Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

vedtekter og retningslinjer

Styrelederinstruks for leder av Samfunnsviterne for styreperioden 2023-2025

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vedtatt av hovedstyret 19. januar 2023.

Denne styreinstruksen regulerer de viktigste ansvars- og arbeidsoppgavene for politisk leder av Samfunnsviterne for styreperioden 2023-2025.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Leder skal, i tråd med vedtak fattet av Samfunnsviternes landsmøte og hovedstyre, utøve et helhetlig lederskap for foreningen og utøve det nødvendige politiske lederskap av foreningen mellom styremøtene.

Leder har ansvaret for å lede og videreutvikle styremøter, fylkesledermøter, samt møtene i redaksjonsrådet for Tendens. Leder representerer disse organene utad.

Leder kan bli pålagt av hovedstyret å ta ansvaret for oppfølgingen av særlig viktige saker, herunder deltagelse i nedsatte arbeidsgrupper.

Leder representerer Samfunnsviterne i Akademikernes styre som valgt medlem eller observatør, og etter behov i andre fora i Akademikerne.

Leder har et særlig ansvar for synliggjøring og profilering av Samfunnsviterne. Deltakelse i debatter og på seminarer er viktig for synliggjøring av foreningen, og det forventes også at leder forfatter kronikker og leserinnlegg om aktuelle saker som bidrar til synliggjøring av Samfunnsviternes synspunkter i media.

Leder skal arbeide for å få en bred kontaktflate mot andre fagforeninger innenfor og utenfor Akademikerne, samt med andre organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med. I tråd med vedtak på landsmøtet eller hovedstyret skal leder etablere og utvikle samarbeidsavtaler med andre organisasjoner.

Leder utøver det daglige arbeidsgiveransvaret for generalsekretær.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom