Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

strategisk plan- og måldokumenter

Satsingsområder for Samfunnsviterne

Les om Samfunnsviternes satsingsområder for perioden 2023 - 2025.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vedtatt av landsmøtet 2022.

Arbeidslivspolitikk

Mål:

Fremme gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer for å skape et livsfaseorientert arbeidsliv og god arbeidshelse.

Føringer i arbeidet med gode lønns- og arbeidsvilkår:

 • Arbeide for fleksible arbeidslivsordninger, med bedre muligheter for fjernarbeid og arbeidstidstilpasninger
 • Arbeide for flere faste ansettelser, bedre kontraktsforhold, stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet for medlemmene
 • Arbeide for mangfold og integrering i arbeidslivet for å hindre utenforskap
 • Arbeide for pensjons- og velferdsordninger tilpasset et livslangt arbeidsliv
 • Arbeide for mulighet for livslang kompetanseutvikling
 • Arbeide for synliggjøring av fagenes betydning ovenfor arbeidsgiver
 • Arbeide for karriereveiledning og bevisstgjøring om egen kompetanse
 • Arbeide for bedre arbeidslivsrelevans innenfor våre fag.

Samfunnspolitikk

Mål:

Sosial og økonomisk bærekraft er et fundament i foreningens arbeid med samfunnspolitikk og skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Synliggjøring av fagenes betydning i samfunnsutviklingen skal bidra til bedre kunnskap om nytteverdien av samfunnsviteres kompetanse i arbeidslivet.

Føringer i foreningens arbeid med samfunnspolitikk:

 • Arbeide for mangfold, demokrati og ytringsfrihet og personvern
 • Arbeide for trepartssamarbeid som en kjerneverdi i samfunnsutviklingen
 • Arbeide for å synliggjøre fagenes betydning i samfunnsutviklingen
 • Arbeide for å hindre utenforskap og redusere fattigdom og sosial ulikhet
 • Arbeide for solidaritet, samarbeid og utdanning nasjonalt og internasjonalt
 • Arbeide for bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer.

Strategi og organisasjonsutvikling

Mål:

Samfunnsviterne skal være en representativ og relevant aktør i arbeidslivet. Vi skal forbedre og fornye tjenester til medlemmer og tillitsvalgte.

Føringer for strategi- og organisasjonsarbeid:

 • Strategisk plan 2026 –
 • Styrking, involvering og koordinering av tillitsvalgtapparatet sentralt, regionalt og lokalt
 • Styrke tillitsvalgtes muligheter for nettverksbygging og engasjement, personlig utvikling og personaliserte onboardingsprosesser, blant annet ved bruk av digitale plattformer
 • Styrking av personvern må ligge til grunn for utvikling av digitale tjenester.
 • Gjennomgang av retningslinjer for økonomiske tildelinger til lokallag og fylkeslag. (Protokolltilførsel: Hovedstyret bes om å vurdere en avsetning på 10 prosent av medlemsinntekten til lokale tildelinger).
 • Gjennomgå arbeidsrutiner knyttet til utarbeidelse og utsendelse av dokumenter til foreningens hovedstyre og fylkesavdelinger m.v.
 • Styrking av kurs- og aktivitetstilbud til medlemmer uten lokallag.
 • Styrking av nettverk o.l. for medlemmer i privat sektor.
 • Styrking av opplæring for fylkesstyrene.
 • Utredning av frikjøpsordninger for foreningens tillitsvalgte og gjennomgang av Prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviterne.
 • Styrke medlemmenes mulighet for involvering og deltakelse
 • Bruke digitale plattformer til å tydeliggjøre foreningens verdi og relevans for de enkelte medlemmene gjennom alle livets faser og styrke medlemmenes kompetanse og verdiskapning i arbeidslivet
 • Rekruttering: Prioritert område: Studenter og privat sektor
 • Styrke informasjon om juridiske ressurser til studentene i forbindelse med arbeid under studietiden.
 • Samarbeid med andre interesse- og fagforeninger

Føringer for utvikling av foreningens organisasjonsstruktur:

Gjennomgang av foreningens organisasjonsstruktur på bakgrunn av landsmøtets føringer og vedtak:

 • Landsmøtets føringer basert på diskusjoner under landsmøtet.
 • Gjennomgang og vurdering av foreningens ledelses- og beslutningsstrukturer, herunder gjennomgang av betegnelse av sekretariatet og sekretariatets ledelse.
 • Innkomne forslag oversendt fra landsmøtet.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom