene som nemndmedlem. Nemndmedlemmene skal opptre uavhengige og uten bindinger til den aktør som har foreslått dem. Beslutninger skal treffes på selvstendig grunnlag, på bakgrunn av omstendighetene i den konkrete sak. Nemndmedlemmene har taushetsplikt og må skrive under på en taushetserklæring før tiltredelse i vervet som nemndmedlem. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler om habilitet (nøytralitet) for nemndmedlemmene i UNE.

Send søknad til Samfunnsviterne

Kortfattet søknad med relevant erfaring og motivasjon for vervet, vedlagt utfylt egenerklæringsskjema sendes Samfunnsviterne innen 11. september 2020 ved spesialrådgiver Synnøve K. Bøen på e-post [email protected]. Alternativt Synnøve K. Bøen, Samfunnsviterne, Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.

Egenerklæringsskjema 
Last ned her

Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet: Invitasjon til forslagsstillere 
Last ned her. 


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom