Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

vedtekter og retningslinjer

Prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter

Her finner du våre prinsipper for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviterne.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vedtatt av landsmøtet 2019.

1. Prinsipper

  • Arbeid som utføres av tillitsvalgte i foreningen baseres i hovedsak på frivillig og ulønnet innsats.
  • Utbetaling av honorar skal stå i forhold til arbeidsbelastning.
  • Honorar er skattbar inntekt. (Samfunnsviterne kan utbetale honorar skattefritt ved innsending av kopi av betalt faktura på abonnement for privat fasttelefon eller mobil. Det kan på denne måten også refunderes utgifter til ett avisabonnement og ett abonnement på relevant faglig tidsskrift.).
  • Refusjon av utgifter til reise og opphold baseres på kostnadsdekning og skal forhåndsgodkjennes.
  • Dekning av eventuell tapt arbeidsinntekt skal forhåndsgodkjennes.

2. Definisjoner

Tillitsvalgt; Et medlem som innehar et verv i foreningen.

Godtgjøring; En økonomisk godtgjøring for nedlagt arbeidsinnsats i foreningen. En godtgjøring kan utbetales i form av honorar, frikjøp eller annen økonomisk kompensasjon. All godtgjøring innberettes og skattlegges i henhold til gjeldene lover. 

3. Frikjøp og honorar til hovedstyremedlemmer

 Landsmøtet vedtar retningslinjer for honorering av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av leder hjemles i vedtektens § 4 Landsmøtet, pkt. «Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver», bokstav j, og vedtektens § 5 Hovedstyret, pkt. «Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver», bokstav o.

a) Leder av foreningen honoreres med 1,5 G.

Ved frikjøp av leder avlønnes leder med den lønn vedkommende har på frikjøpstidspunktet, dog med en minimumsavlønning på 9 G. Delvis frikjøp avlønnes tilsvarende i henhold til vedtatt frikjøpsprosent.

Leders lønn reguleres årlig per 1. mai med gjennomsnittlig prosentvis lønnsutvikling for Samfunnsviternes medlemmer i henhold til Samfunnsviternes lønnsstatistikk i årene det ikke velges ny leder. Den årlige G-reguleringen er en del av denne beregningen. Det utbetales ikke honorarer utover dette. Samfunnsviterne betaler innskudd til pensjonsordning for leder.

Det kan stilles en leilighet til disposisjon ved frikjøp av leder dersom dette anses som nødvendig på grunn av lang reisevei. Det betales ikke kostpenger for opphold i Oslo.

Hovedstyret kan vedta følgende tilleggskompensasjon for fullt frikjøpt leder for å bedre/sikre leders muligheter på arbeidsmarkedet:

Kompetansehevende tiltak.

Etterlønn på inntil 3 måneder dersom leder ikke har en stilling å gå tilbake til etter endt styreperiode.

b) Nestleder honoreres med 25 % av G. Oppjustering av honorar skjer i tråd med den ordinære G-reguleringen. Nestleder honoreres i tillegg med 1 500 kroner som møtehonorar per styremøte man deltar på under samme retningslinjer som ordinære styremedlemmer.

c) Styremedlemmer honoreres med 2 500 kroner per år. I tillegg utbetales 1 500 kroner som møtehonorar per styremøte man deltar på.

Varamedlemmer tilstås møtehonorar per styremøte man deltar på.

Det utbetales ikke styrehonorar for telefonmøter eller behandlinger på e-post.

d) Styremedlemmer tilstås et fastbeløp på 7 500 kroner per år til dekning av telefon og bredbånd.

e) Styremedlemmer tilstås inntil 5 000 kroner til dekking av kurs relatert til styrearbeid per år.

f) Styremedlemmer og varamedlemmer får dekket reise- og ulykkesforsikring.

4. Frikjøp og honorering av øvrige tillitsvalgte

Hovedstyret vedtar frikjøp og honorering av tillitsvalgte innenfor rammer satt på landsmøtet i henhold til vedtektens § 5 Hovedstyret, pkt. «Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver», bokstav o.

Honorar til tillitsvalgte på sentralt, lokal-, eller regionalt nivå skal stå i forhold til arbeidsbelastning i styrer, utvalg, arbeidsgrupper mv.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom