Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Vil du sitte i Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg

Har du interesse for arbeidslivsspørsmål og ønsker å bidra til å videreutvikle Samfunnsviternes politikk på overordnet nivå, på tvers av sektorer og bransjeområder? Hovedstyret inviterer deg til å melde din interesse for å sitte i foreningens arbeidslivsutvalg i perioden 2023-2026.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Har du interesse for arbeidslivsspørsmål og ønsker å bidra til å videreutvikle Samfunnsviternes politikk på overordnet nivå, på tvers av sektorer og bransjeområder? Hovedstyret inviterer deg til å melde din interesse for å sitte i foreningens arbeidslivsutvalg i perioden 2023-2026.

Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg ble vedtektsfestet av landsmøtet i 2016. I Samfunnsviternes vedtekter står det følgende:

§ 11 Arbeidslivsutvalg.
Hovedstyret nedsetter for hver styreperiode et arbeidslivsutvalg som er et rådgivende organ for hovedstyret innen lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidslivsutvalget skal ha en sammensetning som er representativ for arbeidslivet.

Saker som naturlig hører inn under arbeidslivsutvalget er samfunns- og arbeidslivspolitikk, tariffpolitikk og kravsutforming til de årlige sentrale lønnsforhandlingene i offentlig sektor. Dessuten høringer som gjelder lov- og avtaleverk, politikkdokumenter innen arbeidslivsområdet, samt møteplasser og arenaer for tillitsvalgte.

Arbeidslivsutvalget skal fortrinnsvis bestå av medlemmer fra alle Samfunnsviternes fag- og arbeidslivsområder. Utvalget skal være representativt for medlemmer av foreningen gjennom alle livs- og yrkesfaser, og jobbe med helthetlige løsninger på arbeidslivsutfordringer for alle medlemsgrupper.

Hovedstyret vedtok i sitt møte 29.-30. mars 2023 følgende mandat for arbeidslivsutvalget for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2026:

 • Arbeidslivsutvalget skal være et rådgivende organ for hovedstyret innen lønn- og arbeidsvilkår, i tråd med vedtektenes § 11 Arbeidslivsutvalg.  
 • Arbeidslivsutvalget skal arbeide i tråd med foreningens formålsparagraf og foreningens vedtatte politiske føringer og styringsdokumenter. Arbeidet med arbeidslivs- og samfunnspolitikk må sees i sammenheng i arbeidslivsutvalgets arbeid.   
 • Arbeidslivsutvalget har ansvaret for utviklingen av foreningens tariffkrav og gir råd til hovedstyret for vedtak.  
 • Arbeidslivsutvalget representerer foreningen i Akademikernes forhandlingsutvalg. 
 • Arbeidslivsutvalget har ansvaret for å sette premissene for den årlige inntekts- og tariffkonferansen. 
 • Arbeidslivsutvalget skal bestå av inntil 9 medlemmer, inkl. leder og 2 varamedlemmer. Ved behov kan utvalget be hovedstyret om suppleringsvalg. 
 • Utvalget nedsettes for perioden 01.07.23 - 30.06.26. 
 • Utvalget ledes av hovedstyrets leder. Arbeidslivsutvalget velger selv sin arbeidsform og rollefordeling utover dette.  
 • Arbeidslivsutvalget skal bestå av medlemmer som har kompetanse innenfor foreningens fag- og arbeidslivsområder. Geografiske og kjønnsmessige vurderinger skal vektlegges.  
 • Det avsettes et rammebudsjett til arbeidslivsutvalget.  
 • Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen.  

Både medlemmer og lokale tillitsvalgte kan være medlemmer av utvalget. Yrkesaktive medlemmer i alle sektorer, arbeidssøkende, næringsdrivende, studenter, pensjonister, uføre mv. kan melde sin interesse. Fordi arbeidslivsutvalget er et rådgivende for hovedstyret, kan ikke medlemmer av hovedstyret og fylkesstyrer være medlemmer av utvalget.

For søkere som vil få trekk i lønn fra arbeidsgiver for tid som medgår til utvalgsarbeid, er Samfunnsviterne innstilt på å refundere dette etter nærmere avtale med den enkelte

Arbeidslivsutvalget skal nedsettes av hovedstyret i juni, og utvalget starter sitt arbeid fra august 2023.

Meld din interesse for å delta i arbeidslivsutvalget her!

Frist for å melde interesse for arbeidslivsutvalget er senest 15. mai 2023.

Eventuelle spørsmål om arbeidslivsutvalget kan sendes til [email protected].

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom