Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

- Tiltak i kompetansemeldingen treffer ikke akademikergrupper

Samfunnsviterne har levert et innspill til kompetansereformen som skal på høring i Utdanning og forskningskomiteen på Stortinget 12. mai.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Deltagelse i opplæring i arbeidslivet blant personer med høyere utdanning har sunket de senere årene og er nå lavere enn i de andre nordiske landene.

- Å få på plass ordninger for etter- og videreutdanning er helt nødvendig for omstilling og etablering av bærekraftige løsninger på lengre sikt og ikke minst for å møte de store samfunnsutfordringene som klima og miljø, sier Merete Nilsson.

Samfunnsviternes medlemsundersøkelser viser et stort sprik mellom medlemmenes ønske om og muligheten til å delta i etter- og videreutdanning. De vanligste årsakene til at våre medlemmer ikke deltar er mangel på tid og finansiering.

- Dette må tas på alvor. Styrking av kompetansen i befolkningen, økt tverrfaglighet, god innovasjonsevne og digitaliseringskompetanse er viktige elementer i kompetansereformen, sier Nilsson.

Samfunnsviternes leder mener det ligger mange gode tiltak i kompetansereformen, men det avgjørende blir at virkemiddelapparatet kan brukes mer fleksibelt under normale forhold.

- Tiltakene kan ikke bare brukes i krisetid som nå under Korona- pandemien. Tiltakene i meldingen treffer ikke akademikergruppene, sier Nilsson.

Her er noen av Samfunnsviternes synspunkter om etter- og videreutdanning som ble levert til høringen 12. mai:

  • Etter- og videreutdanning bør inngå som en viktig del av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, som det kan forhandles om på sentralt, lokalt og individuelt nivå på samme måte som det kan forhandles om lønn og andre rettigheter og plikter.

  • Det er behov for forskjellige finansieringsordninger for etter- og videreutdanning, slik at ulike grupper og virksomheter i arbeidslivet skal kunne få like muligheter til deltagelse og investering i kompetanseutvikling.

  • Etter- og videreutdanning må i størst mulig grad gi ordinær lønn, med full opptjening av feriepenger, folketrygdpensjon og tjenestepensjon og uten tap av sosiale rettigheter, som sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og uføreytelser. I den grad det gis kompetanse- permisjon uten lønn, eller med delvis lønn, må sosiale rettigheter fortsatt være i behold.
     

Les hele høringsinnspillet her.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom