Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Delta i samisk nettverk

Samfunnsviterne ønsker å invitere alle medlemmer til å være med i et samisk nettverk. Nettverkets formål er å samle medlemmer som har et engasjement for samisk kultur, rettigheter og utfordringer knyttet til arbeidslivet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samer i Norge har vært diskriminert i samfunnet over lang tid. Ikke bare av den norske staten, men også i form av hverdagsdiskriminering. De siste tiårene har imidlertid aksepten og respekten for den samiske kulturen og de samiske rettighetene vært økende. Likevel opplever samer fortsatt hverdagsdiskriminering, synliggjort blant annet gjennom flere medieoppslag bare i 2020.

Samfunnsviterne har som et kjerneområde å arbeide med både samfunnspolitikk og samfunnsansvar. Ytringsfrihet, demokrati og rettsikkerhet er viktige tema i så måte og ikke minst det å kunne spille en aktiv rolle for å påvirke samfunnsutviklingen.

Mange medlemmer har opp i gjennom tiden hatt et stort engasjement for samiske rettigheter og kultur. Foreningen har derfor også tidligere hatt et aktivt samisk nettverk. I et slikt nettverk vil det være anledning til å sette viktige problemstillinger som engasjerer på dagsorden og på sikt også kunne delta inn i samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet. 

Har du lyst til å engasjere deg i et samisk nettverk i Samfunnsviterne?
Meld din interesse ved å følge denne lenken.

Fristen for å melde sin interesse er 20. februar.


Bovdejupmi searvat sámi fierpmádahkii

Samfunnsviterne (servodatdiehttit) háliidit bovdet miellahtuid searvat sámi fierpmádahkii.
Fierpmádaga ulbmil lea čohkket miellahtuid, geat beroštit sámi kultuvrras, vuoigatvuođain ja hástalusain mat laktásit bargoeallimii.

Sámit Norggas leat guhká leamaš vealahuvvon. Eai dušše stáhta gieđahallama vuolde, muhto maiddái árgabeaivevealaheami bokte. Maŋimuš logijagiid lea almmatge sámi kultuvrra ja sámi vuoigatvuođaid dohkkeheapmi ja gudnečájeheapmi lassánan. Goitge vásihit sámit ain árgabeaivevealaheami, mii boahtá oidnosii earret eará máŋgga mediaášši bokte dušše jagi 2020.

Samfunnsviterne guovddášsurggiid gaskkas lea bargat sihke servodatpolitihkain ja servodatovddasvástádusain. Sátnefriijavuohta, demokratiija ja riektesihkarvuohta leat dán dáfus deaŧalaš fáttát, ja earenoamážit váikkuhit árjjalaččat servodatovdáneapmái.

Eatnat miellahtut leat áiggiid čađa sakka beroštan sámi vuoigatvuođain ja kultuvrras. Danne lea searvvis ovdal maid leamaš doaimmalaš sámi fierpmádat. Dakkár fierpmádagas lea liiba loktet deaŧalaš čuolmmaid beaiveortnegii ja guhki vuollái maiddái oassálastit servodatdigaštallamii ja almmolaš oaivillonohallamii. 

Leago dus miella searvat Samfunnsviterne sámi fierpmádahkii? 
Almmuhastte iežat mielde dán liŋkka čuovvuma bokte.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom