Placeholder: ArticlePage : Article Top
Kvinne og mann ser på papirer i et kjøkken, kvinnen drikker kaffe.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

medlemskapet

Samfunnsviternes medlemsbetingelser

På denne siden finner du til enhver tid oppdaterte vilkår og betingelser om det å være medlem av Samfunnsviterne.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Både vi som fagorganisasjon og du som medlem har noen forpliktelser å forholde oss til. 

1. Samfunnsviternes formål

Vi er en partipolitisk uavhengig fagforening tilsluttet Akademikerne, som skal: 

 • Fremme betydningen av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse i arbeidslivet. 
 • Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. 
 • Være en framtidsrettet partner i utviklingen av arbeidslivet og samfunnet. 
 • Bidra til demokrati, ytringsfrihet og rettssikkerhet. 
 • Bidra til verdiskapning, innovasjon og bærekraftig utvikling, hvor samfunnshensyn som miljø, arbeidstakerrettigheter, likestilling og mangfold, helse og velferd, global rettferdighet og sosial sikkerhet ivaretas. 
 • Være etisk reflektert og fatte beslutninger som tåler offentlig oppmerksomhet. 

2. Medlemmenes rettigheter og plikter i henhold til gjeldende vedtekter 

Medlemskapet er gyldig når innmeldingen er godkjent og kontingenten er betalt.

Forespørsler om redusert kontingent har ikke tilbakevirkende kraft. Gjeldende kontingentsatser er tilgjengelige på Samfunnsviternes nettsider.

Samfunnsviterne vil ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og vil ved behov bistå i lønnsforhandlinger og andre karriere- og arbeidslivsspørsmål.

Oppdaterte medlemsopplysninger er avgjørende for å kunne ivareta Samfunnsviternes medlemmer på en god måte:

 • Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å holde Samfunnsviterne oppdatert på endringer i medlemsinformasjon som kan ha betydning for medlemskapet.
 • Medlemmene skal oppdatere sine kontaktopplysninger og gi korrekt informasjon om arbeidssted. Dette gjøres via innlogging på Min side på samfunnsviterne.no.

Medlemmer er tilknyttet fylkesavdelingen i det fylket man er bosatt i.

Medlemmer som har lokal tillitsvalgt på arbeidsplassen, må selv ta kontakt med vedkommende før lokale forhandlinger for å gjøre sitt medlemskap kjent og for å få informasjon om forhandlingene og hva medlemmet selv skal bidra med.

Medlemmer som ikke har lokal tillitsvalgt, og som ønsker bistand i forbindelse med lokale forhandlinger, må kontakte Samfunnsviternes sekretariat i god tid før forhandlingene.

Individuell assistanse i juridiske saker er tilgjengelig etter tre måneders medlemskap:

 • Saken det ønskes hjelp i, kan ikke ha oppstått eller aktualisert seg før innmelding eller i løpet av de første tre månedene av medlemskapet (karenstid).
 • Foreningens øvrige tilbud er tilgjengelig fra bekreftet medlemskap.

Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent, kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.

Kontingent for studentmedlemmer i Samfunnsviterne:

Studentkontingent betales ved innmelding som en engangskontingent og dekker studentmedlemskap for hele studieperioden, til og med fullført mastergrad.

 • Beløpet betales ved innmelding via Vipps eller via faktura.
 • Endring av medlemskapstype eller utmelding av foreningen gjøres via Min side. Ved utmelding eller endring av medlemskap i perioden, vil ikke betalt studentkontingent bli kreditert.

Hovedstyret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med foreningens vedtekter.

Foreningens styringsdokumenter generelt og vedtektene spesielt, vil til enhver tid regulere dine rettigheter og plikter som medlem.

Samfunnsviterne forbeholder seg retten til å endre medlemsbetingelsene. Vesentlige endringer vil varsles til medlemmene.

3. Personvern og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet og personvern er høyt prioritert av Samfunnsviterne.

Samfunnsviterne registrerer opplysninger som er nødvendige og relevante for å administrere medlemskapet, og for å fremme medlemmenes interesser.

Eksempler på personopplysninger som registreres er utdanning, tillitsverv, tariffsektor, arbeidssted og kontakt- og betalingsinformasjon.

Samfunnsviterne registrerer fødselsnummer av hensyn til sikker identifisering av medlemmer, og for at skattefradrag for betalt fagforeningskontingent blir registrert hos skattemyndighetene.

Samfunnsviterne registrerer personopplysninger i forbindelse med medlemsservice og medlemsbistand.

Råd og bistand knyttet til medlemmers lønns- og arbeidsvilkår registreres i et lukket saksbehandlingssystem med tilgang kun for autoriserte saksbehandlere.

Samfunnsviternes registrering av personopplysninger er underlagt reglene i personopplysningsloven, samt andre eksterne og interne regler om konfidensialitet og informasjonssikkerhet.

Markedsføringstiltak direkte fra eksterne samarbeidspartnere vil kun skje etter samtykke fra det enkelte medlem:

 • Når samtykke er gitt vil nødvendige medlemsopplysninger formidles til Samfunnsviternes samarbeidspartnere. Alle markedsføringstiltak hos leverandør skal forhåndsgodkjennes av Samfunnsviterne.

Samfunnsviterne fremforhandler gode medlemstilbud, som medlemmer kan benytte seg av på frivillig basis:

 • For å sikre at kun medlemmer får tilgang til de gunstige medlemstilbudene, utveksles nødvendige medlemsdata med forvaltningsselskapet Akademikerne Pluss.
 • Eksempler på personopplysninger som utveksles er navn, adresse, land, fødselsnummer, medlemsnummer, innmeldingsdato og eventuell utmeldingsdato.
 • Når medlemstilbud ønskes benyttet, vil medlemskap verifiseres på bakgrunn av de personopplysninger som er utvekslet til Akademikerne Pluss, slik at medlemskapet kan bekreftes på en effektiv og trygg måte.

Informasjon om hvordan vi samler inn og behandler medlemsopplysninger fremgår av Samfunnsviternes personvernerklæring. 

4. Utmelding/oppsigelse

 • Utmelding skal skje skriftlig med én måneds varsel, som løper fra og med første dag i måneden etter at utmeldingen fant sted.
 • Utmelding gjøres via Min side eller per e-post. Man må betale kontingent i oppsigelsesperioden.
 • Allerede innbetalt medlemsavgift refunderes ikke.
 • Ved oppsigelsesdato har ikke medlemmet lenger tilgang til medlemsfordeler avtalt med Samfunnsviternes samarbeidspartnere. Har medlemmet inngått bank- og forsikringsavtaler med Samfunnsviternes samarbeidspartnere, vil medlemsbetingelsene opphøre ved oppsigelsesperiodens utløp.

5. Foreningens vedtekter i sin helhet er til enhver tid tilgjengelig på foreningens nettsted. 

Kontaktinformasjon til Samfunnsviterne

E-post: [email protected]

Telefon: 22 03 19 00

Adresse: Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

Organisasjonsnummer: 971277270

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom