Samfunnsviterne i Rogaland inviterer til ekstraordinært årsmøte

Årsmøtet til Samfunnsviterne i Rogaland 19. juni fikk ikke på plass nytt fylkesstyre. Det avholdes derfor ekstraordinært årsmøte for å velge fylkesleder, fylkesstyre og valgkomite.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

05.okt 2023, kl. 18.00-19.00

Sted:

Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger / Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Rogaland

Antall plasser:

996

Påmeldingsfrist:

4. oktober

Ekstraordinært årsmøte i Samfunnsviterne i Rogaland

Dagsorden: Valg av fylkesleder, fylkesstyre og valgkomite

Delta for å påvirke hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.

Fylkesavdelingens styre skal i henhold til vedtektenes § 7 bestå av minimum en leder, en nestleder og ett styremedlem. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemsmassen i fylket.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Rogaland, eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til valgkomiteen i fylkesavdelingen ved Hege Vigran på hege.vigran@stavanger.kommune.no eller Ellen Heber på elheb@live.no, innen 26. september. Det samme gjelder kandidater til valgkomiteen i Rogaland.

Forslag til kandidater vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før ekstraordinært årsmøtet.

Fylkesavdelingenes rolle og oppgaver

Fylkesavdelingene skal ifølge vedtektene arbeide med organisasjonsbygging, rekruttering av nye medlemmer, nettverk for medlemmene, faglige aktiviteter mv. Fylkesavdelingene velger også delegater til landsmøtet hvert tredje år, og har en viktig rolle i organisasjonsbygging på lokalt plan. Mer konkret har fylkesavdelingene:

Utøvende oppgaver:
Avholde årsmøter, medlems- og tillitsvalgtmøter, debattmøter, nettverkssamlinger for tillitsvalgte og faglige nettverk. Årsmøter kan med fordel avholdes digitalt og kan kombineres med fag- og temamøter.

Rådgivende oppgaver til hovedstyret:  
Fylkesleder deltar i fylkesledermøtet som gir råd til hovedstyret. Fylkesstyret kan også svare på høringer fra hovedstyret.

Besluttende oppgaver i forbindelse med landsmøtet:
En fylkesavdeling utgjør en valgkrets i forbindelse med landsmøtet og i landsmøteår velger fylkesavdelingene delegater til landsmøtet. Fylkesavdelingene kan også spille inn forslag til kandidater til hovedstyret.

Fylkesleder har en særskilt rolle og egne oppgaver i fylkesstyret

Fylkesleder leder fylkesavdelingens styre, møter på foreningens fylkesledermøter og er fylkesstyrets kontaktperson. Mer konkret skal fylkesleder:

  • Innkalle til, organisere og lede møtene i fylkesstyret.
  • Planlegge og gjennomføre årsmøter og andre lokale aktiviteter for medlemmene sammen med fylkesstyret.
  • Være bindeledd mellom medlemmene og foreningens hovedstyre og sekretariat.
  • Påse at fylkesavdelingen arbeider innenfor foreningens vedtekter, mål og retningslinjer og holder seg innenfor årlige økonomiske rammer fastsatt av landsmøtet/hovedstyret.
  • Besvare henvendelser til fylkesstyret via fylkesstyrets epostadresse.
  • På vegne av fylkesstyret sende inn aktivitetsplan/søknad om lokale tildelinger for påfølgende år for å få tildelt midler til medlemsaktiviteter, samt rapportere om avholdte aktiviteter til sekretariatet.
  • Representere fylkesavdelingen på fylkesledermøtet.
  • Lede fylkesstyrets arbeid med forberedelser til landsmøtet.

Deltakelse: Møtet avholdes som hybrid. Meld deg på via påmeldingslenken, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.  
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Det blir enkel servering for de som deltar fysisk.