Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

hovedstyret

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver

Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform. Les mer om hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, samt instrukser for hovedstyret og leder og nestleder.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver (Samfunnsviternes vedtekter, § 5 Hovedstyret):

a. Ledelse av Samfunnsviterne mellom landsmøtene.

b. Følge opp vedtak fattet av landsmøtet.

c. Vedta styringsdokumenter og handlingsplan.

d. Nedsette arbeidsgrupper, komiteer, råd og utvalg.

e. Føre protokoll over styremøtene.

f. Vedta ekstraordinær kontingentøkning i forbindelse med streik og lockout.

g. Overordnet ansvar for foreningens arbeidsgiverpolitikk, herunder ansette foreningens generalsekretær. Hovedstyret utarbeider instruks og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretæren.

h. Vedta budsjett innenfor rammer fastsatt av landsmøtet.

i. Motivere til rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte.

j. I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak.

k. Forberede alle saker til landsmøtet.

l. Avgjøre søknader om medlemskap på særlige vilkår.

m. Ekskludere medlemmer fra Samfunnsviterne som opptrer i strid med vedtektene.

n. Fastsette retningslinjer for Samfunnsviterne.

o. Vedta frikjøp og godtgjøring av tillitsvalgte ved behov innenfor rammer satt på landsmøtet.

p. Hovedstyret innehar rollen som styre for magasinet Tendens. 

Instrukser

Styreinstruks 2020-2022

Instruks for leder og nestleder 2020-2022

Instruks for generalsekretæren 2020-2022

 

 

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom