Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

vedtekter og retningslinjer

Retningslinjer for Samfunnsviternes juridiske bistandsfond

Her finner du retningslinjene for Samfunnsviternes juridiske bistandsfond.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Opprettet av Samfunnsviternes hovedstyre 10. mai 2007, revidert sist av hovedstyret 17. juni 2011 i sak 44/11.

§ 1 Fondets formål er å fungere som en finansieringsreserve som skal sikre at Samfunnsviterne har mulighet til å engasjere eller innhente ekstern juridisk bistand knyttet til den løpende juridiske bistanden foreningen gir. Utgifter til ekstern advokatbistand, øvrige kostnader knyttet til rettslig behandling av saker samt innhenting av relevante juridiske betenkninger kan belastes fondet.

§ 2 Fondet forvaltes av generalsekretæren. Dersom de økonomiske utgiftene i en sak vil overstige kr 200 000,- skal hovedstyret varsles.

§ 3 Det skal opprettes en egen bankkonto for fondets midler der fondsmidlene til enhver tid skal være plassert. Fondet skal til enhver tid ha minimum kr 1 000 000, - innestående.

§ 4 Hovedstyret avgjør om fondet skal tilføres midler i forbindelse med ordinær behandling av årsregnskapet. Hovedstyret definerer også mål for fondets størrelse i forbindelse med årsoppgjøret.

§ 5 Ved særskilte behov for likvider, eller hvis fondet anses som tilfredsstillende utbygd kan midler tas ut fra fondet og overføres til andre budsjettområder. Slike disposisjoner krever behandling og vedtak i hovedstyret.

§ 6 Det føres eget prosjektregnskap for fondet innenfor foreningens driftsregnskap Avkastning på fondets midler tilfaller fondet.

§ 7 Hovedstyret avgjør etter innstilling fra generalsekretær om fondet skal oppløses og om fordeling av innestående midler på øvrige budsjettområder.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom