Placeholder: ArticlePage : Article Top
Stortingsbygningen sett ovenfra, fra Karl Johans gate. Bilde
Fagforeningene ber Stortinget utsette beslutningen om organiseringtil de har vedtatt de overordnede rammene for helse- og omsorgspolitikken. Foto: Stortinget
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Politiske innspill

Fagforeninger ber Stortinget utsette beslutning om helseforvaltningen

Ikke forhast beslutningen om den sentrale helseforvaltningen i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett, sier Samfunnsviterne og fem andre fagforeninger.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Ved fremleggelse av Revidert Nasjonalbudsjett 11. mai har Helse- og omsorgsdepartementet orientert Stortinget om at departementet vil iverksette organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen fra 1. januar 2024. Gjennomføringen av endringene vil foregå i Helse- og omsorgsdepartementet, i tett samarbeid med de aktuelle etatene.

Departementet har ikke forankret rapporten som er grunnlag for beslutningen hos de ansatte i etatene. I gjennomføringen av de politiske beslutningene kan ikke organisasjonene nektes medbestemmelse. Samfunnsviternes sekretariat vil bistå medlemmer og tillitsvalgte i de berørte etatene i videre oppfølging. 

Flytting av ressurser mellom budsjettposter vedtas av Stortinget. Seks fagforeninger har gått sammen om en uttalelse hvor de ber Stortinget om å vente med behandlingen av den sentrale helseforvaltningen.

Beslutningen berører Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Direktoratet for e-helse. Prosessen fremstår som forhastet i lys av at det pågår flere store utredninger på helseområdet.  Det er heller ikke definert hvordan en omorganisering vil påvirke grenseflatene mot kommunene, statsforvalterne, de regionale helseforetakene og Norsk helsenett SF.

Lukket prosess unntatt offentlighet

Hovedmålet med gjennomgangen er å sikre effektiv ressursbruk og rolleavklaring mellom de ulike forvaltningsorganene og departementet. Organisasjonene bak uttalelsen er enige i at dette er nødvendig og viktig, men mener prosessen hadde styrket seg ved åpenhet om beslutningsgrunnlag og analyser.

Grunnlaget for beslutningen er en rapport fra et internt HOD-prosjekt ledet av John-Arne Røttingen, som fram til Revidert Nasjonalbudsjett har vært unntatt offentligheten. Siden prosessen har foregått bak lukkede dører i departementet, har verken ledelsen eller de ansatte i de berørte etatene fått mulighet til å bidra med relevante faglige analyser og innspill.

Organisasjonene mener det ikke har vært gitt noen god begrunnelse for at rapporten er unntatt offentlighet, og savner at departementet konsulterer de gode faglige ressursene i sine egne fagetater.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom