vedtekter og retningslinjer

Retningslinjer for økonomiske tildelinger til lokallag

Her finner du våre retningslinjer for økonomiske tildelinger til lokallag.

Publisert: | Sist endret:

Vedtatt av Samfunnsviternes hovedstyre i sak 63-18, 6. september 2018

Samfunnsviternes retningslinjer for økonomiske tildelinger bygger på Samfunnsviternes vedtekter og Retningslinjer for honorering av tillitsverv og refundering av utgifter i Samfunnsviterne.

1. Tildeling av økonomisk støtte til drift av lokallag

 Lokallag tildeles økonomisk støtte til drift av ordinært tillitsvalgtarbeid på arbeidsplassen. Med ordinært tillitsvalgarbeid menes blant annet følgende aktiviteter.

a) Styre- og tillitsvalgtmøter.
b) Medlemsmøter i forbindelse med saker knyttet til lønn og arbeidsvilkår på arbeidsplassen.
c) Rekruttering av nye medlemmer og tillitsvalgte.

Tildelingen per år skjer etter følgende veiledende størrelser:

 • 1 500 kroner fra 1-10 medlemmer.
 • 3 000 kroner fra 11-29 medlemmer.
 • 4 000 kroner fra 30-99 medlemmer.
 • 6 000 kroner fra 100 medlemmer og flere.

Utgifter utbetales etter regning i etterkant av avholdt aktivitet.

Der det legges opp til bevertning, forutsettes det at den er enkel. Det gis ikke støtte til alkoholservering i forbindelse med styre- og medlemsmøter. Ved eventuell alkoholservering i forbindelse med en årlig styremiddag støttes det med inntil tre enheter per person.

2. Tildeling av økonomisk støtte faglige arrangementer

Det kan i tillegg tildeles økonomisk støtte til arrangering av faglige arrangementer etter særskilt søknad med budsjett.

I vurderingen av støtten til denne typen aktiviteter vil følgende momenter vektlegges; 

 • I. Rekrutteringstiltak. 
 • II. Hva det enkelte lokallag ble innvilget av økonomisk støtte året før og effekten av tidligere tildeling.
 • III. Størrelse på lokallaget.
 • IV. Reiseutgifter ved landsomfattende møter.

Der det legges opp til bevertning, forutsettes det at den er enkel. Det gis ikke støtte til alkoholservering i forbindelse med medlemsmøter og arrangementer.

3. Søknad om økonomisk støtte til andre utgifter

Det kan også gis støtte til følgende:

 • Påskjønnelse/oppmerksomhet til tillitsvalgt eller medlem for særskilt frivillig innsats for Samfunnsviterne.
 • Spesielle markeringer.

4. Søknad om OU-midler

 Det kan søkes om midler til opplæring av tillitsvalgte. Det tildeles normalt OU-finansiering innenfor sektorene stat, kommune, Spekter og i Virke/HUK. Dette forutsetter at opplæringen er innenfor rammen av retningslinjer for tildeling av OU-midler.

Opplæringen må skje innenfor følgende tema: 

 • Hovedavtale.
 • Hovedtariffavtale.
 • Lov- og avtaleverk.
 • Personalpolitikk.
 • IA/sykefravær.
 • Omstilling.
 • Kommunikasjon.

Søknad om midler til slik opplæring forutsetter at det sendes skjema/program for planlagt opplæring til sekretariatet, slik at sekretariatet kan vurdere om tiltaket kvalifiserer for tildeling av OU-midler.

5. Felles arrangementer med andre foreninger

Når Samfunnsviterne lokalt har arrangøransvaret for et fellesarrangement, gjelder Samfunnsviternes retningslinjer for tildelinger.

a) Felles arrangement på arbeidsplassen hvor Samfunnsviterne har arrangøransvar

Når foreningen lokalt har arrangøransvaret for fellesmøter og arrangementer med andre foreninger, dekker Samfunnsviterne kostnader til egne medlemmer. Utgifter til andre foreningers medlemmer må dekkes av de øvrige foreninger i henhold til de enkelte foreningenes retningslinjer.

Samfunnsviternes lokale tillitsvalgte bør da inneha et koordineringsansvar for søknad om tildelinger fra andre foreninger. Sekretariatet kan bistå lokallag ved behov. Det kan i rekrutteringsøyemed tildeles midler til dekning av utgifter til deltakelse fra ikke-medlemmer i Samfunnsviterne.

b) Felles arrangementer på arbeidsplassen der Samfunnsvitere ikke har arrangøransvar

Når Samfunnsviternes tillitsvalgte eller medlemmer deltar på fellesmøter og arrangementer der Samfunnsviterne ikke har arrangøransvaret, skal det sendes søknad om økonomiske tildelinger til sekretariatet med kopi av arrangørforeningens søknad, inkludert program og budsjett.

c) Fellesarrangement dekket med OU-midler der Samfunnsvitere har arrangøransvar


Når Samfunnsviterne lokalt har arrangøransvaret for et fellesarrangement som kvalifiserer for OU-finansiering, gjelder føringene i disse retningslinjene. Samfunnsviternes lokale tillitsvalgte bør da inneha et koordineringsansvar for søknad om økonomiske tildelinger fra andre foreninger. Sekretariatet kan bistå lokallag ved behov.

d) Fellesarrangement dekket med OU-midler der Samfunnsvitere ikke har arrangøransvar

Når foreningens tillitsvalgte deltar på et fellesarrangement der Samfunnsviterne ikke er arrangørforening, skal det innen rimelig tid sendes søknad til sekretariatet med kopi av arrangørforeningens søknad, inkludert program og budsjett.

6. Saksbehandling 

a) Tildeling og søknad om økonomiske støtte til drift av lokallag. 

Forenklet søknad med definering av aktivitet innenfor oppgitte rammer i pkt. 1 sendes sekretariatet.

b) Tildeling og søknad om økonomisk støtte faglige arrangementer.

Søknader med aktivitetsplan sendes sekretariatet. Vurderinger vil bli tatt i henhold til kriterier oppgitt i pkt. 2. Sekretariatet har da anledning til å se lokallagenes planer i sammenheng med øvrig budsjett (deriblant OU-midler) og kurskalender for kommende år.

c) Oppgjørsteknisk.

Økonomisk tildeling skjer på forhånd. Økonomisk støtte/oppgjør skjer som hovedregel fra sekretariatet i etterkant av avholdt aktivitet med bakgrunn i innsendt detaljert regning med originalkvitteringer for avholdt aktivitet i henhold til forhåndsgodkjente tildelinger. Det kan utbetales økonomisk støtte på forhånd dersom særlige forhold tilsier det. Det kan utbetales økonomisk støtte på forhånd dersom særlige forhold tilsier det.

Regningen må minst inneholde følgende:

 • Navn på lokallaget som søker, samt navn på ansvarlig for aktiviteten.
 • En kort redegjørelse over aktiviteten, samt angivelse av prosjektnummer som er tildelt, kontonummer for utbetaling og dato for aktiviteten.
 • Deltakerliste.
 • Hva beløpet er brukt til.

d) Brudd på forutsetninger.

Dersom det er på det rene at bruken av midlene bryter med Samfunnsviternes formål og verdigrunnlag, vilkårene i disse retningslinjene eller med vilkårene for de tildelte midler etter søknad, vil utgiften ikke bli refundert. Klage på avslag kan fremmes for foreningens hovedstyre.